NKF har gjort en analyse av innvendig tilstand på landets skoler. Den viser at 30% av skolene har feil eller alvorlige mangler. – Selv om de fleste tilfellene er mindre feil og ikke alvorlig mangler, er dette ugreit. Tilstanden har ligget på omtrent samme nivå over flere år. NKF mener at kommunestyrene må bli mer bevisst sitt ansvar for å bevilge nok midler til skikkelig vedlikehold av skolene. Dette handler blant annet om synlig skader på tak, vegger, vinduer og lekkasjer – og kan bidra til uforsvarlig inneklima, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

NKF har gjort en fersk analyse av Tilstandsbarometeret for kommunale bygg. Den viser at 24 % av skolene i Norge har feil, mens 5 % har alvorlig mangler knyttet til innvendig tilstand.  

– Det vi konkret snakker om i denne sammenheng er eksempelvis om det er synlige fuktskader på gulv eller vegg, synlige skader på vinduer eller dører, synlige skader på gulvbelegg og om trapper og rekkverk er i god stand og sikret. Vi ser at tilstanden har vært omtrent på samme nivå over flere år, sier Rune Aale-Hansen adm.dir.:
– Selv om de er få alvorlige feil og stort sett mindre feil og mangler, er det likevel tilstander som ikke tilfredsstiller forskriftsmessige krav. Et vesentlig poeng med forsvarlig innvendig tilstand på skoler, er å sikre at inneklimaet er helsemessig forsvarlig. Små lekkasjer kan kanskje synes bagatellmessige, men over tid kan det utvikle seg til sopp og råte.


Tydeligere krav til kvalitetskontroll på kommunale bygg
– Fra årsskifte trådte kommunelovens kapittel om internkontroll i kraft. Den tydeliggjør ansvar for å føre kontroll med tilstand på kommunale bygg med klare rapporteringslinjer. Fremover kan vi trolig forvente enda mer systematisk internkontroll med resultater som legges frem for kommunestyrer og fylkesting. Og det er viktig ettersom det er de folkevalgte som sitter med ansvaret for å bevilge nok midler til å sikre drift og vedlikehold av blant annet sykehjem, ser NKF-direktøren: – Det hjelper lite med flere lærere per elev dersom tilstanden på skolene er helsemessig uforsvarlig.

Viktig fortsatt å ivareta kommunaltekniske sektor i koronapandemien
– Pandemien har gitt mange utfordringer for kommunene. Heldigvis ser det ut til at tilstanden blant annet på skoler ikke er blitt vesentlige svekket, men det er fortsatt et visst etterslep, sier Aale-Hansen:
– Det er viktig at kommunestyrene er bevisst på sitt ansvar og ikke bruker kritiske vedlikeholdsmidler til andre oppgaver. For øvrig vil også vil rehabiliteringsprosjekter være verdifullt for å sikre aktivitet i bygg- og anleggsbransjen og dermed også sysselsetting i kommunene.