Den tverrfaglige rammeavtalen er en forlengelse av samarbeidet mellom Bravida og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, og ble signert 30. april. Rammeavtalens varighet er to år med mulighet for ett års forlengelse og ett opsjonsår, og gjelder ca. 100 eiendommer som leies ut til ulike formål. Den totale økonomiske rammen er på 25 millioner år.

– Vi setter pris på å få tilliten til Eiendoms- og byfornyelsesetaten igjen, og ser frem til å fortsette det kontinuerlige brannsikkerhetsarbeidet vi gjør i denne bygningsmassen, sier serviceleder Kenneth Omang Bakken i Bravidas Fire & Security-avdeling i Oslo.

Bravida sørger for at sprinkler, slukkegassystemer og vanntåke fungerer – i tillegg til brannvarslingssystemer og deteksjon av branntilløp.

– Vi har rammeavtale på vedlikehold av faste brannslukkesystemer, og har ansvaret for en stor portefølje for denne viktige kunden. Vi ser frem til å bidra i et stort team bestående av tre avdelinger på tvers av to regioner. Her snakker vi ett Bravida, sier avdelingsleder Jan Erik Herregarden i Bravidas rørserviceavdeling i Oslo og Sandvika i en pressemelding.

– Riktig vektet avtale
Kompetanse, kvalitet og miljø var de tre bærende faktorene i tildelingskriteriene.

«Under tildelingskriteriet oppdragsforståelse ble tilbudenes casebesvarelser vurdert. Bravida Norge AS ble vurdert til 10 poeng på alle tre casene da de gjennomgående viser god oppdragsforståelse, herunder god rolleforståelse og forståelse for nødvendige prioriteringer i den til dels krevende posisjonen EBY står i som forvalter og oppdragsgiver» skriver Eiendoms- og byfornyelsesetaten i rammeavtalen.

– Vi mener at dette er en riktig vektet avtale. Det gjør at vi som tilbyder får levert et produkt til kunden som setter brannsikkerheten og et systematisk brannsikkerhetsabeid i førersetet. Dette løfter personsikkerheten og begrenser materielle skader i eiendommene, sier salgsleder Egil Aabo i Bravidas Fire & Security-avdeling i Oslo, og legger til:

– For å imøtekomme Oslo Kommunes ønske om å samle alle del-fag innen Brannsikkerhet i én avtale, valgte vi å inngå en allianse med Ignist AS innen brannrådgivning, Oslo Brannsikring AS på passiv brannsikring, Noha AS på manuelt slukkeutstuyr og Velux Commercial AS på røykluker og branngardiner.

Store tekniske forskjeller i byggene
Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier, og en aktiv pådriver for byutviklingen i Oslo. Etaten har ansvaret for kommunens utviklingseiendommer, og forvalter både bebygde eiendommer og tomter.

– Det er en sammensatt eiendomsportefølje med store forskjeller i behovene til byggene – alt fra naust til 300 år gamle, verneverdige bygg. Dette krever at man er