Uttalelse fra styret i Rørentreprenørene Norge i forbindelse med behandling av opplæringsloven, Prop 57 L. 

Rørentreprenørene Norge ble stiftet i 1913. Tidlig ble opplæring og forholdet mellom mester og svenn problematisert. For hundre år siden var hoveddiskusjonen på Generalforsamlingen, opplæring i rørleggerfaget. Det har vært et viktig tema siden og under gjenreisingsårene etter 2. verdenskrig jobbet RørNorge med å etablere en lærlingordning som samsvaret med rørleggerbedriftenes behov. Historiebøkene forteller at en fikk gjennomslag for "en rimelig ansvarsdeling" mellom det offentlige og den enkelte bedrift når det gjaldt forpliktelser i forhold til lærlinger. De fleste opplæringskontorene ble etablert på 90 tallet. 

I dag har 13 selvstendige opplæringskontor en tilknytning til RørNorge. 

Bransjeforeningen bidrar med verktøy som dokumentasjonsverktøyet Ifag, e-læringkurs, digital portal for både faglærere og prøvenemndene i faget, bransjen utvikler lærebøker og kurs og sørger for at faget er oppdatert. Det er et viktig mål for RørNorge at en lærling i rørfaget får samme opplæring og gjennomfører de samme kursene, uansett om hun bor i Oslo, Alta eller Trondheim. 

I regjeringens forslag til ny opplæringslov svekkes opplæringskontorenes rolle betydelig. I lovutkastet foreslår regjeringen å fjerne muligheten til at opplæringskontor kan være part i lærekontrakten på linje med bedrifter og fylkeskommunen, samt muligheten for at opplæringstilskuddet kan tildeles via et opplæringskontor til bedriften. Styret i Rørentreprenørene Norge mener konsekvensene for vårt fag er svært negative. 

Konsekvensene kan bli flere. Det mest alvorlige er at frafallet kan øke og rekrutteringen svikte. Når opplæringskontorene er part sørger de for å følge opp og i siste instans omplassere en lærling som ikke fungerer i en bedrift, lærlingen forsvinner ikke ut av faget selv om forholdet til første lærebedrift ikke fungerte. I år hadde rørleggerlinja, VG 2, 895 søkere til 596 skoleplasser, 72 av dem var jenter. Uten det tette samarbeidet mellom opplæringskontor og bransjeforening hadde vi aldri lykkes så godt i å rekruttere til faget. 
Konsekvensene kan også bli at bedrifter velger å "shoppe" tilbud om ikke kvalitetssikret oppfølging, slik at ikke alle lærlingene får det samme tilbudet. I det lange løp er det en utvikling som kan medføre en svekkelse av opplæringskontorene og det vil gjøre faget vårt mindre attraktivt fordi bedriftene ikke tilbyr god nok oppfølging.

Rørentreprenørene underskrifter.jpg