Denne uken sendte Huseierne, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), OBOS, VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi), Elektroforeningen, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, Boligprodusentenes Forening og Byggevareindustriens Forening brev til oljeminister Tina Bru, hvor de blant annet understreker at energikarakteren ikke bør basere seg pa? en blanding av energi og effekt. I februar 2020 sendte Olje- og energidepartementet en rapport pa? høring om Enovas arbeid med ny ordning for energimerking av bygg. Organisasjonene mener at Enova hadde en rekke gode endringsforslag, men anbefaler at departementet forkaster forslaget om a? bruke en felles energikarakter for energi og effekt. De ni organisasjonene mener en felles karakter vil gjøre energimerket mindre forsta?elig og den vil kunne maskere gevinstene av a? gjennomføre energi- og effekttiltak. Bygningens energimerke må gi enkel og forbrukerrelevant informasjon I dag fastsettes energikarakteren i energimerket pa? bakgrunn av bygningens beregnede behov for kjøpt energi. Tilnærmingen er enkel a? forsta?, og den gir nyttig informasjon fordi en bedre karakter gir en indikasjon pa? redusert energibruk og lavere energiregninger. Metoden er den samme som i ordningen for energimerking av energirelaterte produkter, som igjen omfatter alt fra TV-er, hvitevarer og belysningskilder til tekniske installasjoner til oppvarming, ventilasjon og inneklima.
I sin rapport foreslår Enova å erstatte dagens metode for beregning av energikarakter med en ny, ikke-utprøvd metode som introduserer effektberegninger og politisk vekting i karakterfastsettelsen. Det er de ni aktørene svært kritiske til Flere av organisasjonene har tidligere sendt inn individuelle høringsuttalelser til OED. I de innspill peker de blant annet på følgende problemer med Enovas foreslåtte modell: - Det blir vanskeligere å forstå hva energimerket betyr - Det blir vanskelig å forstå hvordan energimerket påvirker energikostnadene - Det blir vanskelig å forstå hvilke energitiltak som vil gi bedre energikarakter - Det finnes ikke omforente beregningsstandarder som er egnet for dette formålet - Det er uklart hvilke effektreduserende tiltak som vil gi gevinst ved energimerking av bygg - Bruk av politiske vektingsfaktorer i en forbrukerorientert ordning er uheldig og kontroversielt
Energimerking kan bli for komplisert Derfor anbefaler de at departementet forkaster Enovas forslag til ny metode for beregning av energikarakter i bygningers energimerke.
– Vi mener at en felles energi- og effektkarakter er for komplisert og gir lite relevant forbrukerinformasjon. Vi mener forslaget vil redusere oppslutningen rundt energimerket blant forbrukere og andre aktører i eiendomsmarkedet, uttaler organisasjonene. De minner også departementet om at Enovas foresla?tte modell trolig ikke vil være i overenstemmelse med EUs bygningsenergidirektiv. Brevet i sin helhet kan leses her