- De store prosjektene krever stadig mer av de tekniske fagene, og her må det derfor sikres gjennomføringskapasitet og rett kompetanse med strategiske samarbeidspartnere, sier Espen Haaland, avdelingssjef Teknisk avdeling, region næring i Skanska Norge til ITB Aktuelt.

- Det er stort behov for å øke kapasiteten både i tidligfase og gjennomføring. Tydelige rammer er viktig for alle forespørsler og etter hvert bestillinger. Skanska er nødt til å bemanne med flere ressurser i ethvert prosjekt, noe som også er et viktig premiss overfor deres samarbeidspartnere. Kapasitet og tilgjengelighet på rette ressurser og kompetanse gjennom prosjektetsfasene skaper lange relasjoner, poengterer teknisk prosjektleder i Skanska, Helge Koppang.

Sterkt fokus på samspill

75 prosent av alle Skanska sine jobber gjennomføres nå etter en eller annen form for samspill, noe som fungerer stadig bedre. Det krever imidlertid tidlig involvering av alle aktører, og her er som sagt kompetansen på tilbudt personell helt avgjørende.

- Ofte konkurreres det på team og samlet kompetanse på teamet fremfor pris. Oppdragsgiver vet ofte prisen selv, og er derfor mer opptatt av å få inn det teamet som kan gjennomføre prosjektet innenfor definerte rammer. Altså en form for «best value procurement» eller «design build», «kost pluss» eller «IPD». (Integrated Project Delivery) forteller Koppang.

- For Skanska er det viktig å få all nødvendig kompetanse rundt det samme bordet tidlig, og sammensetningen må baseres på tillit, respekt, åpenhet og ikke minst ærlighet, sier Haaland.

- Det går selvfølgelig begge veier, og her er felles vilje og kraft til beslutninger viktig. Personer med gode kommunikative egenskaper, som bygger fundament for å lytte og forstå hverandres synspunkter. I tidlig fase sikres felles oppgaveforståelse gjennom en gjensidig forventningsavklaring, med mål om alles entusiasme og eierskap til felles mål. Det legges videre opp til at 1+1=3, også blir det gjort kontinuerlig oppfølging og evaluering som kan resultere i at kurs endres underveis. At det blir satt av tilstrekkelig tid til de ulike fasene, er teamets ansvar.

Bygge gode team

Skanska har i dag betydelig samspillskompetanse, og har samlet sine erfaringer i en «samspillsverktøykasse». Noe av det viktigste handler om å bygge effektive team sammen med strategiske samarbeidspartnere, som også blir kjent med avtalemaler og spilleregler for samarbeidet.

Koppang forteller at de sammen med kunder og samarbeidspartnere planlegger samspill som skjer gjennom digital systematisk ferdigstillelse, med VDC verktøy og BIM. Prosjektet ledes gjennom prinsippene for relasjonsledelse tett på brukerbehov med klare kundemål. 
- Å gå fra en tradisjonell totalentreprise til samspill med totalentreprise har vært en stor suksess, og et tema som bare vil videreutvikles fremover, poengterer Haaland og Koppang.

Må forstå rollene

Skanska utfordrer totalunderentreprisemarkedet, og her nærmest på bestilling, automasjonsbransjen.

Intensjonen med samspillsfasen må forståes av aktørene. Dette er ikke først og fremst en arena for å sikre egne tradisjonell leveranser, men en fase for optimalisering og det å utfordre hverandre til å komme med innspill som vil løfter prosjektet innenfor bærekraftdimensjonene.

- Et bærekraftig resultat er ikke statisk, men dynamisk, og fordrer derfor innovasjon som denne fasen skal sikre. Ikke bare inkrementell innovasjon, men også å skape en kultur for mer radikale innspill. Alle som deltar i samspillsfasen må bidra proaktivt slik at den enkelte gir med merverdi, sier Haaland.

Koppang skyter inn at automasjonsbransjen har en tendens til å bruke rammeavtaler med gårdeier parallelt med deltagelsen i samspillet, og det blir ofte problematisk og uryddig,
- Hva er godt nok, og hvorfor kan ikke tekniske fag optimalisere i større grad gjennom ombruk og gjenbruk, dette er et spor vi uansett på grunn av bærekraften må gå opp nå. Forenkle gjennom prefabrikasjon er ønskelig. Hvem skal sikre at de tekniske funksjonsbeskrivelsene blir gode nok, og hvor er rådgivende ingeniør for automatikk? Dette er åpen etterlysning, siden det er få i markedet med den nødvendige kompetanse på teknisk avanserte bygg og anlegg. Det holder å levere komponenter i en pappeske til byggeplass, leverandørene må ta ansvar for helheten og at de tekniske anleggene skal fungere riktig med en gang.

- For Skanska er det viktig at aktørene er tilstede og tilgjengelig gjennom sluttfasen, og her skal det kun bygges det som allerede er planlagt. Ingen nyutvikling, men heller hjelpe hverandre til 0- feil gjennom overlevering og deretter drift, påpekte både Koppang og Haaland.