Til tross for uvanlig høy inflasjon i Norge og i landene rundt oss har aktiviteten i norsk økonomi holdt seg overraskende høy lenge. Høy olje- og gasspris har gitt store eksportinntekter til Norge i 2022. Energiprisene ser ut til å bli lavere fremover enn hva sentralbanken la til grunn i desember. SSB venter at norsk økonomi er ved et vendepunkt, men tilbakeslaget blir mildere enn tidligere fryktet.

Mer enøk, bevaring og gjenbruk øker ROT-markedet
Et stadig større fokus på klima og miljø føre til mer bevaring og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse fremfor å bygge nytt. Slike ombygginger, eller boligtransformasjoner kan på sikt gi stort potensiale for vekst i ROT-boligmarkedet som fortsetter å vokse år for år i våre prognoser. Også høyere strømpriser har gitt insentiver til gjennomføring av energieffektiviserende tiltak. I statsbudsjett for 2023 ble Enovas og Husbankens bevilgninger økt. – Stortinget har også bedt regjeringen gi Enova et tilleggsmandat for å satse mer på energieffektivisering i bygg, og en handlingsplan ventes å komme med Statsbudsjettet 2024, sier Lexow.

Fallende materialkostnader
Veksten i materialkostnadene, både som følge av pandemi og krig i årene 2021 og 2022, har avtatt mye gjennom høsten 2022. Vi venter at materialkostnadene skal noe mer ned før de stabiliserer seg, men da på et høyere nivå enn før pandemien. Økte arbeidskraftkostnader vil hindre at de samlede byggekostnadene faller, men de vil trolig flate ut på et høyt nivå.

Nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg
Markedet for nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg i bygg er beregnet til 14,7 mrd. kroner i 2022. Det er en volumøkning på 5 prosent fra 2021, til tross for sterk prisvekst. Oppsvinget skyldes sterkere aktivitet enn ventet innen yrkesbyggsegmentet i fjor. I år er det derimot ventet en sterk nedgang i nybyggmarkedet, både for yrkesbygg og boligbygg. I år er det ventet omtrent flat utvikling i klimamarkedet, etterfulgt av en nedgang på 5,8 prosent neste år. Får vi et oppsving i nybyggingen i 2025 som Prognosesenteret venter, kan vi få en vekst i klimamarkedet på 6,3 prosent i 2025, målt i faste priser.

Vekst i antall VVS- og kuldemontører
– Det vært bra vekst i antall sysselsatte blant VVS- og kuldemontører. I 2022 var det 3,5 prosent flere ansatte enn i 2021, tilhørende bransjekodene for rørleggere, VVS-montører og kuldemontører mv., avslutter Lexow.