Det mest positive med budsjettavtalen er at det gjennomføres et grønt skatteskifte hvor ulike miljøavgifter økes, samtidig som skatt på arbeid reduseres tilsvarende. For å oppnå de nødvendige utslippskuttene frem mot 2030 og 2050 er det viktig å bruke skatte- og avgiftssystemet aktivt for mer miljøvennlig atferd, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

Økt elavgift gir insentiv for energisparing
I budsjettavtalen økes elavgiften med 1,5 øre. I en tid med historisk lave strømpriser vil en økning i elavgiften gi et insentiv for å gjennomføre enøktiltak. Elektrisitet som frigjøres ved energieffektiviseringstiltak kan brukes til konvertering av fossil energibruk innenfor transportsektoren, industrien og innen olje- og gassutvinning. NOVAP støtter regjeringens forslag i statsbudsjettet om lavere elavgift for datasentre og elferger. Dette er i tråd med en strategi hvor elektrisitet brukes til å kutte klimagassutslipp i Norge og globalt.

Varsler grønt skatteskifte
Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av regjeringen Solberg i 15. august 2014. Utvalget skal sluttføre sitt arbeid innen 1. desember 2015. Samarbeidspartiene har gjennom budsjettavtalen forpliktet seg til å følge kommisjonens anbefalinger i statsbudsjett for 2017. Dette innebærer en økning av avgifter på CO2 motsvart av en sektorvis reduksjon av andre skatter og avgifter. I avtalen står det også at avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket, og gir betydelige reduksjoner i klimagassutslippene. Et klart flertall på Stortinget har gått inn for å få på plass et forbud mot fossil fyringsolje fra 2020. NOVAP forventer derfor at avgift på fossil fyringsolje vil økes i neste års budsjett, noe som vil gi et svært tydelig signal til de mange tusen eiere av oljefyringsanlegg.

Belønningsordning for klimatiltak i kommunene
Gjennom budsjettavtalen etableres det en belønningsordning for klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Ordningen kan innrettes slik at kommuner som fremmer gode klimatiltak får midler til gjennomføring, etter gitte kriterier. Det legges opp til at ordningen skal ha en varighet på minst fem år og at midlene er overførbare. I 2016 avsettes det 100 millioner til ordningen.