På grunn av for mange byggefeil så myndighetene det som nødvendig å revidere Plan- og bygningsloven, noe som resulterte i en tungt revidert Plan- og bygningslov som kom på plass i 1997.

Før dette hadde vi beskjedent med dokumentasjonskrav.

For produkter som skal bygges inn i norske byggverk er det krav til dokumentasjon av disse. Kravene til produktegenskaper og tilhørende dokumentasjon er mange. Så mange – at vi nå har fått en egen DOK forskrift i Plan- og bygningsloven.

Her har jeg sakset fra «definisjoner» i DOK-forskriften:

Autorisert representant, Byggevare, Byggesett, Byggevareinfo.no, Byggevarers vesentlige egenskaper, Byggevarens ytelser, Bærekraft, CEN, CE-merking, Distributør, EAD, ETA, EOTA, Europeisk teknisk bedømmelse, Europeiske bedømmelsesdokument, Farlige stoffer, Framstilling, Grunnleggende krav til byggverk, Harmoniserte produktstandarder, Harmoniserte tekniske spesifikasjoner, Importører, IYA, ISO 9001 –sertifikat, Klasser, Kontaktpunkt for byggevarer, Markedsdeltaker, Overtredelsesgebyr, Produktdokumentasjon, Produksjonskontroll i fabrikk, Produkttype, Produsent, NANDO-base, NPD, REACH, Samsvarsvurderingsorgan, Systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers egenskaper/ytelser, TAB, TEK10, Teknisk dokumentasjon, Teknisk kontrollorgan, Terskler, Teknisk spesifikasjon, Tilbakekalling, Tilbaketrekking, TKO, Tvangsmulkt, Ytelseserklæring

Som dere ser, flesteparten av definisjonene peker mot dokumentasjonskrav. Produsentene og leverandørene har sitt å jobbe med, så mye at DIBK har sett det som nødvendig å lage egen infoside om dette – «Byggevareinfo.no» (Og det er ingen liten side…)

Byggesaksforskriften SAK 10 har en rekke krav til dokumentasjon i tilknytning til godkjenninger for ansvarsrett og søknadspliktige tiltak.
Noen eksempler i følgende kapitler (fortløpende) og veiledningene til disse:

• Kapittel 2. Tiltak som krever søknad og tillatelse
..Bruksendring er søknadspliktig dersom

• Kapittel 3. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
..Tiltakshaver må søke om tillatelse og sende inn den dokumentasjonen..
..Fristen for å utstede ferdigattest er 3 uker fra kommunen har mottatt nødvendig dokumentasjon...

• Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon
.. Søknad og vedlegg skal presenteres..
..  Direktoratet for byggkvalitet kan bestemme at opplysninger og dokumentasjon som skal sendes kommunen..
.. Varsel skal inneholde de opplysninger etter § 5-4 som skal gis ved søknad..
.. Søker skal utarbeide gjennomføringsplan for søknadspliktige tiltak ..
.. Ansvarlige foretak skal bistå søker med nødvendig dokumentasjon..
.. Gjennomføringsplanen skal signeres av søker og sendes kommunen når det søkes om rammetillatelse, igangsettingstillatelse, endringstillatelse, særskilte ansvarsretter, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

Ved tilsyn kan kommunen kreve innsyn i grunnlagsmaterialet for gjennomføringsplanen, herunder planlegging av kontroll, kontrollerklæringer, samsvarserklæringer og avviksbehandling.

• Kapittel 6. Kommunens saksbehandling
..Tiltakshaver skal så langt det er avklart redegjøre for tiltakets innhold, omfang, plassering, fremdrift, aktuelle ansvarlige utøvere og forutsetninger for tiltaket.
..Kommunen skal gi nødvendig informasjon om rammeforutsetninger og krav knyttet til arealplaner, infrastruktur, aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer, dokumentasjonskrav, krav til plassering av tiltaket, behov for koordinering med aktuelle myndigheter, jf. § 6-2, kommunens praksis, saksbehandlingsrutiner, mulighet for delt søknadsbehandling, uavhengig kontroll, tilsyn, ansvarsregler, krav til ansvarlige foretak og annet av betydning.
+ Rammetillatelse,  Rapportering til andre myndigheter, med mer (mye mer…)

• Kapittel 8. Ferdigstillelse
Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse..
For å forbedre rutinene for avslutning av byggeprosessen og sikre grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av et bygg, stilles det i pbl. § 21-10 andre ledd krav om at slik dokumentasjon foreligger før ferdigattest kan utstedes.
• Kapittel 9. Godkjenning av foretak
..Foretaket må ved søknad om sentral godkjenning synliggjøre både sin organisering som foretak og hvordan det vil organisere arbeid og kvalifikasjoner i tiltakene..

• Kapittel 10. Krav til foretakenes system
.. Hovedhensikten med kravene til system er å sørge for bedre dokumentasjon samt sikre at sluttproduktet oppfyller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
.. og kvalitetssystemet få desto større betydning for gjennomføring, sporbarhet og dokumentasjon av kvalitetssikringen.

• Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis
I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet..
.. For søknad om sentral og lokal godkjenning må det dokumenteres at den formelle utdanningen og praksis er relevant i forhold til ..

Nå begynner jeg å få allergiske reaksjoner, så derfor ramser jeg bare opp etterfølgende kapitler som også inneholder mange dokumentasjonskrav:
Kapittel 12. Ansvar
Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett
Kapittel 14. Kontroll av tiltak
Kapittel 15. Tilsyn

Da burde vel Byggteknisk forskrift TEK 10 kun omhandle tekniske krav? Åh nei, her må det dokumenteres, må vite:
Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav
Kapittel 3. Dokumentasjon av produkter
Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
+++++ alle de andre kapitlene i TEK’en som omhandler dokumentasjonskrav.

Allergien har slått ut!

Har det blitt merkbart færre byggefeil av dette? Er vi blitt så opptatt av/neddynget i dokumentasjonskrav at utførelseskompetansen har havnet helt i bakleksa?

Og - det snakkes også mye om «tidstyver»? Jeg er ikke overrasket over at mange ledd i bransjen er mindre produktive enn før.

Trøsten får være at på julaften slipper vi unna med enklere dokumentasjon:
TIL:
FRA:


GOD JUL!

Hilsen Bjørn A. Grimsrud
Fagsjef – Fagrådet for våtrom