Vannfontener er populære og kreative innslag i det offentlige rom en varm sommerdag, men kan også skape hodebry i forhold til bakteriell vekst. Fontener ble historisk sett først brukt som en tilførsel av drikkevann og også til daglig bruk som vasking og bading. Når behovet for felles drikkevannskilde i byer ble borte ble fontene stående som kunstneriske innslag i et by-miljø.

SGI Compliance har over en lengere periode jobbet tett med eiere og driftere av utendørs
fontener og på det grunnlaget gjort seg noen erfaringer rundt bakteriell vekst, drift og
vedlikehold av disse.

Saken fortsetter under bildet:


Fontenene rundt om har mange forskjellige konstruksjoner når det kommer til oppbygning.
Et fellestrekk for mange av de er at de gjenbruker vannet gjennom å sirkulere det i et lukket system. Det samme vannet blir da benyttet om og om igjen. Dette skaper i mange tilfeller gode forhold for bakteriell vekst i det stillestående vannet enten i oppsamlingstanken eller i et vannspeil. Ettersom fontener i de fleste tilfeller skaper mye aerosoler må man spesielt være obs på oppblomstring av legionella bakterien.

Legionella er en gruppe bakterier som finnes helt naturlig rundt oss i små mengder, men
under visse omstendigheter kan bakterien forårsake sykdom hos mennesker.
Legionellabakterien trives i stillestående vann og ved temperaturer på mellom 20-50 °C.
I Norge er utedørstemperturen normalt lav, men under varme perioder om sommeren øker
forholdene for legionellabakterien. Man har funnet store oppblomstring av Legionella i
fontener som har blitt sporet til legionellasykdom hos mennesker. Ved utendørsfontener i
parker eller bymiljø vil det normalt være mange mennesker som ferdes, og dermed mange
som eksponeres for aerosol.

Risikovurdering, like viktig på fontener som dusjanlegg.
Fontener, der vanntemperaturen er over 20 °C, kan være potensiell smittekilde for
legionellabakterier og omfattes derfor av forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a: krav om å hindre spredning av legionella via aerosol.

Fontener er svært variabelt oppbygd og det er derfor viktig å kartlegge anlegget for å finne ut om det representerer en kilde til potensiell smitte. SGI Compliance har på bakgrunn av
mange års erfaring med legionellaforbyggende arbeid i tappevannssystemer laget egne
interne føringer for risikovurdering og drift av fontener. I en risikovurdering bør man i korte
trekk kartlegge alle elementene som skaper fare for oppblomstring av legionella og annen
bakteriell vekst. Dersom en fontene vurderes til å ha høy grad av aerosol-dannelse og
gunstige forhold for bakterievekst bør et spesielt tilpasset driftsprogram innføres mener SGI Compliance.

Innlegget er skrevet av Kenneth Riisa, avdelingleder Rådgivning og Service i SGI Compliance.