Klimaendringer i kombinasjon med økende urbanisering har de siste årene gitt et nytt fokus på overvann. Kommunene stiller oftere krav om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger skal integreres i utearealene.

Brød & Miljø 14. oktober ser nærmere på overvann i et urbant miljø og på et konkret og nyskapende prosjekt for overvannshåndtering. Tradisjonelt har overvann blitt ledet bort via sluk og rør i bakken. Ulempen er da at vannet ledes ut av sitt naturlige kretsløp, med flom og oversvømmelser som konsekvens. Moderne løsninger for overvannshåndtering dreier seg om å redusere risiko for flomskader og samtidig skape mer attraktive oppholdsarealer. Ved å tilrettelegge for blågrønne strukturer kan overflatevannet infiltreres i regnbed og vegetasjonsfelter, forsinkes på grønne tak, i åpne renner, kanaler, bekkeløp og dammer. I tillegg til å bidra til høyere kvalitet på utearealer for mennesker, vil dette kunne bidra til økt biologisk mangfold i byer og tettsteder. Program kl. 08.30 Velkommen til heldigitalt Brød & Miljø v/Reidun Granberg, prosjektleder, Norske arkitekters landsforbund kl. 08.35 Løsningen i Bygdøy alle fra kommunens (bestillers) ståsted Hvordan har prosessen vært? Hvilke utfordringer har det vært, og hvilke løsninger er valgt? v/ Siri Anine Rui Koppergård, Prosjektleder, Bymiljøetaten kl. 08.50 Innovativ løsning for kastanjetrærne i Bygdøy allé Prosjektbeskrivelse ved landskapsarkitekt. v/ Ivar Nielsen, LINK landskap kl. 09.05 Fra anleggsgartnerens synspunkt: Erfaringer med bruk av biokull. Urban utforming. v/ Ola Lier, prosjektleder, Steen & Lund AS kl. 09.20 Overvann i urbant miljø Kort om historien av overvann i byer og hvordan synet på overvann har endret seg. Hvordan tror vi overvannshåndtering skal gjennomføres i fremtiden? v/ Manuel Franco Torres, Multiconsult kl. 09.35 Oppsummering/avslutning kl. 10.00 Avslutning Det tas forbehold om endringer i programmet. Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog. Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).