NKF har gjort en fersk analyse av Tilstandsbarometeret for kommunale bygg. Den viser at 1 av 3 sykehjem har feil eller alvorlige mangler knyttet til innvending tilstand. – Undersøkelsen vår avdekker at 29 % av sykehjemmene i Norge har feil knyttet til innvending tilstand, mens 5 % har alvorlige mangler. Det er imidlertid en marginal bedring sammenliknet med året før, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

NKF har gjort en fersk analyse av Tilstandsbarometeret for kommunale bygg. Den viser at 1 av 3 sykehjem har feil eller alvorlig mangler på innvendig tilstand. Dette er avvik fra forskriftsbestemt kvalitet.
– Det vi konkret snakker om i denne sammenheng er eksempelvis om det er synlige fuktskader på gulv eller vegg, synlige skader på vinduer eller dører, synlige skader på gulvbelegg og om trapper og rekkverk er i god stand og sikret. Vi ser at det er en marginal bedring i tilstanden i fjor sammenliknet med året før. Det er bra med tanke på hvor krevende 2020 har vært, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF: – Samtidig ser vi at det fortsatt er et stort vedlikeholdsbehov på sykehjem i Norge.

Tydeligere krav til kvalitetskontroll på kommunale bygg 
– Fra årsskifte trådte kommunelovens kapittel om internkontroll i kraft. Den tydeliggjør ansvar for å føre kontroll med tilstand på kommunale bygg med klare rapporteringslinjer. Fremover kan vi trolig forvente enda mer systematisk internkontroll med resultater som legges frem for kommunestyrer og fylkesting. Og det er viktig ettersom det er de folkevalgte som sitter med ansvaret for å bevilge nok midler til å sikre drift og vedlikehold av blant annet sykehjem, ser NKF-direktøren: Det hjelper lite med flere varme hender på sykehjemmene dersom tilstanden ikke er forskriftsmessig.

Viktig fortsatt å ivareta kommunaltekniske sektor i koronapandemien 
– Undersøkelsen vår underbygger hvor viktig det er å ivareta kommunalteknisk sektor i den situasjonen vi er i nå i koronapandemien. Kommunene trenger midler til å få kommunale bygg opp på et riktig tilstandsnivå. Også for bygg- og anleggsbransjen vil større rehabiliteringsprosjekter være verdifullt for å sikre aktivitet og dermed også sysselsetting over hele landet.