Koronapandemien og strenge smitteverntiltak preger fortsatt norsk økonomi, men utsiktene blir mer optimistiske i takt med vaksineringen. Veksten i 2020 var ventet å bli historisk svak, men det har likevel gått bedre enn fryktet i klimamarkedet.

Det skriver VKE i en nylig publisert markedsrapport. I takt med at andelen vaksinerte øker vil samfunnet gradvis åpnes opp. Aktiviteten i norsk økonomi vil dermed tilta, og SSB venter at fastlands-BNP vil øke med ca. 3,5 % i både 2021 og 2022. Selv om det ligger an til en solid opphenting, vil det ta tid før verdiskapingen nærmer seg den forventede vekstbanen fra før korona. Kommunene har investert i skolebygg Investeringene i kommunene var på samme nivå i 2020 som i 2079, og ble trukket noe ned av mindre investeringer i veier, og opp av investeringer i skolebygg. Byggemarkedet har klart seg betydelig bedre enn vi fryktet. Prognosene for de kommende årene viser en svært stabil utvikling i det samlede byggemarkedet. I 2021 ventes en volumvekst på 1,7 %, mens en svak nedgang på rundt 1 % er ventet hvert av de to neste årene. Nedgang i nye yrkesbygg Nye yrkesbygg har blitt rammet hardere av pandemien, enn de andre bygg- og anleggssegmentene, i alle fall om vi ser på årlig endring i igangsettingen fra året før. ROT-boligmarkedet i 2020 vokste med 2,4 % fra 2019, målt i faste priser. ROT-yrkesbyggmarkedet hadde samlet sett en marginal nedgang i 2020 fra året før. ROT-arbeider som motkonjunkturtiltak Den sterke veksten for offentlige bygg skyldes primært at myndighetene har brukt ROT-arbeider som motkonjunkturtiltak i denne utfordrende økonomiske situasjonen. Forventer større nedgang i år Markedet for nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg tilknyttet bygg er beregnet til ca. 12 mrd. kroner i 2020. Aktiviteten innen klimaarbeider i bygg var omtrent uendret fra de to foregående årene, målt i faste priser, men det ligger an til en større nedgang i år i kjølvannet av pandemien. Igangsettingen av nye bygg ventes å ta seg litt opp igjen i år, etter nedgang i 2020, men effekten av en nedgang i igangsettingen påvirker klimamarkedet med en tidsforsinkelse. Brorparten av klimaarbeidene i bygg foregår i forbindelse med oppføring av nye yrkesbygg og i ROT-arbeider i eksisterende yrkesbygg. Klimaarbeider i nybygg ventes å gå ned i år, både for bolig-bygg og yrkesbygg, mens ROT-arbeider i yrkesbygg bidrar til å dempe nedgangen. Økende byggekostnader Utfordringer knyttet til de økende byggekostnadene den siste tiden er bare delvis hensyntatt i markedsrapporten. Effektene av høye fraktkostnader og knapphet på mikroprosessorer på volumutviklingen i klimamarkedet er ikke regnet inn i Prognosesenterets anslag, som ble satt i midten av mars. – Dette tilsier at markedet kan utvikle seg noe svakere i år enn prognosene i rapporten viser, sier Thor Lexow, adm.dir i VKE. VKEs markedsrapport vår 2021 VKE Markedsrapport for klimamarkedet gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS. Med klimamarkedet mener vi markedet for installasjon og vedlikehold av ventilasjons- og kulde-/varmepumpeanlegg, inkludert automatikk og produkter. I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og i prosesskjøling i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten. Les hele markedsrapporten på medlemssiden.