Det mener leder for RIFs Ekspertgruppe for tekniske installasjoner Roar Smelhus, RIFs utviklingssjef Ari Soilammi og RIFs administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen.

I følge den foreløpige oppsummeringen av Bygg21 sine undersøkelser i næringen, er det å prosjektere ferdig før bygging, planlegge godt og sikre samspill mellom aktørene noen av de viktigste elementene som påvirker hvordan vi som bransje presterer.

– Derfor er det viktig at både rådgivere og entreprenører bidrar aktivt i prosjekter på et tidligere tidspunkt enn det som er praksis i dag, slik at riktige beslutninger blir tatt til rett tid. For oss som rådgivere er det viktig å komme inn i en tidlig fase for å kunne forme et prosjekt, og for å jobbe tverrfaglig på kritiske tidspunkter. Slik kan vi få nødvendige innspill og gjøre oppgavene én gang, i stedet for flere ganger fordi ulike fagfolk blir kjøpt inn på ulike tidspunkt i prosessen, sier Smelhus, Soilammi og Skudal Hansteen.

Endrede roller
Tradisjonelt har rådgivende ingeniører vært engasjert av byggherre for å utvikle prosjekter gjennom skisse- og forprosjekt, og videre for å detaljprosjektere og utarbeide tilbudsgrunnlag. I denne rollen har rådgivere for tekniske fag hatt stor betydning for å utforme og utvikle tekniske anlegg i bygg. De siste årene har rådgivernes rolle endret seg, blant annet som følge av økt andel totalentrepriser og andre gjennomføringsmodeller der entreprenør har prosjekteringsansvar som en del av sin kontrakt.

– Rådgiverne har vist høy end­ringskompetanse og utviklet den nye rollen innen rådgivning og prosjektering i totalentrepriser. Denne kompetansen ønsker vi å bruke til å øke verdiskaping i næringen også i nye gjennomføringsmodeller, sier de.

Samspill for galleriet?
Kompliserte og krevende prosjekter forutsetter det ypperste av alle fag fra første dag.

– Fremtidens prosjekter bør derfor i økende grad baseres på samspill mellom alle aktørene i prosjektet: Byggherre, entreprenør, rådgiver og leverandør. Fokus bør være på å få utnyttet kompetansen til alle aktører. I dag er samspill ofte brukt bare i en innledende fase i prosjektet for å avstemme byggherrens forventninger mot entreprenørens leveranse. Ofte ser vi kun samspill mellom byggherre og totalentreprenør. RIF mener det må vurderes om samspill, som hovedregel, skal omfatte alle prosjektfaser og med alle aktører. Da får vi et reelt samspill til beste for helheten i prosjektene, sier Smelhus.

Samspillskontrakter med målpriser er en mulig vei å gå for å håndtere risiko for alle aktører gjennom hele prosjektet.

– Vi mener dette bør utprøves i større grad. Derfor er det viktig at næringen, i regi av Standard Norge, klarer å oppnå konsensus om bestemmelser for slike kontrakter, legger de til.

åpenBIM
BIM er sentralt og viktig for å sikre at prosjekter bemannes med rett kompetanse til rett tid, og slik oppnår bedre effektivitet. Med BIM starter rådgivende ingeniør på tverrfaglig modellering fra første dag, og planlegging og prosjektering blir utført tidligere. Dette er i tråd med signalene fra Bygg21.

– BIM påvirker hvordan vi gjennomfører prosjekter. Vi ser at bruken av BIM brer seg hurtig, noe som viser seg gjennom de fleste store pågående byggeprosjektene. Statoil på Fornebu, Deichmanske hovedbibliotek, Nasjonalmuseet, Terminal 2 på Gardermoen, Nytt Østfoldsykehus og Nasjonalt folkehelseinstitutt er prosjekter som alle bruker fullverdig og åpenBIM i et tverrfaglig samspill. I disse prosjektene erfarer vi nå at sømløs informasjonsflyt i en åpen BIM-prosess gjør at vi leverer bedre kvalitet mer effektivt. Når alle aktørene legger sin informasjon inn i modellene på et åpent format (IFC) kan vi for eksempel gjøre beregninger, simuleringer, kalkulasjoner og FDV, basert på data fra modellene, påpeker de.

Utviklingen rundt åpenBIM pågår for fullt, og rådgivermiljøene deltar aktivt. En ny åpenBIM-håndbok er på vei, i regi av building­SMART. Rådgiverne deltar gjennom buildingSMART brukergruppe for rådgivende ingeniører.

– Det er imidlertid utfordringer rundt det å overføre modeller fra firma til firma, mye på grunn av mangelfulle avtaler om eierskap til modellene. RIF har påpekt disse utfordringene, og ønsker å bidra til at byggenæringen kan komme frem til omforente avtaler om leveranser og eierskap, sier Smelhus.

Mer avansert teknikk
TEK15 og økt fokus på BREEAM betyr høyere energi- og miljøkrav, noe som fordrer både samhandling og tidlig involvering av høy kompetanse.

– Skjerpede krav vil føre til mer avansert teknikk i bygg, og enda større behov for integrerte løsninger. ITB, et særskilt ansvar for grensesnitt og ferdigstillelsen av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, må derfor vektlegges mer i alle større prosjekter, uansett entrepriseform. Dette må byggherrer og prosjektledere være mer bevisste på når de organiserer prosjekter, mener de tre.

Mer avansert teknikk betyr at teknisk utstyr utgjør en stadig større andel av de totale kostnadene i prosjektene, og de mener da at beregning av livssykluskostnader (LCC) bør være et krav. LCC-beregninger er viktig på et tidlig stadium for å velge riktig teknisk nivå i forhold til fremtidig bruk av bygget. Og som sluttdokumentasjon gjør LCC-beregninger eier/leietaker i bedre stand til å kjenne fremtidige drift- og vedlikeholdskostnader og ta mest mulig optimale avgjørelser.

Kontinuitet i prosjekter
– Utskifting av aktører utfordrer kontinuiteten, og kontinuitet er en nøkkelfaktor for effektive og vellykkede prosjekter. Dette bekreftes også av foreløpige resultater fra Bygg21. Vi tror at antall vekslingsfelt i prosjektene må reduseres. Det å bytte aktører mellom fasene sikrer verken nødvendig kontinuitet eller riktig utnyttelse av arbeid som er gjort i modellen i tidlig fase, sier de.

– En annen utfordring er å effektivisere og øke produktiviteten i bransjen. Vi har ikke hele svaret på hva som skal til for å lykkes med det, men bygger nå sterk kompetanse på de delene vi som rådgivere kan påvirke: Både BIM og bedre gjennomføring av prosjekter. Det er viktig at vi gjør ting riktig første gang. For mange omkamper legger ikke til rette for nødvendig produktivitetsøkning og effektivisering, påpeker Smelhus.

– Vi mener innkjøp, prosjektledelse og prosjekteringsledelse i fremtidens byggeprosjekter vil kreve bedre kompetanse på gode byggeprosesser. Vi er opptatt av å tenke innovasjon i fag og prosess, og jobbe kontinuerlig med forbedring. Hele næringen trenger et kompetanseløft om vi skal lykkes: Rådgivende ingeniør, byggherre, eiere, entreprenør og leverandører. Vi rådgivere er innstilt på å bidra, og forventer at hele bredden i BAE-næringen samarbeider om et felles kompetanseløft, sier Smelhus, Soilammi og Skudal Hansteen.