– Mye av problemet med dagens gjennomføringsmetoder er at vi må installere de tekniske anleggene i bygget før vi kan teste om de fungerer som forutsatt. Det er svært kostbart og lite bærekraftig å oppdage feil sent i prosjektet som man strengt tatt kunne luket ut i detaljprosjekteringsfasen. 
Selv med dyktige folk i alle ledd ser vi at vi lett ser oss blinde når vi går gjennom prosjektdokumentasjon og at feil slipper gjennom og ut på byggeplassen. Dette er ikke en utfordring som er unik for Skanska, men en hodepine Skanska deler med hele bransjen, forteller Sverre Engelstad, sjefrådgiver forretningsområde teknologi og operasjonell effektivitet i Skanska Digital.

- Det neste problemet er at slike systemer, som har et komplekst samspill mellom mekanisk utstyr, internautomatikk og bygningsautomasjon, er nærmest umulig å teste godt i bygget; man er prisgitt dagens vær, og man kan ikke forvente at alle som trengs dukker opp i bygget idet systemet skal skifte fra sommer- til vinterdrift. Hva gjør man hvis overgangen ikke gikk som forventet og man må kjøre testen på nytt? Og er man i stand til å forutse bieffekter av å endre en parameter i internautomatikken? Med simulatorer kan man teste alt dette og mere til når som helst, på kontoret, og uten at man trenger å koordinere med hele prosjektet.

Skanska har investert mye i å bli best på systematisk ferdigstillelse, både gjennom å utvikle og forbedre prosesser, kursing av personell og med utvikling av eget programvareverktøy, Digital Sluttfase. VirtualHouse sin tilnærming er et viktig supplement som vil bidra til en enda bedre sluttfase og enklere overlevering til byggherren.

Simulatorer for varme-, kjøle, og ventilasjonssystemer

VirtualHouse leverer simulatorer for varme-, kjøle, og ventilasjonssystemer. Det betyr ikke at det er en alt eller ingenting-løsning. Fordi systemene er så komplekse, er det fornuftig å simulere mindre deler av systemene og kople disse sammen etter hvert som man forstår de ulike delene av systemet og ønsker å studere samspillet mellom disse. 

– På Campus Ullevål begynner vi med kjølesystemet, som består av tørrkjølere, to kjølemaskiner og buffertank, forteller Petter Haagenrud, teknisk prosjektleder. I dette prosjektet er vi ennå så tidlig ute at vi ikke har satt kapasiteter i systemskjemaet. Med VirtualHouse på laget bidrar de til å dra prosjekteringen framover – vi kan legge foreløpige verdier inn i simulatoren og se hvordan systemet oppfører seg og gjøre justeringer – det er mye billigere og mer effektivt å prøve og feile virtuelt enn fysisk, og jeg sover bedre om natta. Dette gir prosjekterende noe å teste mot i motsetning til dagens tilnærming, og løsningen gjør flere i prosjektet i stand til å ta stilling til prosjekteringen og systemets virkemåte. Når vi er fornøyde kan vi velge å gå videre og utvide simuleringene, eller vi kan vurdere at vi har dekket den vesentligste risikoen og stoppe der. VirtualHouse sin tilnærming er svært fleksibel.

– En effekt vi så i utviklingsprosjektet er at med VirtualHouse i loopen så blir vesentlige spørsmål stilt tidlig i prosjektfasen i stedet for i sluttfasen. Det er mye bedre at de blir stilt i prosjektfasen enn å vente til byggeiers driftspersonell gjør det, forteller Remi André Napstad, prosjekteringsleder og ITB-rådgiver hos Skanska.
 

Bakgrunn for løsningen

Det var en kombinasjon av gründer sin erfaring med simulatorbasert testing av kontrollsystemer i offshore og maritim industri og senere levering av varmepumpebaserte energisentraler til Ulstein Fjernvarme sitt fjordbaserte fjernvarmesystem som var utgangspunktet for forretningsideen til VirtualHouse. 

– Som ung prosjektleder for totalentreprenøren i prosjektet for Ulstein Fjernvarme kjente jeg på usikkerheten ved å være prisgitt underentreprenørene, og ikke minst at ingen var sikre på om sentralene fungerte før vi startet opp i teknisk rom. Etter en markedsundersøkelse fant jeg ut at jeg ikke var alene om dette, men at å få teknikk i bygg til å fungere godt er en bransjeutfordring, forteller Gjermund Tomasgard.

Et av selskapene Tomasgard var i kontakt med i tidlig fase var Skanska. 
– Skanska har hele tiden vist interesse for vår tilnærming, og allerede da VirtualHouse bare var en idé og en PowerPoint ble vi invitert til å presentere på en intern fagdag. Vi har holdt kontakten, og da vi var klare til å gjøre et større innovasjonsprosjekt, var Skanska med, noe som utløste avgjørende støtte fra Innovasjon Norge.

– Å kunne tidlig avdekke feil og mangler som tradisjonelt sett ikke kommer til syne før i sluttfasen er et viktig fokusområde for å skape bedre operasjonell effektivitet i våre byggeprosjekter. Ettersom dette er et arbeid som gjøres i felleskap med underentreprenører er det i Skanskas interesse at VirtualHouse etablerer seg som en bransjeløsning, fremfor noe som kun benyttes internt. 

Fruktbart samarbeid

Fra Skanskas side har samarbeidet vært ledet av Chief Digital Officer Christoffer Hernæs og Sverre Engelstad, som begge hører til Skanskas utviklingsenhet, Skanska Digital. 

– For oss som gründerselskap har det vert strålende å samarbeide med Skanska. De forstår våre behov og hva som skal til for å lykkes med innovasjon, samtidig som de har beina godt plantet i bransjen og forstår problemet og behovet vi adresserer. Vi har fulgt to byggeprosjekter i løpet av samarbeidet, deltatt i møter og hatt tilgang til ressurspersoner fra prosjektene ved behov.

– Til tross for at vi en stor aktør, kan vi ikke være best på alt. Vi har en strategi om å søke partnerskap der vi ser at dette gir best effekt. Samarbeidet med VirtualHouse er et glimrende eksempel på et slikt partnerskap der vi har fått det beste fra to verdener – entreprenørkompetansen og skalaen til et konsern som Skanska, og den tekniske spisskompetansen og smidigheten til en startup som VirtualHouse, sier Hernæs.

I tillegg til Skanska og VirtualHouse har Entra, Schneider Electric og Norconsult vært uformelle samarbeidspartnere, som har gitt betydelige bidrag i innovasjonsprosjektet. 

– Det har vært spennende å følge oppstartsselskapets engasjement for å utvikle et produkt som blant annet kan effektivisere idriftsettelsen av tekniske anlegg i bygg. Samarbeidet med VirtualHouse har vært givende, og spesielt lærerikt har det vært å få innsikt i måten selskapet har jobbet frem et nytt produkt. Det er ofte en frustrasjon at komplekse energisystemer designet for å gi et lavt energiforbruk i bygg, ikke oppnår sitt potensiale og kan oppleves utfordrende å drifte på en god måte. Simulatorverktøyet har potensiale til å gi viktige verdibidrag i hele energisystemets levetid, fra planlegging, bygging og testing til optimalisering av driften når systemet er igangsatt, forteller Erlend Haugland Næs, avdelingsleder energi og smartteknologi i Norconsult. 

–  Vi er selvsagt stolte over å få Skanska med oss videre i en kommersiell fase, og som Hernæs poengterer jobber vi for å etablere dette som en bransjeløsning, så vi ønsker å invitere flere i bransjen med på reisen mot en mer bærekraftig og lønnsom næring, både byggherrer, entreprenører og rådgivere, avslutter Tomasgard.