SIVA og Enova underskrev 31. januar 2012 en samarbeidsavtale med målsettinger om mer effektiv energibruk, og økt bruk av fornybare energikilder i eiendommene til SIVA. Avtalen beskriver blant annet felles interesser og aktuelle samarbeidsområder.

SIVA har som målsetting at alle nybygg som oppføres i vår regi minimum skal tilfredsstille energiklasse B, og ha etablert et energioppfølgingssystem. Dette vil medføre at ny bygningsmasse vil være meget energieffektiv og miljøvennlig.

I en samlet eksisterende bygningsmasse på ca 650 000 m2, vurderes det å være betydelige muligheter for energibesparelse. Et grovt anslag kan antyde et innsparingspotensiale på minimum 12 millioner kroner, som vil komme leietakerne direkte til gode. Dette vil kreve en del tiltak hvor Enova kan bidra med sin kompetanse og økonomiske støtte til konkrete prosjekter.

Begge parter ønsker å legge til rette for gjennomføring av gode referanseprosjekter for ulike teknologier.

Partene vil sørge for gjensidig markedsføring av gode referanseprosjekter, og SIVA vil profilere og orientere om Enovas programmer over for sine leietakere.