Et første utkast til ny læreplan for rørleggerfaget inneholder gode kunnskaps- og ferdighetsmål i tråd med tidligere læreplaner og utviklingen i faget. Men ett av de viktigste emnene, fagtegning, er utelatt fra målene for sluttkompetansen. I følge utkastet skal rørleggeren anno 2025 kun lære å montere anlegg etter tegning, men ikke kunne tegne selv. Eleven og rørleggerlærlingen skal altså ikke lenger lære å tegne et enkelt røranlegg slik han gjorde etter alle tidligere læreplaner. All tegning er borte! Det er nesten ikke til å tro. Fagtegning har alltid vært det viktigste verktøyet for å lære yrkesteori og har derfor hatt en sentral plass i opplæringen. Alle håndverksfag har alltid hatt tegning som en del av læreplanen. Uten tegnekunnskap river man vekk en av de viktigste pilarene i hele yrkesutdanningen. Dersom fagtegning bevisst er utelatt av læreplangruppen, etterlyses en vektig og begrunnet årsak til det. Dersom det skyldes en «glipp» må forholdet rettes opp før planen går på høring. Blir læreplanens sluttkompetanse stående som den nå er foreslått, kan det ikke betraktes som annet enn en katastrofe for rørleggerutdanningen.

Ordet planlegging er kommet inn. Vel og bra, men ordet er ikke definert og inneholder så vidt jeg kan se, ikke tegning. Hvordan man skal kunne planlegge og tilegne seg fag – og systemforståelse uten å kunne lage en enkel fagtegning? Det blir virkelig en stor pedagogisk utfordring. Å utelate tegning er en grov nedgradering av fagets status.

Fordi tegning er utelatt, omfatter bruk av digitale hjelpemidler naturlig nok ikke tegning. Hvordan verden ser ut i 2025 når de første rørleggere med svennebrev etter ny læreplan kommer i jobb, kan man bare spekulere over. Det man imidlertid ikke behøver å lure på, er at den digitale revolusjonen fortsetter med uforminsket hastighet. Også når det gjelder fagtegning. Dette har nådd mange elever og rørleggere allerede. DAK-tegning kommer selvfølgelig til å bli enerådende, også i det utførende leddet om få år. Behersker man ikke enkle, bransjetilpassede digitale tegneverktøy, vil den moderne rørlegger bli degradert til en arbeider som kun skal kunne skru det andre har skissert uten å vite hva og hvorfor. Skal rørleggeren forstå en tegning og yrkesteorien bak, har all erfaring vist at det er nødvendig at rørleggeren har basis tegneferdigheter.

Uten databasert fagtegning vil yrkesfagelever dessuten miste et viktig fundament for videreutdanning til mester og ingeniør. Jo tidligere man lærer et fagtegningsprogram desto bedre står man rustet i videreutdanningen. Bedre kunnskap gir fornøyde rørleggere, bedre motivasjon, større interesse, fornøyde kunder, bedre inntjening, bedre omdømme og dermed en sikrere rekruttering til faget. Er det ikke det bransjen har som hovedmål? Da er det i så fall dumt å droppe tegnekompetansen! Få rettet miseren før det er for sent og sats på et kompetanseløft for alle faglærere i databasert fagtegning!