Det har gått drøyt et år siden innstramning i regelverket for bruk av innleie fra bemanningsbedrifter trådte i kraft. BNL har vært svært aktive både i forkant og i løpet av dette året for å veilede sine medlemmer både i hva som er lov og hva som er klokt mht fremtidig bruk av innleie. Hva erfarer vi?

Mange bedrifter har tatt grep og vil ha orden i eget bo. Dette er viktig fordi innleie i tillegg til  permitteringer, midlertidige ansettelser og oppsigelsesregelverket utgjør verktøy for å oppnå den fleksibiliteten som man trenger for å drive i byggenæringen. Blir ikke innleieregleverket forvaltet på riktig måte, risikerer man på sikt å miste denne muligheten totalt. Det vil være uheldig for en næring som trenger denne muligheten som et supplement til satsning på faste ansettelser. Jo flere alternativer bedriftene har til å møte uforutsette hindringer, jo større stab av faste ansettelser kan de også foreta. Dette høres kanskje paradoksalt ut, men det er slik det fungerer i en prosjektstyrt næring som vår.

I løpet av dette året som er gått, har vi nå også fått felles anbefalinger for kjøp av seriøs innleie – BNL og Fellesforbundet samlet seg om dette på våren i fjor. Disse anbefalingene speiles også i flere av de store byggherrenes krav når nye kontrakter legges ut.

Videre har NHO Service og Handel, som organiserer utleiebedriftene/bemanningsselskapene foretatt en betydelig kvalitetssikring av at deres medlemmer skal opptre seriøst og med forutsigbarhet for arbeidstakerne. De har sammen med Fellesforbundet utarbeidet en mal for ansettelse i bemanningsbedrifter  som leverer til byggenæringen – en ansettelseskontrakt som skal ivareta seriøse arbeidsforhold for arbeidstakerne i disse bedriftene. Ingen får faktisk lov til å være medlem i NHO Service og Handel uten å forplikte seg til å benytte denne kontrakten for ansettelser av arbeidstakere som leies ut på bygg. På denne måten har man tatt et grep som vil kunne motvirke uforutsigbarheten som mange bemanningsansatte har opplevd ved utleie til byggenæringen.

Dette forutsetter imidlertid at kjøperne av bemanningstjenester er villige til å se verdien av at ansatte i bemanningsbedrifter gis den samme forutsigbarheten som deres egne faste ansatte tar som en selvfølge: Det å være sikret en konkret stillingsandel og en forutsigbarhet for når det skal arbeides. Det innebærer også at bedriftene som kjøper innleie ikke går langt i å utforske hvilke smutthull som fortsatt finnes i det nye regelverket. I BNL er advokatene i sin veiledning opptatt av at dette nye regelverket må følges lojalt opp. Hvis ikke, vil vi etter all sannsynlighet snart ha et forbud mot innleie i byggenæringen

Det blir derfor viktig at bedrifter i vår næring som fremover kjøper innleie kjenner regelverket og lojalt forholder seg til det. En del av dette kan være å ikke bare forutsette, men også kontrollere, at de ansatte i bemanningsbedriftene som de benytter seg av har ryddige ansettelsesvilkår – ansettelsesvilkår som er i tråd med både BNLs og NHO Service og Handel sine anbefalinger.  Det vil være en investering å utarbeide rutiner -  både for kjøp av innleie hos seg selv, men også for sjekk av underentreprenørers oppfyllelse av regelverket på dette området.

I BNL er hele vår politikk bygget på fire stolper: Vern om frontfaget, faste ansettelser, satsing på lærlinger og høy organisasjonsgrad. I dette ligger det også en forutsetning om at medlemmene våre benytter innleie i tråd med regelverket og at de kjøper bemanningstjenester av seriøse aktører i markedet.

kilde: bnl.no