OBOS sin viktigste oppgave er å bygge boliger og gode nabolag for medlemmene som flere kan ha råd til å bo i. Ved utgangen av 2021 hadde OBOS 6 596 boliger under bygging i hel- eller deleide prosjekter. Det er den høyeste boligbyggingen i OBOS sin historie. Antall solgte boliger har heller ikke vært høyere siden 2016 med 3 899 solgte boliger. Det ble samtidig startet bygging av 3 909 boliger, og 2 952 boliger ble ferdigstilt i 2021.

- Å sørge for at det kommer nok boliger inn i markedet er noe av det viktigste vi som boligbyggelag kan gjøre for å bidra til å dempe prisoppgangen, og gjøre det enklere for medlemmer som skal inn på boligmarkedet. Derfor er jeg særlig glad for at vi har en høy, og stigende, igangsetting av boliger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Økt satsing på sosial bærekraft i boligbyggingen
Siraj er svært godt fornøyd med at man i kombinasjon med økt boligbygging har styrket den sosiale bærekraften i boligbyggingen.

I året som gikk la OBOS ut 652 boliger for salg som kunne kjøpes med OBOS Deleie og OBOS Bostart. Fra lanseringen i 2018 har 1 152 boliger blitt tilbudt med alternative boligkjøpsmodeller.

- Vi mener det er en riktig prioritering å sørge for at flest mulig av våre medlemmer får råd til å komme seg inn på boligmarkedet, og dialogen med våre medlemmer viser at de ønsker at OBOS skal ta en enda større rolle her fremover. Derfor har vi økt satsingen på boliger med OBOS Bostart og OBOS Deleie og vil komme med enda mer i løpet av 2022, sier Siraj.

Store investeringer i nye boligprosjekter
I henhold til OBOS sin nye strategi er det lagt til grunn en kraftig vekst i boligbyggingen fremover. OBOS kjøpte i 2021 tomter for til sammen 3,7 milliarder kroner med et potensial for bygging av rundt 6 200 boliger.

I desember inngikk også OBOS avtale om kjøp av 49,5 prosent av boligbyggeren Solon Eiendom med en samlet investering på 1,8 milliarder kroner. Kjøpet ble sluttført i februar 2022. Kjøpet av Solon vil gi OBOS sine medlemmer forkjøpsrett til rundt 8 000 boliger som Solon har i sin tomtebank, og potensielt flere tusen boliger til gjennom et langsiktig strategisk tomtesamarbeid med den andre hovedeieren, svenske SBB.

- At vi kontinuerlig kjøper nye tomter er helt avgjørende for at vi også i fremtiden kan ha en høy og stabil bygging av boliger. Tomtebanken vår er morgendagens boligprosjekter, sier Siraj.

Sterk medlemsvekst og økning i antall forvaltede boliger
OBOS hadde ved årets utløp 531 033 betalende medlemmer, en økning på 28 506 fra året før. 12.187 av disse er i Sverige.

Totalt forvaltet OBOS ved årsskiftet 5 030 boligselskaper med til sammen 261 694 boliger, 16 177 flere boliger enn året før.

- OBOS legger bak seg et år med mer uro enn vanlig rundt organisasjonen. Jeg er derfor svært glad for den tilliten alle eksisterende og nye medlemmer har vist oss. Det er også en stor tillitserklæring at så mange nye boligselskaper har valgt oss som forretningsfører, blant annet som følge av gode digitale løsninger, uttaler konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj

Rekordresultat skaper grunnlag for økt samfunnsbidrag
OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021, en økning på 1 230 millioner kroner sammenlignet med 2020. Det rekordhøye resultatet skyldes god underliggende drift i kombinasjon med solide gevinster fra investeringsvirksomheten innenfor næringseiendom og aksjer. OBOS solgte i 2021 alle aksjene i den svenske boligutvikleren JM med en gevinst på 2 119 millioner kroner.

Resultat før skatt for fjerde kvartal endte på 468 millioner kroner, mot 499 millioner kroner året før.

OBOS har vedtektsfestet at inntil 10 prosent av resultat skal settes av til samfunnsnyttige formål. Resultat etter skatt for 2021 endte på 4 268 millioner kroner.

- Det betyr at vi vil øke samfunnsbidrag vårt vesentlig i 2022 sammenlignet med tidligere år, og på basis av 2021-resultatet kommer vi for 2022 til å sette av 427 millioner kroner til tilskudd og investeringer i samfunnsnyttige formål, sier Siraj.

I 2021 ble det avsatt 205 millioner kroner til slike samfunnsnyttige formål.

I OBOS reinvesteres øvrig overskudd i sin helhet i virksomheten for å understøtte og muliggjøre den ambisjonen som er lagt i OBOS sin strategi. Hovedprioriteringen er nye milliardinvesteringer i økt boligbygging og en styrking av arbeidet med sosial bærekraft gjennom skalering av boligkjøpsmodellene OBOS Bostart og OBOS Deleie. I tillegg skal det fremover gjøres store investeringer i digitalisering og styrket kundetilbud både innenfor medlemsprogram, boligforvaltning og bank.