- Et viktig bidrag for at vi skal nå klimamålene, er at vi blir flinkere til å ta vare på og tilpasse den bebyggelsen vi har. Regjeringens mål med endringen som kom i plan- og bygningsloven 1. januar 2023, er å bidra til at ombygging, rehabilitering og bruksendringer av bygningsmassen blir enklere, slik at vi får bedre og mer effektiv gjenbruk, skriver DiBK i en melding.

Alle krav i byggteknisk forskrift gjelder fremdeles, men kommunene har nå mulighet til å gi unntak fra byggtekniske krav – så lenge hensynene til sikkerhet, helse og miljø er ivaretatt. 

Regelendringen tilsier at hvis et tiltak på et eksisterende bygg gir et bedre resultat enn å la bygget stå slik det er, skal kommunen normalt gi helt eller delvis unntak fra det bygningstekniske regelverket.

Fleksibilitet for kommune og tiltakshaver
Intensjonen med regelendringen er å gi tiltakshavere og prosjekterende fleksibilitet til å finne løsninger som gir gode og trygge bygninger. Hvis prosjekter ikke oppfyller kravene i byggteknisk forskrift til sikkerhet, helse og miljø, må de som prosjekterer vise til kompenserende tiltak som gjør at helheten blir bedre. 

Dette gir også kommunene større handlingsrom til å fremme utviklingen av den eksisterende bygningsmassen, slik at bygninger kan oppgraderes til fortsatt bruk eller omformes til ny bruk.

Gjelder mange typer bygninger
De siste årene har bygningsmassen i Norge økt med om lag 0,7 prosent årlig. Det betyr at de fleste bygningene vi bruker i 2050 allerede er bygget.

Norge har en svært mangfoldig bygningsmasse. Eldre bygninger som skal få ny bruk, kan være alt fra store industribygg, til gamle laftehus og skoler bygget på 60-tallet. Den nye bestemmelsen i plan- og bygningslovens § 31-4 omhandler blant annet verneverdige bygg: 

Vedlikehold eller ombygging?
Det er fremdeles slik at vanlig vedlikehold og reparasjoner ikke er søknadspliktige, mens større ombyggings- eller påbyggingsprosjekter vil kreve søknad. 

DiBK har en veileder hvor du får du hjelp til å vurdere om arbeid på en eksisterende bygning er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Du får også vite om arbeidene krever søknad og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

​Gå til veilederen her:
Arbeid på eksisterende bygg