Kalkulatoren, som er en del av nettstedet fjernkontrollen.no, ble lansert torsdag. Interesseorganisasjonen Norsk Fjernvarme står bak kalkulatoren, som er den første i sitt slag i Norge.

– Vi har siden 2014 årlig publisert tall for hvilke energikilder som brukes til fjernvarme i forskjellige anlegg over hele Norge på fjernkontrollen.no. Nå kan alle som vil også kunne regne ut utslippet fra energikildebruken, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. 

Utregningen i den nye kalkulatoren basert på energimiksen i det lokale anlegget fjernvarmekunden faktisk er knyttet til.

Gratis å bruke
– De siste årene har stadig flere fjernvarmekunder tatt kontakt med oss og etterspurt utslippsfaktorer på fjernvarme i Norge. Men fjernvarme er en lokal løsning, med stor variasjon i hvilke energikilder som utnyttes fra sted til sted, så derfor vil også fotavtrykket variere, sier Tomren-Berg og understreker at kalkulatoren er gratis å bruke.

– Det eneste som kreves er å gå inn på fjernkontrollen.no, velge stedet hvor din bygning står, klikke på CO2-kalkulatoren og taste inn ditt årlige fjernvarmeforbruk, sier Tomren-Berg.

I utregningen går det fram hvilke energikilder det lokale anlegget bruker til varmeproduksjonen, hva slags utslippsfaktor som er lagt til grunn for kildene og hvor stort utslipp ditt varmeforbruk utgjorde siste kalenderår.

– Du kan også laste ned en PDF med tallene, hvor faktorer for de tre forrige årene følger med - i tillegg til en faktor for utslipp forbundet med selve fjernvarmeinfrastrukturen, sier Tomren-Berg.

Basert på livssyklusanalyse
Utregningen av utslippene fra energibruken følger prinsippene i den norske metodestandarden for klimagassberegninger i bygninger (NS 3720:2018). Den legger blant annet til grunn at utslipp fra elektrisitetsbruk skal regnes ut både basert på en nasjonal og en europeisk produksjonsmiks.

– Derfor har vi lagt inn en "bryter" hvor man lett kan velge om kalkulatoren skal legge norsk eller europeisk miks til grunn for anleggets bruk av elektrisitet, sier Tomren-Berg.

Selve utslippsfaktorene for de enkelte energikildene er basert på livssyklusanalyse (LCA) og hentet fra metastudien "Klimagassregnskap for fjernvarme", som konsulentselskapet Norsk Energi har utført. Gjennomsnittsallene for utslipp fra fjernvarmeinfrastruktur er hentet fra rapporten "LCA of infrastructure for district energy" somkonsulentselskapet Norsus har laget. 

Mange variabler
– Å regne ut utslipp er en komplisert øvelse med mange variabler. Vi ønsker derfor å være så åpne som mulig om alle forutsetningene som er lagt til grunn for vår kalkulator, noe som er helt avgjørende hvis for eksempel en kunde skal kunne sammenligne utslipp fra fjernvarmebruk med annen energibruk, sier Tomren-Berg.

Han understreker samtidig at kalkulatoren for eksempel ikke kan erstatte en fullblods EPD (Environmental Product Decleration) av et fjernvarmeanlegg, selv om den er basert på de samme prinsippene.

– EPD'er er på mange måter gullstandarden når det gjelder LCA-baserte utslippsberegninger og noen fjernvarmeselskap har allerede laget slike for sine anlegg. I de tilfellene hvor et selskap har laget en slik EPD for det lokale anlegget, kan man laste ned den fra vår kalkulator, sier Norsk Fjernvarme-sjefen.

Stort varmepotensial
Hensikten med fjernkontrollen.no er å bidra til bedre informasjon om fjernvarmenæringen og vise fram det store mangfoldet av energikilder som brukes lokalt.

– Forhåpentligvis kan åpenhet rundt energikilder og utslipp også bidra til å knuse noen myter og vise hva lokale, sirkulære fjernvarmesystem bidrar med innen utslippskutt og gjenbruk av energi, sier Tomren-Berg.

Ikke minst kan fjernvarmen spille en stor rolle for å frigjøre kapasitet i kraftnettet og dermed gjøre nødvendig elektrifisering billigere.

– Norge bruker over 50 milliarder kilowattimer (TWh) strøm på å holde bygninger varme hvert år, samtidig som enorme mengder overskuddsenergi går tapt. Den energien bør heller brukes til fjernvarme, slik at strømmen kan brukes til noe annet, fastslår Tomren-Berg.