I oppdraget kan det være avtalt krav til kvalitet/type rørdeler/materialer, men selv om dette ikke er spesifisert gjelder det likevel minstekrav. I håndverkertjenesteloven § 5, 2. ledd, 2. punktum oppstilles det krav til at leverte materialer skal være av "vanlig god kvalitet", når ikke annet følger av avtale. Kravet gjelder i forhold til funksjonskrav og holdbarhet og må vurderes opp mot det enkelte oppdrag som utføres. Er det tale om provisoriske reparasjoner gjelder ikke samme krav til materialer, sammenlignet med ordinære og varige reparasjoner. Som utførende rørlegger opptrer man også som "selger" av materialer/rørdeler, og rørleggeren sammenlignes med en detaljist som selger materialer til forbrukeren som kjøper. Det kjøpsrettslige mangelsbegrepet er avgjørende, og feil eller svakhetet ved leverte materialer som anses som en mangel i kjøpslovens forstand kan medføre at rørlegger blir ansvarlig etter reglene i håndverkertjenesteloven om mangler ved tjenesten. Skrevet av Randi Helen Nodeland, RørNorge