Innlegg: Svein Wiig og Torbjørn Amundsen, KPMG Forskriftene som regulerer kompensasjonsordning 2 ble fastsatt 21. desember. Ordningen bygger på kompensasjonsordning 1, men flere bestemmelser er forskjellige. Vi vil nedenfor gjennomgå den nye ordningen og de viktigste endringene, og vi vil også komme med noen råd til hvordan en typisk entreprenørvirksomhet bør forholde seg til en eventuell søknad om kompensasjon. Kompensasjonsordning 2 Den nye kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall dekker perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021. Det kan søkes om tilskudd for to og to måneder. Det vil si:
 • Perioden 1. september til 31. oktober 2020 (Justeringsfaktor: 70 %),
 • Perioden 1. november til 31. desember 2020 (Justeringsfaktor: 85 %), og
 • Perioden 1. januar til 28. februar 2021 (Justeringsfaktor: 80 %).
Ordningen vil trolig også bli forlenget til å omfatte mars og april 2021 (Justeringsfaktor 80%). Som i kompensasjonsordning 1 er det en rekke vilkår som må oppfylles for å være berettiget til kompensasjon. Vilkårene i de to ordningene er i stor grad sammenfallende. Det mest sentrale vilkåret er at foretaket må ha hatt et omsetningsfall i tilskuddsperioden på minst 30 %, sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningsfall og faste uunngåelige kostnader skal beregnes på samme måte som i kompensasjonsordning 1, men beregningen er enklere: I kompensasjonsordning 2 skjer beregningen gjennom en sammenligning med tilsvarende periode i fjor, uten noen vekstfaktor. Justeringsfaktoren per søknadsperiode er angitt i parentes ovenfor. Beregnet tilskuddsbeløp opp til 60 millioner kroner per tilskuddsperiode (to måneder) utbetales i sin helhet. For beløp over 60 millioner kroner avkortes tilskuddet med 50 %. Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode er 160 millioner kroner. Et regneksempel Eksemplet nedfor viser et "normaltilfelle". Merk at beregningen vil bli annerledes i tilfelle begrensninger må gjøres gjeldende. Dette kan for eksempel være på grunn av min/maks begrensning, at tilskuddsbeløpet maksimalt kan være lik omsetningsfallet i kroner eller at virksomheten gikk med underskudd før skatt i 2019.  
  A Omsetning september-oktober 2020 600 000
B Omsetning september-oktober 2019 1 000 000
C Omsetningsfall i kroner 400 000
D Omsetningsfall i % 40 %
E Faste uunngåelige kostnader sept-okt 2020 300 000
F Tilskudd (D*E*0,7) 84 000
  Hva er nytt i kompensasjonsordning 2?
 • Administrasjon, søknadsbeløp søknadsperiode og bekreftelser Ordningen administreres av Brønnøysundregistrene, ikke Skatteetaten. Portalen til kompensasjonsordning 2 er https://kompensasjonsordning.brreg.no/
Det skal søkes for en periode på to måneder, ikke for enkeltmåneder. Søknaden skal bekreftes av revisor eller regnskapsfører før utbetaling av tilskudd. Alle som søker må ha bekreftelse. Det er altså ingen beløpsgrense. Bekreftelse avgis ved å signere søknaden i Altinn etter at søkeren har signert. 80% av kostnaden med bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører dekkes, maksimalt opp til 10 000 kroner per søknadsperiode. Det er et eksplisitt vilkår at omsetningsfallet hovedsakelig skal skyldes koronapandemien. Dette skal innsender erklære i forbindelse med at søknaden sendes inn. Sesongmodellen (sesongfaktoren) er fjernet.
 • Enklere beregning av omsetningsbortfall Vekstfaktoren, endring i omsetning fra januar/februar 2019 til januar/februar 2020, er fjernet.  Beregningen av omsetningsfallet blir derfor enklere – man sammenholder kun periodisert omsetning for søknadsperioden og sammenligningsperioden.
 • Underskudd Underskudd før skatt i siste regnskapsår avsluttet før 1. mars 2020, kan som før redusere tilskuddet, men fremdeles slik at reduksjonen kan begrenses eller bortfalle dersom resultatet i perioden januar/februar 2020 var bedre enn gjennomsnittlig underskudd per måned i 2019.
 • Fusjoner og fisjoner Foretak som har vært overdrager eller overtager i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. januar 2020 eller senere, er ikke omfattet av tilskuddsordningen for noen av tilskuddsperiodene.
Foretak som har vært del av en fusjon i sammenligningsperioden eller senere, kan for sammenligningsperioden medregne omsetningen fra overdragende selskap. Foretak som har vært overdrager eller overtager i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i perioden 1. september 2019 til 31. desember 2019, skal bruke omsetningen i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.
 • Erstatninger Erstatning som tilskuddsmottaker får utbetalt under forsikringsordning, som ledd i rettsprosess, ved voldgift eller gjennom andre kilder og som dekker den samme skaden, skal komme til fratrekk ved utbetaling av tilskudd. Dersom tilskudd utbetales før en eventuell forsikringssum, skal tilskuddsmottaker betale tilbake tilsvarende del av tilskuddet.
 • Overkompensasjon Det er lagt inn en form for sikkerhetsventil, som skal hindre at man mottar støtte både fra kompensasjonsordning 2 og andre etterfølgende tilskudd eller inntektssikringer, såkalt «overkompensasjon».
 • Egenandel Det er ikke lenger noen egenandel og heller ikke noe skille mellom foretak som er stengt ned av staten/som følge av statlige påbud og andre foretak.
Omsetning Med omsetning menes inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket i den aktuelle perioden, selv om leveransene ikke er fakturerte. Som omsetning anses også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger som erstatning for inntekt, og inntektssikringer gitt i forbindelse med koronapandemien. Det skal bare tas med inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt regnes ikke som inntekt. Det er omsetningen for den perioden man søker tilskudd for, det vil si verdien av varer som er levert og tjenester som er utført inklusive fortjeneste, som skal oppgis. Dette gjelder uavhengig av den regnskapsmessige behandlingen av salgene. For bygge- og anleggskontrakter innebærer det at omsetningen skal periodiseres etter løpende avregningsmetode med fortjeneste. Når det gjelder hvordan en entreprenørvirksomhet som har prosjektbasert virksomhet skal forholde seg til denne bestemmelsen i praksis, viser vi til en artikkel her: https://www.bygg.no/article/1432704. Faste uunngåelige kostnader Virksomheten må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd. Som faste, uunngåelige kostnader menes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Faktiske kostnader som typisk kan reduseres er kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller som knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv. Merk at langsiktige tilvirkningskontrakter med varighet over ett år ikke er å regne som tidsbegrensede i denne sammenhengen. For å regnes som fast, uunngåelig kostnad må kostnaden knytte seg til avtale inngått før 1. september 2020, og den må kunne henføres til nærmere angitte poster i Næringsoppgaven. Faste, uunngåelige kostnader skal tilordnes jevnt over perioden de påløper. Hva som er typiske faste uunngåelige kostnader for en entreprenørvirksomhet, samt enkelte problemstillinger knyttet til dette er omtalt i vår tidligere artikkel her https://www.vvsforum.no/2020/70987/. Merk også at kostnaden for bekreftelse til regnskapsfører eller revisor refunderes med 80 prosent, men maksimum med 10 000 kroner per tilskuddsperiode. Søknad og søknadsfrister Søknadene sendes inn i et eget søknadsskjema i Altinn. Dette skjemaet vil se annerledes ut enn søknadsskjemaet i kompensasjonsordning 1. I den første ordningen besvarte søkeren spørsmål som skulle avklare om foretaket hadde rett på tilskudd før selskapet fikk mulighet til å fylle ut søknadsskjemaet. I den nye ordningen skal alle spørsmålene være tatt inn i søknadsskjemaet. Søknadsfristen for perioden 1. september til 31. oktober 2020 og for perioden 1. november til 31. desember 2020 er 14. mars 2021. Første søknad kan imidlertid ikke sendes inn før 18. januar 2021. For perioden 1. januar til 28. februar 2021 åpnes det for søknader fra og med 15. mars 2021 og endelig søknadsfrist er 15. mai 2021. Hva må gjøres nå? For en del virksomheter er det å motta støtte tidskritisk for å dekke likviditetsbehovet. Uavhengig av dette er vårt råd å starte forberedelsene umiddelbart. Nedenfor er et forslag til prosess:
 1. Innledningsvis må virksomheten vurdere om virksomheten er omfattet av ordningen, og om den kvalifiserer for å søke under ordningen (omsetningsfall). Det finnes ulike kalkulatorer som vil indikere om selskapet er berettiget til støtte, samt anslagsvis størrelse på støttebeløpet. Se for eksempel denne: https://home.kpmg/no/nb/home/nyheter-og-innsikt/2020/11/kompensasjonskalkulator.html
 2. Søknaden skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor før den sendes inn. Virksomheten må derfor snarest etablere kontakt med regnskapsfører eller revisor og avtale tidspunkt for gjennomomgang og erklæring. Merk også at den som sender inn søknaden må være registrert med en nøkkelrolle i Enhetsregisteret. Foreta derfor eventuelle endringer så snart som mulig hvis dette ikke er oppdatert.
 3. Start arbeidet med å trekke ut og dokumentere regnskapsopplysninger som er nødvendige for å beregne omsetningsfallet og de faste, uunngåelige kostnadene. Her viser vi til våre tidligere artikler referert til ovenfor. Som nevnt vil det være svært viktig å være grundig når det gjelder vurdering av omsetningen i søknadsperioden og sammenligningsperioden, herunder beregning av omsetningsfallet. Det foreligger en rekke avklaringer knyttet til konkrete spørsmål fra tidligere ordning. Der forskriftene er uendret kan og skal disse legges til grunn under ordning 2. Se her: https://www.skatteetaten.no/kompensasjonsordning/regelverk/avklaringer/. Det må også foretas en nøye gjennomgang, avgrensning, og periodisering av de faste, uunngåelige kostnadene. Dette vil også lette revisors eller regnskapsførers ressursforbruk og kostnad i etterkant. Vi minner om at forskriftene krever at det skal foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Oppstillingen må vise hvordan omsetning og faste uunngåelige kostnader er periodisert.Kontrollhandlingene knyttet til kompensasjonsordning 2 er nylig fastsatt og er tilnærmet like omfattende som i kompensasjonsordning 1. Dette innebærer at det må påregnes tid og kostnader for å få på plass påkrevd attestasjon før søknaden sendes inn.
 4. Avslutningsvis gjenstår det å fylle ut søknadsskjemaet og sende dette inn - som nevnt ovenfor vil første mulighet være 18. januar 2021.
Her kan du finne mer informasjon om ordningen: https://kompensasjonsordning.brreg.no/ og Forskriftene er publisert her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-21-3085 Dette innlegget var først publisert i Byggeindustrien.