- Utredningen adresserer de viktigste energiutfordringene for Norge frem mot 2050, og dette er forsyningssikkerhet, energi-fleksibilitet og bærekraftig forbruk. Kombinasjonen av norsk fornybar kraft og fjernvarme er løsningen på disse utfordringene, sier Juhler.

Energiutvalget ble nedsatt av regjeringen i 2011, etter all motstanden mot Hardangermastene. Formålet var å se på utviklingen av norsk energiforsyning i et langsiktig og helhetlig perspektiv, og komme med anbefalinger til politikerne. Energiutredningen (NOU 2012:9) ble overlevert Olje- og energiministeren 5. mars. Utredningen anbefaler myndighetene å videreføre den politikken som stimulerer til omlegging fra fossil og elektrisk oppvarming til fornybar oppvarming.

- Utvalget løfter energiomlegging. Utredningen sier helt overordnet at vi må ha et system som raskt og fleksibelt kan tilpasse seg endringer i energipriser, klimapolitikk og teknologi, og dette er jo hele tankegangen bak fjernvarme, sier Juhler. - Fjernvarme er ikke en energikilde, men en infrastruktur som enkelt kan tilpasses ulike energikilder, etter hvert som de blir miljøvennlige, lønnsomme eller tilgjengelige. Når vi bygger fjernvarme, bygger vi et fremtidsrettet, fleksibelt og smart system varer mye lengre enn panelovner og varmepumper, sier Juhler.

Klimavennlig
I følge Energiutredningen utgjør det nordiske varmemarkedet, inkludert nær- og fjernvarme, om lag 400 TWh. -Energiutvalget anbefaler videre utvikling av varmemarkedet av flere grunner, sier Heidi Juhler. -For det første peker utvalget på fjernvarmesystemernes evne til å "følge med i tiden". Dette handler om den fleksibiliteten en infrastruktur for vannbåren varme gir til å kunne fase inn de energikildene samfunnet til en hver tid kan avse til oppvarmingsformål. For det andre understreker utvalget fjernvarmens betydning for kraftsystemet, som leverandør av det de kaller "verdifull fleksibilitet i kraftmarkedet". For det tredje fremhever utvalget at fjernvarme viktig for å få ned klimautslippene, blant annet ved brenning av biomasse og avfall, og ved varmegjenvinning.

Få forslag til tiltak
Energiutvalget anmoder politikerne om å utforme rammebetingelser, støtteordninger og avgiftspolitikken sånn at samspillet mellom ulike energibærere kan utnyttes på en samfunnsmessig god måte. I følge Norsk Fjernvarme er Energiutvalgets forslag til tiltak kun rettet inn mot kraftsektoren og energieffektivisering. Gode tiltak for mer fornybar varme mangler i rapporten.

- Dersom fornybar varme skal kunne fylle den rollen som er beskrevet i Energiutredningen, må man iverksette treffsikre tiltak også for denne sektoren, sier Juhler:
-Enkelt sagt handler dette om å gi fornybar varme like gode rammevilkår som fornybar kraft. Dette innebærer en økt satsing på infrastruktur for fjernvarme i byene, samt en gjennomgang av regelverket for å redusere barrierer for slik utbygging. I tillegg må Norge sette et skikkelig mål for varmeutbyggingen, avslutter Juhler.