I 2019 sendte Oslo Areal inn et forslag for eiendommen i Christian Krohgs gate 2 (CK2) som innebar riving av store deler av eksisterende bygningsmasse. Riksantikvaren protesterte, og Oslo Areal opplevde innsigelsene som både fornuftige og konstruktive. Derfor ble prosjektet tatt til tegnebrettet på nytt. Denne gangen ved hjelp av Oslo Works og Haugen/Zohar Arkitekter. – Vi i Oslo Areal gleder oss til å jobbe sammen med FutureBuilt igjen om et prosjekt vi mener forener både økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Samarbeidet får oss til å strekke oss etter de beste løsningene og til å sette de historiske kvalitetene i eiendommen inn i en nytenkende kontekst og bidra til et lokalt områdeløft, sier administrerende direktør i Oslo Areal, Mona Ingebrigtsen. Et forbildeprosjekt i FutureBuilts regi skal redusere klimagassutslippene for bygg og byområder i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift. Gjennom dette innovasjonsprogrammet vil Christian Krohgs gate 2 bli et forbildeprosjekt og et spydspiss-prosjekt med tanke på klimavennlig byggeri, transformasjon og gjenbruk, med spesielt fokus på temaene «bevaring som attraksjon», «sirkulære bygg» og «klimatilpasset overvannshåndtering», «sosial bærekraft». Dette for å skape et nytt unikt miljø i hovedstaden, men også for å imøtekomme byrådserklæringen og regjeringens miljøpolitikk for blant annet økt gjenbruk av eldre bygninger. – Vi i FutureBuilt gleder oss til å samarbeide med Oslo Areal mot det som kan bli et nytt og innovativt forbildeprosjekt. Her er det snakk om å vise hvordan hårete bærekraftsmål som omfatter både sirkulær ressursbruk, naturmangfold og minimalt klimafotavtrykk kan forenes med ivaretakelse av eksisterende bygningskonstruksjoner og kulturhistoriske verdier og samtidig gi merverdi for både utbygger og bymiljøet. En passende utfordring for en modig utbygger som ønsker å ligge i front, sier Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt.