Hensikten med Build Up Skills er å etablere planer for systematisk kompetanseheving blant håndverkere på energiområdet. Satsingen er knyttet opp mot EUs klima- og energimål, det vil si 20 % redusert energibruk, 20 % økt fornybar energi og 20 % lavere klimagassutslipp, samt målet om styrket konkurranseevne for europeisk næringsliv, innen 2020.

Frem mot sommeren 2013 skal det utarbeides en status quo-analyse som gir oversikt over utdanning, etterutdanning og kompetanse på energiområdet blant de utførende i næringen og et veikart med konkrete forslag for å heve kunnskapsnivået på energiområdet. Til slutt skal det lages en egen plan som beskriver implementering av kompetansetiltakene. Status quo-analysen skal være klar allerede i løpet av mai 2012.

Per 1. februar 2012 er det etablert Build Up Skills prosjekter i 21 EØS-land.

Lavenergiprogrammet prosjektleder
I Norge er Lavenergiprogrammet er prosjektleder. Alle deltagerlandene skal utvikle egne nettsider, der man kan finne resultater og rapporter fra prosjektene. Norge er blant de første landene som lanserer et eget nettsted for Build Up Skills. Etterhvert som resultater fra prosjektet foreligger vil de publiseres på nettstedet. I tillegg finnes mer informasjon om bakgrunn for prosjektet, den norske organiseringen, fremdrift, Build Up Skills i andre land og det europeiske samarbeidet på nettsiden.

Etterhvert som andre land lanserer sine prosjektsider, vil vi lenke til disse, samt til den sentrale EU-siden for Build Up Skills, som EUs Executive Agency for Competitiveness and Innovation er ansvarlig for.