Lovendringene gjelder for inn- og utleie fra bemanningsforetak. De nye reglene skal gjelde fra 1. april med tre måneders overgangsordning for allerede inngåtte kontrakter.

Innleieforbudet kommer i egen forskrift
Det varslede forbudet mot innleie i Oslo, Viken og tidligere Vestfold blir endret i forskrift. Den forskriften er ikke lagt frem ennå, men vi regner med at de vil være i tråd med hva regjeringen har varslet tidligere.

Siden innleieandelen er veldig lav blant elektrobedriftene har Nelfo ment at et unntak fra forbudet ville vært fornuftig, men regjeringen har valgt å ikke høre på bransjen.

Disse lovendringene trer i kraft fra 1. april og vil gjelde for hele landet unntatt Oslo, Viken og tidligere Vestfold:
Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak gjennom arbeidsmiljøloven når arbeidet er av midlertidig karakter er opphevet.
En arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid etter i mer enn tre år har rett til fast, direkte ansettelse hos innleier.
Unntak for innleie av helsepersonell og spesialkompetanse.
Skillet mellom hva som er innleie og hva som er entreprise tydeliggjøres. Departementet vil, i samråd med partene, utarbeide en praktisk og juridisk veileder for bruk av innleie og entreprise i norsk arbeidsliv.
Arbeidstilsynet får et utvidet ansvar for å føre tilsyn.


Når er det mulig å leie inn fra bemanningsbyrå?
Ved vikariater
Når bedriften har en avtale med de tillitsvalgte, men bare om bedriften er bundet av en tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.


Hvilke alternativer har bedriftene hvis de trenger ekstra folk en periode?
Øke grunnbemanningen med flere ansatte- enten heltid eller deltid
Overtid og/eller gjennomsnittsberegning
Leie ut egne ansatte til andre produksjonsbedrifter
Midlertidige ansettelser
Utsetting av oppdrag/entrepriser