Innlegg / kronikk: Torkil Skancke Hansen, CEO Assemblin Norge og  Åsvor Brynnel, kommunikasjons- og bærekraftsjef Assemblin Sverige

Innen 2024 skal antallet kvinner i Assemblins produksjon i Norge dobles, fra 50 til 100. Det kan virke som et ambisiøst mål i en mannsdominert bransje, men vi er overbevist om at det kreves konkrete mål for virkelig å lykkes med å tiltrekke seg kvinner til vår sektor.

Installasjonsbransjen, i likhet med anleggsbransjen generelt, lider under kompetansemangel, og vi har ikke råd til å ekskludere halvparten av befolkningen. Vi har heller ikke råd til å se dem slutte etter noen år fordi de ikke trives. Vi må jobbe på to fronter.

I Norge jobber installasjonsbransjens interesseorganisasjoner aktivt for å endre utdaterte holdninger om at kvinner ikke egner seg i byggesektoren. Blant annet ved å henvende seg til foreldre av ungdom som er i ferd med å velge videregående utdanning. Deres holdninger skal ikke hindre unge jenter fra å søke utdanning og karriere i installasjonsbransjen.

Og vi ser gledelig nok en økning i antall unge kvinner i Norge som blir lærlinger, også blant allerede yrkesaktive jenter som i dag har en helt annen jobb, men ønsker å skifte spor. Å nå ut til kvinner ved å tilby dem en plass som voksenlærlinger har vist seg å være et vellykket konsept.

Ledere og prosjektledere har et stort ansvar for å opptre som gode rollemodeller og bidra til å skape en god og inkluderende kultur på arbeidsplassen. Assemblin skal ha den beste bedriftskulturen, og som ansatt skal du alltid føle at du kan rapportere krenkende oppførsel.

Vi prøver også å oppfordre alle ansatte til å våge å stå frem og støtte sine kolleger dersom noen blir utsatt for trakassering. Vi har alle et ansvar for arbeidsmiljøet vi jobber i, og det kan være ganske tøft for dem som er i mindretall å si fra.

Metoo-bølgen var en øyeåpner som gjorde alle mer bevisste på hva som ikke er akseptabel oppførsel. Vår egen bransje har definitivt blitt bedre, men det er fortsatt mye å ta tak i. Til syvende og sist handler dette om at folk skal ha det bra - i et respektfullt arbeidsmiljø der alle føler seg velkomne, uavhengig av kjønn, seksuell legning eller opphav. Større mangfold på arbeidsplassen gir grobunn for bedre arbeidsmiljø og bedre forutsetninger for å skape en ny, inkluderende kultur.

Innen utgangen av 2024 skal Assemblin Norge ha dobbelt så mange kvinner i produksjonen, og vi er helt overbevist om at vi skal nå målet. Det er ved å stille målbare krav til seg selv at en får noe konkret å strebe etter og dermed også mulighet til å skape forandring - på ekte.