Fagartikkel

Diskusjon om kuldemedier i Norge, men EU setter standard

Diskusjon rundt kuldemedier foregår i Norge, men vi har nok liten innflytelse på hva som til sist blir løsningen. EU derimot setter standarden og...

Stortingsmelding 25 – Kraft til endring: Et første steg for å...

Kraft til endring er tittelen til Stortingsmelding 25, hvor Olje- og energidepartementet (OED) har satt som mål å redusere energiintensiteten med 30 % innen 2030. Videre har Energi- og miljøkomiteen i sin innstilling til Stortinget fremmet at det bør settes et konkret mål om å redusere energiforbruket i eksisterende bygninger med 10 TWh, sammenlignet med 2017 nivå.Stortinget, og forhåpentligvis Regjeringen, har dermed gitt oss i bygge-, VVS- og eiendomsbransjen det initielle premiss for å, istedenfor å snakke om energireduksjoner, faktisk realisere dem!

Store endringer for alle som bruker ventilasjonsfilter

Det blir store endringer for brukere og produsenter av ventilasjonsfilter neste år. Glem filterklasse F7. Glem EN779. Nå blir alt snudd på hodet.

2226 – ekstrem forenkling

Et kontorbygg i Østerrike har motivert en rekke norske byggherrer, entreprenører og rådgivere til å forenkle tekniske installasjoner. Her får du vite hva som gjør 2226-bygget så spesielt.

Naturlig klimatisering av kontorbygg

En av de mest kjente sitatene fra Einstein lyder: «Make things as simple as possible – but not simpler». Dette kan med fordel overføres til klimatisering av bygg.

Energiløsninger i framtidens bygninger

I framtidens bygninger vil energiløsninger handle om varmtvann og kjøling. Bransjen må fornye seg etter dagens behov og være åpen for nye muligheter. I denne fagartikkelen beskriver energirådgiver Usman Ijaz Dar i Sweco noen av disse mulighetene.

Revisjon av NS3031: Tid for å fokusere på energisystemer

I denne fagartikkelen sammenlignes gjeldende utgave av NS3031 og metoden som ligger til grunn for høringsforslaget til ny NS3031. Resultatene viser at «standardtallene» i gjeldende NS3031 avviker til dels vesentlig fra prosjekterte løsninger, og at effektfaktorer for varmepumpe avhenger av flere variabler enn kun anleggstemperatur.

"Varmepumpekonsepter i tilnærmet nullenergibygg (NZEB)"

I EU står drift av bygninger for ca. 40 % av total årlig energibruk og ca. 35 % av årlige klimagassutslipp. I arbeidet med å gjøre bygningsmassen mest mulig bærekraftig har EU det siste 10-året innført en rekke nye, viktige direktiver deriblant "Bygningsenergi-direktivet", "Fornybar-direktivet", "Energieffektiviserings-direktivet" og "Økodesign-direktivet".

Helseeffekter av forbrenning i bygninger

Libby, Montana, USA var mye plaget med uteluftforurensning når det var kaldt om vinteren med «inversjon» og stillestående uteluft, ikke helt ulikt forurensningen på Danmarksplass i Bergen. Men i Libby gjorde man drastiske grep. Alle gamle vedovner ble skiftet ut med moderne og energieffektive ildsteder. Samtidig ble det arrangert folkeopplæring i riktig vedfyring. Dette bidro til svært positive effekter.

Avtrekksluft kan varme opp boligen

Den vanligste typen avtrekksvarmepumpe fungerer etter samme prinsipp som en luft-vann varmepumpe. I stedet for uteluft benyttes energien i den brukte lufta som trekkes ut av bygget,til å levere varme i et vannbårent system.

Grønn IT – Unikt høytemperatur kjøle- og varmepumpeanlegg ved NTNU Gløshaugen

NTNU Drift har nylig satt i drift et unikt kjøle- og varmepumpeanlegg ved NTNU Gløshaugen, Trondheim. Anlegget kjøler superdatamaskinene ved Tungregnesenteret samt flere andre data-sentraler ved NTNU, og leverer varme ved 40 til 80 °C inn på det interne fjernvarmenettet.

Varmegjenvinning; gråvann til varmtvann

Om lag 20 prosent av en boligs energiforbruk skyldes oppvarming av tappevann. Deretter forsvinner energien ut med gråvann fra bad, dusjer, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Varmegjenvinning muliggjør gjenbruk av opptil 40 prosent av denne energien.

Bruk av Integrerte Tekniske Bygnings-installasjoner – ITB

Ved nybygg og rehabilitering av bygninger er det i dag stor fokus på at bygningene skal tilfredsstille strenge energi- og miljøkrav. For å oppnå gode løsninger er det viktig at både de bygningsmessig og tekniske fag har fokus på å finne gode løsninger både i prosjekteringsfasen, under bygging og overlevering, samt etablerer gode samarbeidsformer.

Måling av luftkvalitet i en leilighet i sentrale Stockholm

Hvor god er luftkvaliteten i ren leilighet som ligger i en sterkt trafikkert gate? I artikkelen går vi gjennom måleresultatene fra en leilighet på Hornsgatan i Stockholm, før og etter installasjon av balansert ventilasjon med gjenvinning med to ulike filtertyper, amt med en luftrenser med Hepafilter. Resultatet viser at god luftkvalitet kan oppnås også ved en sterkt trafikkert gate med høyt partikkelinnhold.

Energi ut i løse lufta

For å få ned energibruk i yrkesbygg, er det helt avgjørende med effektive ventilasjonsløsninger. I utredningen «Energiregler 2015» slås det fast at reduksjon av luftmengder gjennom behovsstyring og reduksjon av spesifikk vifteffekt (SFP) er tiltak som bidrar mest til lønnsom energieffektivisering i kontorbygninger.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com