Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Armaturjonsson: Risikovurdering og legionellakontroll

Ta kontroll over forbruksvannet

Det er stadig mer fokus på bakteriegroing i drikkevannsanlegg, og spesielt bakterien Legionella. Valg av rørsystem og fastsatte driftsrutiner er viktig for å hindre bakterievekst.

Det er stadig mer fokus på bakteriegroing i drikkevannsanlegg, og spesielt bakterien Legionella. Valg av rørsystem og fastsatte driftsrutiner er viktig for å hindre bakterievekst.


Vi utfører risikovurdering og legionellakontroll

Som markedsledende rør-i-rør-leverandør i Norge, med merkevaren Sanipex, er det en naturlig følge at Armaturjonsson også kan tilby prøvetagninger og risikoanalyser av tappevannsinstallasjoner innendørs, i alle typer bygg i Norge.

Legionellabakterien og smitte

Legionellabakterien er en naturlig forekommende bakterie som vi får inn i drikkevannsinstallasjonene våre. Bakterien er helt harmløs i små konsentrasjoner, og alltid når vannet kun drikkes. Dersom bakterien forekommer i større konsentrasjoner, og inhaleres kan man få legionærsykdom eller Pontiacfeber. Pontiacfeber er en mild influensa, mens legionærsykdom er en alvorlig lungebetennelse som for personer med svekket immunforsvar i verste fall kan føre til død.

Hvem er pålagt å gjennomføre en risikovurdering?

Huseier er ansvarlig for sine anlegg, mens de kommunale myndigheter er pålagt å føre tilsyn med at regelverket følges. Private boliger og fritidseiendommer er ikke underlagt «Forskriften om miljørettet helsevern». Forskriften har et eget kapittel som omhandler tiltak for å hindre legionellasmitte. For at kravene skal oppfylles skal innretninger etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella. Vi kan hjelpe deg å følge lovpålagte krav til risikovurdering.

Hva innebærer en risikovurdering?

 • Kartlegging og gjennomgang av rørsystemet i bygget
  o   Identifisere installasjoner som kan spre legionellabakterier
  o   Identifisere antall aerosoldannede enheter
  o   Kartlegge temperaturer i anlegget
 • Vurdere risiko ved anlegget
  o   Vurdere sannsynlighet for bakterievekst i anlegget
  o   Kartlegge oppvekstområder for bakterier i ledningsnettet
  o   Uttak av vannprøver for analyse på legionellabakterier
  o   Vurdere eksponeringspotensialet ved et eventuelt utbrudd
 • Gjennomgå internkontrollen og driftsrutiner for legionellaforebyggende arbeid, og gi anbefalinger om videre drift av anlegget

Risikovurderingen kan inngå som en del av internkontrollsystemet.

Vannprøver

Som et supplement til den tekniske gjennomgangen inkluderer en risikoanalyse også prøveuttak og analyse av vannprøver som analyseres for legionellabakterier. Armaturjonsson har et samarbeid med Unilabs i Skien som analyserer vannprøver og biofilm i henhold til ISO 11731. Unilabs har arbeidet med legionellabakterier siden 1995 og har erfaring både fra legionellautbrudd, forskningsprosjekter og forebyggende arbeid.

Kontakt oss

Kontakt oss for spørsmål og tilbud på befaring, risikovurdering og prøveuttak på ice@armaturjonsson.no eller på telefon 936 67 548.

Eller besøk våre hjemmesider: www.armaturjonsson.no 

Armaturjonsson AS er et av de ledende selskaper i Norge med produkter og systemer for distribusjon av all type vann, varme og kjøling innendørs i boliger og yrkesbygg, i tillegg til installasjonsmateriell for rørleggerbransjen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com