- Øk lærlingetilskuddet! Det er vår klare oppfordring til partiene. Bedriftene er tydelige på at dette vil gi best effekt når det gjelder inntak av lærlinger, sier Ketil Lyng, adm. direktør i Byggenæringens Landsforbund (BNL).

- Vi har merket oss at Ap har fattet vedtak om lovbestemt rett til læreplass, men det er ikke løsningen, sier Lyng. Han mener at et slikt vedtak bare blir et papirvedtak.

Tilgangen til læreplasser er et kritisk punkt for norsk fagopplæring. Det mener både BNL, NHO og LO.

Per 1. august i år viser Utdanningsdirektoratets tall at formidlede lærlingeplasser har gått ned og størst er fallet innen Byggfagene og Helsearbeiderfagene. Dette bekymrer BNL.

- For å sikre arbeidskraft med god kompetanse i fremtiden, må vi strekke oss langt for å ta inn og ta god vare på de kvalifiserte lærlingene som søker læreplass i dag, mener BNL. Det er mange uløste oppgaver innen bygg og anlegg og det store vedlikeholdsetterslepet i det offentlige, forsterker dette bildet.

i må derfor våge å satse på rekruttering og kompetansebygging også i turbulente tider for vår næring, sier Lyng.

BNL oppfordrer derfor allerede godkjente lærebedrifter om å ta inn nye lærlinger også i år.

I tillegg er det behov for at flere bedrifter registrerer seg som lærebedrifter hos fagopplæringskontoret i fylkeskommunen.

BNL henviser til et brev NHO og LO har sendt kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell der de ber om at basistilskuddet per lærling økes til samme nivå som elevkostnaden i videregående skole, dvs. 121.633,-. Lærlingetilskuddet er per i dag 99.577,-.

I tillegg ber de kunnskapsministeren om å sørge for at nye lærebedrifter får et oppstartstilskudd. Det er viktig med tanke på å forberede gode mottak av lærlinger i bedriften.

Et siste punkt i brevet til Kunnskapsdepartementet er en oppfordring til at tilskuddet må følge lærlingen. I dag må fylkeskommuner med mange lærlinger bidra med frie midler for å kunne utbetale tilskuddet til lærebedriftene.

BNL har også sendt åtte konkrete spørsmål til de politiske partiene på Stortinget som organisasjonen ønsker svar på.

- Partienes holdning til skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i private husholdninger, avvikling av formuesskatten og fullfinansiering av vei- og jernbaneprosjekt, er noen av spørsmålene vi krever svar på, sier Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk i BNL.

Spørsmålene er:
1) Vil partiet gå inn for at det innføres et skattefradrag for utgifter til energieffektiviseringstiltak i private husholdninger ?
2) Vil partiet øke lærlingetilskuddet?
3) Vil partiet støtte et eget FoU-senter for byggenæringen?
4) Vil partiet minst følge opp rammene som er lagt i Nasjonal Transportplan i kommende fire-årsperiode?
5) Vil partiet bidra til at større vei - og jernbaneprosjekter fullfinansieres fra oppstart, slik at raskest mulig framdrift kan sikres?
6) Vil partiet gå inn for å avvikle formuesskatten, enten helt eller kunfor arbeidende kapital, i løpet av kommende stortingsperiode?
7) Vil partiet gå inn for at det stilles kompetansekrav til bedriftene i byggenæringen?
8) Vil partiet gå inn for å forsere prosjektering og oppstart av større offentlige byggeprosjekter som omsorgsboliger, sykehjem og studentboliger?

Etterhvert som svarene kommer inn vil de bli gjengitt på www.bnl.no.