- Ventilasjonsluft holder en tilnærmet konstant temperatur gjennom året. Denne typen varmepumpe kan derfor benyttes for oppvarming av tilluft, oppvarming av tappevann og romoppvarming, forklarer energirådgiver Stig Allan Stokvik i Enovas svartjeneste, Enova Svarer.

Avtrekksventilasjon vanligst
Luft fra våtrom kan benyttes til oppvarming av tappevann og romoppvarming. Avtrekksluft fra kjøkken bør imidlertid ikke benyttes som varmekilde fordi fett danner isolerende lag på varmepumpens fordamper. Det vanligste er å bruke avtrekk fra våtrom som bad og vaskerom.

Det finnes i hovedsak to ulike varmepumpesystemer hvor ventilasjonsluft benyttes som varmekilde:
Avtrekksvarmepumper i rene avtrekksanlegg og avtrekksvarmepumper i balanserte ventilasjonsanlegg.  I Norge benyttes normalt systemet kun ved avtrekksventilasjon.

Inntak av friskluft skjer via vanlige vegg- og vindusventiler, veggventiler med forvarming i radiator eller ved egne inntakskanaler til ventilasjonsanlegget.

- I boliger med balansert ventilasjon har man separate kanalsystemer for tilførsel av friskluft og fjerning av forurenset inneluft. Den beste løsningen vil da være at luften først gjenvinnes i en varmeveksler, for deretter å benyttes i varmepumpen, forklarer Stokvik.

Kostnadsspørsmål og energiavkastning
For boligeiere vil det være lite hensiktsmessig med både varmeveksler og varmepumpe. Kostnad ved installering av varmepumpe er høyere enn ved valg av varmeveksler, men gir også høyere energibesparelse og kostnadsbesparelse over tid.

Temperaturen i avtrekkslufta etter varmegjenvinning inneholder også for lite energi til at det vil være hensiktsmessig med avtrekksvarmepumpe i tradisjonelle balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

- Unntaket kan være passivhuskonsepter, hvor varmebehovet er svært lavt. Varmt tappevann er ofte den største energiposten i passivhus. I land med varmere klima er det mer vanlig og benytte kompaktaggregater, hvor aggregatet da inneholder balansert ventilasjon, varmeveksler og avtrekksvarmepumpe, påpeker Stokvik.

Avtrekksvarmepumpen leverer varmt vann til en varmtvannsbereder. Solfanger er ofte integrert i varmeløsningen og leverer, i likhet med avtrekksvarmepumpen, varme til varmt tappevann og romoppvarming. 

Energimåling viktig
For å sikre at varmepumpen fungerer som tiltenkt, og leverer varme som forutsatt, må energimåler etableres. På Enovas hjemmesider ligger en veileder som kan benyttes ved energimåling av varmepumpeanlegg, som vil være nyttig for leverandører, installatører og boligeiere.

- Energimåling viser varmepumpens faktiske årsvarmefaktor, altså avgitt varme delt på elektrisitetsbruk. Det skilles mellom momentan varmefaktor ved en gitt tilstand og mildere varmefaktor i løpet av året. Den siste vil normalt være lavere, poengterer Stokvik.

Tilskudd til avtrekkspumpe
Fra om med 2015 har boligeiere rett til å få penger tilbake fra Enova når de investerer i en avtrekksvarmepumpe. Tilskuddordningen er rettighetsbasert og gjelder for alle eiere av privat helårsbolig. Boligeier registrerer dokumentasjon på gjennomført tiltak og kostnader, og får penger tilbake av Enova.

Enovatilskuddet gir en kostnadsdekning på inntil 25 prosent av dokumentert totalkostnad, såfremt arbeidet utføres av autorisert personell. Maksimal støtte per prosjekt er 10.000 kroner. Etableres samtidig energimåling av varmepumpen, økes maksimalt tilskudd til 20.000 kroner.

På Enovas hjemmesider ligger mer informasjon om kriteriene og hvordan man går fram for å få penger tilbake for energitiltak i hjemmet. Her ligger også en oversikt over alle tiltakene som gir rett til penger tilbake.

Faktaboks:

Fordeler og ulemper
Ventilasjonsluft kan være en god varmekilde for varmepumper. Den vanligste løsningen er hvor en avtrekksvarmepumpe etableres i et mekanisk avtrekksanlegg. Den har både fordeler og ulemper sammenlignet med andre varmeløsninger;

Fordeler
* Varmepumpens årsvarmefaktor er god. Ventilasjonsluften (avtrekksluft) holder jevn høy temperatur gjennom hele året og skaper gode    driftsbetingelser for varmepumpen

* Avtrekksluften kan kjøles mye lenger ned sammenlignet med balanserte ventilasjonsanlegg og luft-luft varmegjenvinner. Betrakter en kun  temperaturen i luftstrømmene vil en oppnå svært høy virkningsgrad

* Investeringskostnadene er relativt moderate

* Gunstige driftsbetingelser, lang levetid og høy driftssikkerhet for varmepumpen

* Utnyttelse av ventilasjonsluft kan kombineres med andre fornybare energikilder. Åpner for klimavennlige varmeløsninger

Ulemper
* Ventilasjonsluft har begrenset mengde energi. Medfører mindre energibesparelse over året enn for mange andre typer varmepumper

* Ventilasjonsanlegget må være i drift for at varmepumpen kan levere varme

* Varmepumpene bør prosjekteres og installeres i nybygg eller i forbindelse med rehabilitering

* Tilluft slippes inn i oppholdssone uten forvarming. Kan medføre trekk og dårligere inneklima

* Avtrekksventilasjon gir generelt mindre kontroll med tilført luftmengde i rom. Kan medføre utilsiktet ulik komfort i forskjellige soner i bygget