– Det er mange standarder i 50000-familien, det finnes et mylder av veiledere som støtter opp under energiledelse. En som er relativt ny er en standard som heter 50005. Det er en veileder for små og mellomstore bedrifter, som fokuserer på stegvis innføring av energiledelse. Det er en veileder som kan brukes til å gjøre egenvurdering til hvordan du ligger an i forhold til kravene i standard for energiledelse ISO 50001, sier Helgerud til VVS-forum.

Hovedmodellen i veilederen består 12 kjerneelementer som anses som suksesskriterier innenfor energiledelse. 

De 12 er følgende:
1. Organisasjonens kontekst 
2. Lederskap 
3. Ressurser
4. Energikartlegging
5. Energiytelsesindikatorer og basislinjer for energi
6. Mål, energidelmål og handlingsplaner
7. Kompetanse og bevissthet
8. Drift og vedlikehold
9. Anskaffelse og utforming
10. Prosess for kommunikasjon og kontroll av dokumentert informasjon
11. Overvåking, måling, analyse og evaluering av energiytelse 
12. Ledelsens gjennomgåelse og forbedring

 

Egenvurdering av styrker og svakheter

Verktøyet kan brukes til en egenvurdering av sterke sider og forbedringspotensial, etablering av ambisjonsnivå (modenhetsnivå) for energiledelse, gi veiledning for stegvis implementering av energiledelse, måling av prestasjonsforbedring over tid i egen bedrift, samt sammenligning av prestasjonsnivå med andre bedrifter (såkalt benchmarking).

– Noe av hovedproblemet er akkurat det jeg har opplevd i løpet av alle de 30 årene jeg har jobbet med dette: Det blir en ad-hoc-tilnærming til energi, det blir for mye av og på. Nå står energi høyt på dagsorden på grunn av høye energipriser, det kommer til å være fokus på dette en periode. Hvis man ikke jobber målrettet og strukturert over tid, vil oppmerksomheten falle. Aktørene må ha energi på dagsorden i hverdagen, hele året, uttalte Helgerud i en tidligere artikkel i VVS-forum.

Se hele artikkelen her: 
https://www.elektro247.no/norsk-energi-vi-maa-ta-energieffektivisering-paa-alvor-hele-aaret.6587919-569389.html

 

PUNKT 4. ENERGIKARTLEGGING

Nivå 1: 
Identifiser nåværende energityper og energianvendelse(r)
Identifiser muligheter for energisparing som enten er basert på felles kunnskap på anlegget, eller som er enkle og/eller har en lav kostnad (for eksempel trykkluftlekkasje, damplekkasje, ubenyttet utstyr)
Samle inn energidata (for eksempel ved bruk av strømregninger)

Nivå 2: 
Evaluer tidligere og nåværende energianvendelse(r) og data om energiforbruk og -kostnader
Identifiser SEU
Evaluer muligheter for energisparing
Installer permanente eller midlertidige energiforbruksmålere der det finnes tilgjengelige ressurser
Lagre energidata i lett tilgjengelige formater, og gjør dem tilgjengelige for relevant personale

Nivå 3: 
Foreta et foreløpig estimat over framtidig(e) energianvendelse(r) og energiforbruk
Bestem nåværende energiytelse for hver SEU
Prioriter muligheter for energisparing
Definer planer for innsamling av energidata som omfatter energiforbruk, relevante variabeldata og driftskriterier for SEU og organisasjonens energiforbruk
Ta med målebehov i planleggingen (for eksempel innkjøp/installasjon av forbrukstellere)
Sikre at resultatene fra energikartleggingen er tilgjengelig som dokumentert informasjon

Nivå 4:
Estimer framtidig(e) energianvendelse(r) og energiforbruk
Energikartleggingen skal oppdateres med definerte mellomrom så vel som etter betydelige endringer i anlegg, utstyr, systemer eller prosesser som bruker energi
Identifiser personen(e) som utfører arbeid som påvirker eller berører SEU
Identifiser rutinemessig nye muligheter for energisparing, analyser og evaluer dem, og iverksett utvalgte tiltak på kontinuerlig basis
Sikre at utstyret som brukes til måling, gir data som er nøyaktige og repeterbare
Gjennomgå planene for innsamling av energidata med definerte mellomrom, og oppdater dem slik det er hensiktsmessig
Sikre at metodene og kriteriene som brukes til å utvikle og gjennomføre energikartleggingen, er tilgjengelig som dokumentert informasjon

– Det er verdt å merke seg at oppnåelse av et bestemt nivå krever at alle kriterier på et lavere nivå er blitt oppfylt. Ressurser, som penger, tid, personale/kompetanse, bør avklares før ambisjonsnivået etableres. Etabler så en prosjektplan godkjent av øverste ledelse, anbefaler Hans Even Helgerud som bruker mye tid på kurs og foredrag innen fagområdet energiledelse.