– Noe av hovedproblemet er akkurat det jeg har opplevd i løpet av alle de 30 årene jeg har jobbet med dette: Det blir en ad-hoc-tilnærming til energi, det blir for mye av og på. Nå står energi høyt på dagsorden på grunn av høye energipriser, det kommer til å være fokus på dette en periode. Hvis man ikke jobber målrettet og strukturert over tid, vil oppmerksomheten falle. Aktørene må ha energi på dagsorden i hverdagen, hele året, mener han.

Som en konsekvens av økende kostnader, har regjeringen iverksatt en rekke tiltak og nedsatt en energikommisjon som har overlevert en rapport til Olje- og energidepartementet om de langsiktige perspektivene for norsk energipolitikk.

– Det er ikke ett tiltak alene som løser utfordringen vi står overfor. Et taktskifte i form av mer sparing og mer produksjon vil sikre et kraftoverskudd også i fremtiden. Dette vil bidra til konkurransedyktige priser i Norge og ikke minst vår forsyningssikkerhet, sa Energikommisjonens leder, Lars Sørgard, i en pressemelding.

Kommisjonen konkluderte med at en del tiltak kan iverksettes raskt, som for eksempel et nasjonalt løft i energieffektiviseringen. De høye energiprisene har gjort at alle relevante aktører har fått opp farta:

– Vi ser at konsekvensene er at resultatet renner ut av bunnlinja på norske bedrifter grunnet høye energikostnader. Det er en ordentlig bekymring for dette, både hos bedriftene, men også hos myndighetene. Derfor er det satt i gang en del offentlige støtteordninger; i tillegg til strømstøtte til forbrukerne ble det lansert en midlertidig energitilskuddsordning for bedrifter før jul, opplyser Hans Even Helgerud.

Kommer til å bli flere kriser

Helgerud ble invitert av NELFO til å holde et foredrag under «Energismarte Bygg Konferansen 2023» på Lillestrøm. Her presenterte han mulighetene norske bedrifter har for å effektivisere energibruken. Energikonsulenten har blant annet jobbet med energieffektivisering 14 år ved Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller på 90-tallet, mens de siste ti årene har han vært spesialrådgiver for Norsk Energi, og han sitter som leder for Standard Norge sin komité for energiledelse. 

Norsk Energi er en virksomhet som både er et konsulentselskap med flere hundre oppdrag årlig for private og offentlige oppdragsgiver, men også en forening for energibrukere og energiprodusenter, med rundt 80 medlemsbedrifter.

Hans hovedbudskap under konferansen var imidlertid ikke hva som blir gjort av brannslukkende tiltak i øyeblikket, men hvorfor og hvordan norske bedrifter bør plassere energi høyere på dagsorden på permanent basis. Energiledelse må tas på alvor! 

Selv om stormen etter hvert vil stilne, må alle aktører forberede seg på mer uvær.

– Vi har hatt relativt lave og stabile priser på kraft i Norge. Det har vært et konkurransefortrinn og et grunnlag for i det hele tatt å ha etablert en kraftkrevende industri i Norge. Mye av kraften er jo bygd opp også med god støtte fra norsk industri, men det er åpenbart at det blir en stor bekymring når det skjer så store forandringer i energibildet over natta, sier han og fortsetter:

– Det har blitt dramatiske endringer i kraftprisene over svært kort tid. Ikke alle vil kunne tilpasse seg dette på kort sikt, men hvis man jobber målrettet og strukturert med problemstillingen, vil man ha gjort et godt grunnarbeid i forhold til å opprettholde konkurranseevnen fremover. Det første jeg ville tatt tak i er de lavthengende fruktene, som ikke krever så store investeringer, sier han.

Han nevner enkle atferdsendringer, som å styre energibruken etter behov, enten det er ventilasjon, varme eller belysning:

– Alt må ikke dure og gå hele tiden, det er jo ikke fullt belegg i bygningene 24 timer i døgnet. Drift, vedlikehold, ettersyn, utskifting av filtre, det krever ikke så store investeringer, sier han.

Men langt viktigere er det å få forankret energibevissthet i hele organisasjonen gjennom innføring av kompetent energiledelse.

Egen standard for energiledelse

Ifølge Norsk Energi bør energiledelse være fundamentet i alle virksomheter for å sikre gode prosesser for identifisering, prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak. Ifølge Standard Norge dreier energiledelse om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon.

«Effektiv energiutnyttelse kan sikre optimal produksjon og bruk av energi i virksomheter. Gjennom energiledelse kan lønnsomme atferds- og investeringstiltak påvises og gjennomføres.

Lavere energibruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen.», skriver Standard Norge på sine nettsider.

Begge virksomhetene henviser til sertifiseringsstandarden «NS-EN ISO 50001», som en referanse å strekke seg etter. Det er 100 bedrifter i Norge som har gjennomført denne sertifiseringen, 50.000 på verdensbasis. Standarden blir også brukt som referanse for bedrifter med krav om energiledelse fra Miljødirektoratet eller Statsforvalter i tillatelse etter Forurensingsloven.

Norsk Energi bistår med råd og hjelp i prosessen frem til å bli sertifisert, men er ikke akkreditert for å gjennomføre selve sertifiseringen.

Struktur og kultur må på plass i hele bedriften

– Dette er den beste praksisen å strekke seg etter, selv om virksomhetene ikke nødvendigvis har mål om å bli sertifisert. Energiledelsesstandard ISO 50001 er en internasjonal anerkjent metode å jobbe på. Det er primært industrivirksomheter som bruker mye energi, som har valgt å bli sertifisert, men andre kan også ha god nytte av energiledelse, sier Helgerud.

«NS-EN ISO 50001» er et ledelsessystem, hvor selve bedriften kan bli sertifisert. Ledelsesforankring for å sikre prioritet og ressurser, er en forutsetning for å lykkes. Samtidig er det et mål å etablere en kultur for energieffektivisering gjennom å involvere hele organisasjonen i prosessen.  

Man etablerer en energiledergruppe med ansvar for å følge opp og jobbe med området. Det skal gjøres en kartlegging for å finne ut hvor energien brukes, til hvilke formål, etc. Hvilke muligheter ligger til stede for besparelser? Så må det etableres energioppfølging for å sjekke energibruk opp mot børverdier og måltall.  Det innføres kontinuerlig forbedringsprosesser etter prinsippet med å planlegge-utføre-kontroller-korrigere, som vil bidra til å forbedre energiytelsen, sier Helgerud.

Oslobygg KF har gode erfaringer med energiledelse

Under Energismarte Bygg Konferansen i februar ble Oslobygg KF (tidligere Undervisningsbygg) trukket frem som en god referanse under et innlegg av seksjonsleder Magnhild Kallhovd. 

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak, og resultatet av en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Oslobygg KF forvalter hele 2,8 mill. m2 eiendom med årlig energibruk på ca. 400 GWh.

– Undervisningsbygg har jobbet målrettet og strukturert gjennom mange år, og har gode erfaringer og resultater med energiledelse, sier Helgerud. Norsk Energi har bistått med rådgivning, opplæring og energikartlegging. 

Energibruk pr. m2 er redusert med 13 prosent i perioden 2018-2022, og med dagens energipriser gir dette en årlig energibesparelse på ca. 50 mill. kroner, kunne Kallhovd informere om i sitt innlegg. 

–  Vi ble ISO 50001-sertifisert første gang i 2019, men mistet sertifiseringen da vi ble omorganisert, med nytt organisasjonsnummer i 2021. Nå har vi valgt å ta hele prosessen med resertifisering for hele Oslobygg, fortalte Kallhovd.

– Vi har nå tatt tak i hele bygningsmassen og etablert energioppfølgingssystemer som gjør at vi kan overvåke og følge opp energibruk fra uke til uke. Det er gjennomført opplæring av driftsteknikere, som ukentlig sjekker energibruk og følger opp eventuelle avvik i energibruk fra børverdier, sa hun 

– Det prioriteres å gjennomføre grundig energikartlegging av bygg med dårlig energiytelse for å identifisere aktuelle energitiltak. Lønnsomme tiltak legges inn i en energitiltaksplan, og det avsettes midler til realisering av tiltakene. Effekten av tiltakene dokumenteres i etterkant. Resultater og erfaringer viser at energiledelse virker i praksis, avslutter Helgerud.