Kommisjonen skriver blant annet at «om lag halvparten av elektrisitetsbruken i bygninger går til varmeformål» og at «over hele landet er det samtidig mulig å finne lokale ressurser som kan utnyttes til varme». 

- Vi bruker veldig mye elektrisitet til oppvarming i Norge. Jeg mener at dette er sløsing med verdifulle energiressurser, når det finnes så mye overskuddsvarme som kan brukes til å lage fornybar fjernvarme, sier Inderhaug.  

Han poengterer at Celsio står klar til å bygge ut og levere mer fjernvarme i Oslo i årene fremover, basert både på eksisterende og fremtidig lokal overskuddsvarme som ellers ville gått tapt.  

- Den verdifulle elektriske kraften må utnyttes klokt for at vi skal lykkes med den massive elektrifiseringen som er i gang i samfunnet. Dermed er det viktig at overskuddsvarmen fra datasentre, kloakk, avfallsforbrenning og andre lokale varmekilder blir brukt til oppvarming i byer og tettsteder. Vi vil bidra med vårt for å hindre at det blir aktuelt med strømrasjonering i byene, sier Inderhaug. 

Inderhaug trekker frem tre viktige forhold som Energikommisjonen peker på:  

Dersom større deler av disse ressursene (varme) blir utnyttet, vil det gi et  godt bidrag til forsyningssikkerheten for kraft. Det vil først og fremst avlaste kraftsystemet vinterstid når behovet er størst og kraftprisene som høyest.
  
Lokale ressurser som fjernvarme basert på spillvarmeressurser vil frigjøre kraft til industriformål med elektrisk effektbehov.   

Fjernvarme er ofte den mest effektive måten å distribuere spillvarme fra datasentre, kloakk og avfallsvarme. Spillvarmen kan sommerlagres og tas i bruk på årstider med større  varmebehov.