Avklaringer vedrørende bestilling av id-kort
Her følger en oversikt over de mest sentrale problemstillingene knyttet til bestilling av id-kort og avklaringene på disse.

1. Virksomheter som ikke er registreringspliktig i alle registrene
a. Ikke registreringspliktige i AA-registret
Det er registreringsplikt i AA-registret dersom det er meningen at arbeidsforholdet skal vare i minst sju dager og det trolig vil innebære gjennomsnittlig minst fire timers arbeid per uke.
Det er ikke adgang til å melde fremtidige inntak. Noen selskapsformer er imidlertid fritatt for registreringsplikt i AA-registret. Dette gjelder:

- Enkelpersonforetak uten ansatte.
AVKLARING: Enkelpersonforetak registrert som enkeltpersonforetak uten ansatte i enhetsregistret får id-kort på vanlig måte. Søknad sendes Norsik, enten elektronisk eller manuelt.

- Selskap med delt ansvar (DA). Deltakerne har samlet et personlig ansvar for hele selskapsgjelden. Ingen er registreringspliktig i AA-registret.
AVKLARING: Søknaden om id-kort sendes til Arbeidstilsynet på manuelt skjema for godkjenning, før Arbeidstilsynet videresender søknaden til Norsik for utstedelse av kort.Søknadsskjemaene sendes til Arbeidstilsynet Oslo v/ xxx, pb 8174, 0034 Oslo. Det kreves at selskapet oppgir selskapsform ved søknaden.

- Ansvarlig selskap (ANS). Alle deltakere har et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Ingen er registreringspliktige i AA-registret.
AVKLARING: Søknaden om id-kort sendes til Arbeidstilsynet Oslo på manuelt skjema for godkjenning, før Arbeidstilsynet videresender søknaden til Norsik for utstedelse av kort. Søknadsskjemaene sendes til Arbeidstilsynet Oslo v/ xxx, pb 8174, 0034 Oslo. Det kreves at selskapet oppgir selskapsform ved søknaden.

- Ektefeller til enkeltpersonforetak. Avklaring kommer senere.

b. Ikke samsvar mellom organisasjonsnummer i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsmanntallet (MVA)
Hovedvirksomhet (juridisk person) med underliggende enheter som har fellesbeskatning. Dette gjelder primært der flere virksomheter drives av samme eier (juridisk person). I forhold til beskatning anses disse som èn avgiftspliktig virksomhet og skal følgelig registreres under samme organisasjonsnummer i MVA, jf merverdiavgiftsloven § 12.

Både hovedvirksomheten og underliggende selskaper har egne organisasjonsnummer i enhetsregisteret. Kun hovedvirksomhetens organisasjonsnummer skal registres i MVA.
AVKLARING: Disse virksomhetene kan søke id-kort på vanlig måte. Søknad sendes Norsik, enten elektronisk eller manuelt.

c. Ikke registreringspliktig i Merverdiavgiftsmanntallet
- Offentlige virksomheter
AVKLARING: Offentlige virksomheter som ikke er registreringspliktige i MVA og som sortere under følgende sektorkoder i enhetsregistret kan søke om id-kort på vanlig måte:

- Statens vegvesen: 110
- Statsbygg: 610
- Forsvarsbygg: 610
- Jernbaneverket: 110
- Kommuner: 550
- Fylkeskommuner: 510
Ordningen er på plass 16. april

- Opplæringskontorer og interesseorganisasjoner
AVKLARING: Opplæringskontorer og interesseorganisasjoner som sorterer under følgende næringsgruppenummer i SSB kan søke om id-kort på vanlig måte:

- Næringsgruppenummer: 91.110 Næringslivs- og arbeidstakerorganisasjoner
Ordningen er på plass 16. april

- Bemanningsforetak
AVKLARING: Bemanningsforetak som sorterer under følgende næringsgruppenummer i SSB kan søke om id-kort på vanlig måte. Nummeret gjelder både norske bemanningsforetak, som er mva pliktige og utenlandske som ikke er det.

Næringsgruppenummer: 74.50
Ordningen er på plass 16. april

- Andre virksomheter som ikke er mva pliktige
Dette gjelder virksomheter som har tjent under 50 000 kroner pr 12 måneders periode. Gjelder primært nyetablerte virksomheter og utenlandske virksomheter som ikke tidligere har oppfylt omsetningskravet i Norge. Samt enkelte virksomheter med forretningsadresse på Svalbard. (Forskrift om id-kort gjelder også på Svalbard)
AVKLARING: For å få id-kort MÅ disse virksomhetene registrerer selskapet i MVA. Søknad sendes Norsik, enten elektronisk eller manuelt (når registreringen er på plass).

2. Utenlandske foretak med registreringsplikt i SFU (RF-1199 og RF-1198)
AVKLARING: Id-kort blir utstedt på vanlig måte hvis kriteriene nedenfor er oppfylt. Søknad sendes Norsik, enten elektronisk eller manuelt. NB: se punkt fire nedenfor.

Utenlandske foretak som driver virksomhet i Norge plikter som utgangspunkt å være registrert i Enhetsregisteret.
Utenlandske foretak som driver virksomhet i Norge (herunder utenlandske selskap som leier ut personell til norsk oppdragsgiver) skal som utgangspunkt være registrert ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Oppdragsgiver har en plikt til å gi opplysninger om utenlandske oppdragstakere på oppdrag i Norge. Opplysningsplikten gjelder alle oppdrag, uavhengig av bransje.
Utenlandske arbeidstakere som har arbeidsopphold i Norge, skal som utgangspunkt registreres ved SFU. Plikten gjelder uavhengig av om den ansatte har norsk eller utenlandsk arbeidsgiver. Ansvaret for å gi opplysninger påhviler både oppdragsgiver(e) og arbeidsgiver.

Hvilke arbeidstakere som skal registreres i AA-registret fremgår av forskrift 4.7.1991 nr 454 (hjemmel i folketrygdloven). I forskriften er det blant annet gitt unntak for registrering for utenlandske ansatte som er ansatt av arbeidsgiver på plass for bygge- eller monteringsarbeid, jf forskriftens § 5, 6. ledd.
Utenlandske selskaper som driver virksomhet i Norge skal altså være registrert både i Enhetsregisteret, MVA (med unntak av bemanningsforetak som leier ut personell til norsk oppdragsgiver) og i SFU. Arbeidstakerne skal være registrert i SFU og ha D. nr.

3. Andre grupper
- Skoleelever som er utplassert i virksomhet i arbeidsuke og skoleelever som har praksisplass i virksomhet (ikke lærling)AVKLARING: Det stilles ikke krav om id-kort for disse. Eleven skal ha en bekreftelse fra skolen vedkommende er elev ved.

Andre grupper hvor vi avventer avklaring:
- Lærlinger lønnet av NAV
Disse skal ikke registreres i AA registeret. Avventer avklaring

- Norske arbeidstakere bosatt i utlandet (primært Sverige)
De har norsk personnummer, men er i Folkeregisteret klassifisert som ”utvandret” og får dermed avslag på søknaden. Avventer avklaring.

4. Problemstillinger knyttet til bestillerrollen:
- Bestiller som ikke arbeider i samme selskap som de ansatte:
Virksomheter som er skilt i flere selvstendige selskaper, og hvor man ønsker en bestiller som er ansatt i et annet selskap enn de ansatte. Dette gjelder virksomheter hvor eier har organisert virksomheten i et eierselskap (aksjeselskap) hvor eier er registrert som arbeidstaker og driftsselskap hvor de ansatte er tilsatt.

- Virksomheter som har egne service senter og lignende (egne aksjeselskaper) som yter administrative tjenester til driftsselskapene, og hvor en eller flere i service sentrene ønsker å være bestiller(e) for alle ansatte i de øvrige selskapene.
AVKLARING: Vi har ikke funnet grunn til å fravike retningslinjene for utstedelse av id-kort. For å få id-kort må bestiller være ansatt i samme selskap som de ansatte det søkes id-kort for. Det vil i praksis si at virksomheten må utpeke en av de ansatte i selskapet som det søkes id-kort for, som bestiller.

- Utenlandske selskaper som sender arbeidstaker til Norge uten å være etablert med kontor her.
- Bestiller sitter i utlandet og skal ikke arbeide i Norge og er dermed ikke tilmeldt som arbeidstaker i SFU. Dermed får ikke vedkommende registrert seg som bestiller til ansatte i samme selskap.
AVKLARING: For å få utstedt id-kort må bestiller må være tilmeldt SFU og ha D-nummer. Det vil i praksis si at virksomheten må utpeke en av de ansatte som skal jobbe i Norge som bestiller.

5. Andre problemstillinger
- Problemstillinger knyttet til endringer i organisasjonsform:
- Virksomheten har fått utstedt kort, selskapet blir kjøpt opp eller slås sammen med et annet selskap. Må det utstedes nye kort til de ansatte, eller kan det aksepteres at de beholder sine gamle kort ut gyldighetsperioden?
- Selskapet har ikke fått utstedt kort, og skal endre organisasjonsform i løpet av året. Kan de vente med å søke id-kort til ny organisasjon er på plass?

AVKLARING: Det gjøres ikke unntak fra forskriften i slike tilfeller.

NB! Du finner flere svar på ofte stilte spørsmål, samt informasjon om bestilling av ID-kort her:
www.byggekort.no