Kontraktene har en samlet verdi på inntil 184 millioner kroner over en seksårs periode.

- Anskaffelsen av systemet er et viktig skritt mot en mer moderne, effektiv og digitalisert drift, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg. - Det er vårt mål at dette skal gi økt kvalitet og en mer kostnadseffektiv drift av våre eiendommer. GK Inneklima har med seg Entro som underleverandøren i dette oppdraget. Med et nytt toppsystem for bygningsautomasjon og nytt energioppfølgingssystem får Statsbygg muligheter til å forenkle opplæring og oppfølging av eiendommenes tekniske anlegg. Med ett felles system kan man også benytte maskinlæring i nye funksjoner. Data innsamlet i større deler av bygningsmassen kan blant annet benyttes til å redusere energiforbruk og forutse vedlikeholdsbehov. Gevinster som skal høstes Det er forventet en besparelse for brukeren i form av spart energi tilsvarende 10 - 20 prosent av energiforbruket på den enkelte eiendom. Totalt for Statsbygg sin eiendomsmasse er besparelsen anslått til 54 millioner kroner i året når systemene er rullet ut. I tillegg vil feil kunne avdekkes på et tidligere tidspunkt, slik at de kan rettes før brukeren opplever et forringet inneklima. Også eventuelle følgefeil kan unngås. For Statsbygg selv vil fjerndrifting gi reduserte reisekostnader i forbindelse med periodisk kontroll av anleggene og oppfølging av feilmeldinger. Et riktig teknologinivå lokalt som er koblet opp til et moderne sentralt system, gir oss mulighet til å utnytte dagens teknologiske løsninger maksimalt. Årlig besparelse på en mer effektiv drift anslås til 12 millioner kroner per år. Det er også en vesentlig besparelse i forhold til dagens løsning med lokale SD-anlegg i forhold til lokale maskiner, programvare og lisenser som må driftes og vedlikeholdes. Denne besparelsen alene er anslått til tre millioner kroner per år. Statsbygg har ambisjoner om at alle eiendommer som i dag benytter et sentralt driftssystem skal være knyttet til ett felles bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystem innen fem år. System vil totalt dekke 200 eiendommer med ca. 2 millioner kvadratmeter tilsammen. Utvides arealet vil innsparingene i energi og utgifter til strøm øke, selv om det vil kreve noen investeringer. Driftsmedarbeiderne i Statsbygg vil nå få ett system å forholde seg til for overvåking og styring av tekniske anlegg på de forskjellige eiendommene de drifter. Opplæring i ett felles system vil være mer effektivt, og styring og overvåkning kan gjøres på alle eiendommer fra en felles plattform. Samtidig vil energirådgiverne få et moderne og fremtidsrettet system for analyse av energidata.