Bjarne Haugland, daglig leder VVP.

VVP krever krisetiltak for VA og VVS

Fallende marked, svekkede offentlige innkjøp og kritisk valutasituasjon:

0

En undersøkelse blant medlemsbedriftene i VA- og VVS produsentene (VVP) viser at over 80 % av bedriftene melder at de i løpet av den nærmest framtiden vil kunne kommer til å måtte permittere ansatte. Nær halvparten opplever allerede en uke inn i krisen at salg og antall oppdrag synker.

Svak krone er kritisk
75% av medlemmene svarer at valutasituasjonen påvirker virksomheten i vesentlig grad i negativ forstand. Valutasituasjonen er særlig kritisk fordi den vil måtte føre til vesentlig heving av salgsprisen i en situasjon med stor økonomisk usikkerhet og et krevende marked.

En av tre VVP-medlemmer rapporter at prosjekter i offentlig regi utsettes eller reduseres som følge av COVID-19 utbruddet. I denne situasjonen er det særlig viktig at stat, kommune og offentlig eide selskaper ikke bidrar til å ytterligere forsterke nedkjølingen av økonomien, men tvert om opprettholder sin aktivitet og sine innkjøp, påpeker bransjeorganisasjonen.

Bedriftene i VA og VVS-sektoren har høy kapasitet. Nær 9 av 10 melder at de fremdeles ikke ser utfordringer når det kommer til å levere inn i prosjekter og oppdrag ut mot kunder.

Stort etterslep
I årene som kommer trenger Norge å øke tempoet i oppgradering av vann- og avløp for å ta igjen etterslep og tilpasse samfunnet til klimaendringene. Dersom nøkkelkompetanse og kapasitet forsvinner fra VA og VVS-sektoren, vil det gjøre framtidige investeringer dyrere og vanskeligere, understrekes det.

Tiltak som holder bransjen gående gjennom denne uforutsette, globale hendelsen vil derfor kunne betale seg på sikt.
VVP mener det er svært viktig at prosjekter og innkjøp i offentlig regi opprettholdes. At planlagte og igangsatte offentlige prosjekter må i så stor grad som mulig opprettholdes. Der sykdom eller karantene vanskeliggjør dette, bør offentlige etater samarbeide om å sikre framdrift.

I en kritisk situasjon i markedet er det avgjørende at det offentlige bremser aktivitetsfallet, fremfor å forsterke det.

VVP er tydelige på at Staten derfor bør opprette en egen sikkerhetsmekanisme som både trygger kommuner, statsforetak og de som leverer prosjekter til disse mot overskridelser forårsaket av den ekstraordinært lave kronekursen.

Konkrete tiltak som monner:
De framhever følgende tiltak:

* Raskt igangsette av nye offentlige oppgraderingsprosjekter innen vann, avløp og elektro. Behovet for å ruste opp vann- og avløp er stort og veldokumentert.

En rekke kommuner har allerede planer for oppgraderinger som vil være nødvendige. Disse bør igangsettes raskt. Kommunene bør tilføres ekstraordinære midler for å øke aktiviteten på disse områdene. Både VA og VVS-sektoren har betydelig ledig kapasitet og vil kunne levere raskt, rimelig og effektivt på nye offentlige prosjekter.
* Igangsette planlegging og prioritering av framtidige oppgraderinger: Dersom krisen blir langvarig vil det være kritisk at ledige hender benyttes til å gjøre oppgraderingsarbeid ut over de planer som allerede foreligger i kommunene. Nasjonale myndigheter bør derfor bistå kommunene i å raskest mulig utvikle nye oppgraderingsprosjekter som kan gjennomføres i en situasjon med mye ledig kapasitet i VA og VVS-sektoren.
* Utsette innbetaling av skatter og avgifter. I en rekke bedrifter er likviditetssituasjonen kritisk, blant annet som følge av den svært svake kronen. En rekke tiltak har blitt iverksatt for å sikre likviditeten i bedrifter, men med den forverrede kronekursen er det behov for å utvide disse, fastslår VVP i en felles uttalelse.