Thorbjørn Theie, administrerende direktør i VVS Norge, er fornøyd med hva de har oppnådd etter drøye halvannet års drift – selv om de foreløpig ikke har klart å rekruttere flere medlemmer.

– Våre ambisiøse mål står fortsatt ved lag

Thorbjørn Theies «selvangivelse» etter drøye halvannet års drift av VVS Norge:

0

Etter drøye halvannen års drift, er VVS Norges administrerende direktør Thorbjøn Theie svært fornøyd med hva de har oppnådd så langt, til tross for at pågangen av nye medlemsbedrifter lar vente på seg. – Forandringene kan oppleves som utfordrende for enkelte, men vi er sikre på at endringene og tiltakene vil styrke konkurransekraften til våre medlemsbedrifter, sier han i samtale med VVSforum.

– Tiltakene knytter seg til blant annet innkjøpssamarbeid, drifts- og tallfokus gjennom eksempelvis datavarehus, kvalitetssikringssystem, storkunde-avtaler, samt lederutvikling og kompetanseheving gjennom VVS Norge Akademiet. Flere melder allerede om en kraftig forbedring i innkjøpsbetingelsene, og på sikt vil tiltakene bidra til ytterligere å styrke medlemsbedriftene. Tilsvarende er vi godt fornøyde med å oppnå et millionresultatet og utbytteutbetaling fra VVS Norge allerede i det første ordinære driftsåret.

– Er «fiendebildet» annerledes i dag enn da dere etablerte VVS Norge?
– Da vi etablerte VVS Norge så vi en økt konkurranse for rørbransjen fra byggevarekjeder, nettbutikker og internasjonale handelsaktører som Amazon og Alibaba. I prosjektmarkedet opplever vi tilsvarende tilspisset konkurranse, og forventer at det vil fortsette. Sommerens nyhet om Amazons etablering i Norden bekrefter behovet for å dra nytte av våre fortrinn og stå samlet om innkjøp, samt investeringer i kompetanse og teknologi.

– Er VVS-bransjen generelt blitt påvirket/endret etter VVS Norges inntreden?
– Flere påpeker at rørbransjen er overmoden for endringer. Vi håper at vi gjennom vår etablering har inspirert til at bransjeaktører til å tenke nytt og utvikle seg for å stå best mulig rustet i fremtidens konkurranse.

– Ved opprettelsen av VVS Norge var målet at dere skulle ha 800 medlemsbedrifter og/eller omsette for 10 milliarder kroner innen fire år. Står fortsatt målet ved lag?
– Vi holder fast ved våre ambisiøse målsettinger, men tilsvarende hvordan Covid-19-pandemien har påvirket andre aktører, får pandemien konsekvenser for vår tidsplan.

– Hvor mange medlemmer har de to kjedene per i dag?
– Vi er litt i underkant av 200 medlemsbedrifter som alle er eiere av VVS Norge AS.

– Er du overrasket at ikke flere har bankett på døra hos dere? Ser de konkurransebildet annerledes enn dere, er det for dårlig formidlet?
– Det er krevende å ta inn over seg og formidle hvordan konkurransesituasjonen vil utfordre rørbransjen fremover. Vi er ikke overrasket over at det ikke er flere som banker på, da bransjen i utgangspunktet er konservativ. Vi mener samtidig det er naivt å tro at bransjen ikke blir møtt med de samme kravene til bruk av ny teknologi, strengere rammevilkår og behov for ny og økt kompetanse som nærliggende bransjer nå står midt opp i. På toppen av dette kommer et prispress mange allerede kjenner på i dag. Jeg tror det enkelte selskap fokuserer for lite på de endringene som kommer – mest på hva de gjør daglig og hva som skjer i deres lokale marked.

Vår oppmerksomhet har vært rettet mot å jobbe med vår løsning på disse fremtidige utfordringene gjennom tiltak som vil styrke konkurransekraften til eksisterende medlemmer, fremfor storstilt verving av nye medlemmer.

Vi har konsentrert oss om å få på plass grunnmuren i VVS Norge og startet oppbyggingen av profilhus-segmentering, storkundeavtaler, datavarehus, KS system, tekniske ingeniører, utdanning, EMV etc. Nå er vi nesten i mål på alle disse områdene og da selger vi ikke inn powerpoint-løsninger, men reelle og iverksatte svar på fremtidens utfordringer.  Når dette er på plass og når resultatene for våre medlemsbedrifter blir enda tydeligere, er vi sikre på at flere ønsker å bli medeiere i VVS Norge.

– Noen bedrifter har meldt seg ut – og etter det vi erfarer vil flere ut. Er du overrasket over at medlemsbedrifter ønsker seg ut av kjeden – og kan du si noe av hva årsaken(e) er?
– Flertallet av våre medlemmer er meget fornøyde med den retningen som er satt for VVS Norge og de resultatene VVS Norge har levert etter første driftsår. Samtidig er det slik at VVS Norge har mange ulike medlemsbedrifter og det er ikke unaturlig at det er ulike meninger om utviklingen til det felleseide selskapet. Vi har forståelse for, respekterer, og lytter til alle gode innspill og refleksjoner våre eiere har. Innholdet i de interne diskusjonene blir det feil å gå inn på.

– Hvilke muligheter har medlemsbedrifter til å gå ut av kjeden, dersom det er ønskelig?
– Vi har avtaler som regulerer den enkeltes bedrifts tilknytning til VVS Norge. Dersom et partnerskap ikke fungerer er vi opptatt av å finne løsninger på dette.

– Hvordan vil du beskrive den generelle stemningen i de to datterselskapene Comfort og Bademiljø? 

Den generelle stemningen vil jeg absolutt beskrive som god. Eierne i de enkelte medlemsbedriftene tok en modig og fremtidsrettet beslutning da de ble medeiere i VVS Norge. Vi hadde og har en felles tro på at vi står sterke sammen i møtet med fremtidens muligheter og utfordringer. Allerede nå ser vi konkrete resultater og det er vi stolte over.

– Kort tid etter opprettelsen av VVS Norge fikk vi opplyst at dere var 7 ansatte, hvorav 4 av dem var hentet fra de to kjedene og således ikke var snakk om store ekstra lønnskostnader. Hvor mange ansatte har dere i morselskapet i dag? 

– Bademiljø og Comfort hadde en bemanning i 2018 på 31 årsverk, det vil si før etablering av VVS Norge. Totalt antall årsverk er i dag er 39 inkludert Bademiljø og Comfort. Alle fellesfunksjoner som IT, økonomi, innkjøp, EMV etc som tidligere lå i hver av kjedene er nå samlet i VVS Norge sentralt. Dette gir oss dermed mulighet til å ta ut stordriftseffekter.

– Vil opprettelsen av de tre profilhusene kreve ytterligere nyansettelser?
–  Det er viktig at VVS Norge og  profilhusene har en organisasjon med riktig kompetanse og bemanning som til en hver tid  svarer til organisasjonens behov og tjenester som leveres medlemmer. VVS Norge ønsker å bidra med å utvikle bransjen og med Covid-19 er det nå mer viktigere enn før å tenke nytt, utvikle nye tjenester og produkter og ikke minst finne frem nye løsninger. Dette forutsetter endringer og tilpasninger i organisasjonen.

– Etablering av en profilhusstruktur vil redusere bemanningen totalt i konsernet, dette som følge av ytterligere stordriftseffekter vi vil få ved å ha alle fellesfunksjonene i én konsernstab. Planene for dette ble allerede lagt ved etablering av VVS Norge, og det er nå vi henter ut disse effektene.

– VVSforum erfarer at det er uttrykt frykt for eksternt eierskap, og at det er en prosess i gang uten at medlemmene blir involvert. Kan du bekrefte/avkrefte det?
– Det er aktører utenfor bransjen som følger oss med interesse. Det er spennende og inspirerende. Jeg vil ikke kommentere eventuelle prosesser vi er i, utover å understreke at medlemsbedriftene selvsagt involveres i alle strategiske beslutninger gjennom de riktige organene for dette. Større endringer som eksempelvis eiermessige endringer må selvfølgelig innstilles fra styret i VVS Norge til Generalforsamling, som tar den endelige beslutningen. Styret i VVS Norge består av representanter fra både Comfort- og Bademiljøkjeden.

– Flere hevder at de må finansiere økte kostnader i VVS Norge, og at de derfor oppnår dårligere bonuser enn tidligere. Kommentar?
Som den største aktøren er vårt mål å ha de beste innkjøpsprisene i markedet. Gjennom disse har det store flertallet av medlemsbedrifter allerede styrket sin lønnsomhet. Vi arbeider kontinuerlig for å bedre dette ytterligere til glede for alle medlemmer. Vårt fokus ligger alltid på best mulige priser, ikke på prosenter, rabatter og bonuser.

– Det hevdes at det er blitt sendt et skriv til styret – undertegnet av mer enn 20 medlemsbedrifter – som gir uttrykk for stor frustrasjon og misnøye på en rekke områder. Kan du si noe om dette?
– Som følge av omstendighetene rundt Covid-19 kunne vi ikke avholde fysisk generalforsamling som normalt i mai. Det er riktig at styret i forkant av generalforsamlingen mottok et brev som i all hovedsak var relatert til enkeltposter i VVS Norges årsregnskap for 2019. Vi lytter til alle gode innspill og refleksjoner våre medlemmer har. Det blir feil å gå inn på innholdet i de interne diskusjonene, men dette knytter seg til spørsmål som normalt ville blitt besvart av styrets og administrerende direktørs redegjørelse på en fysisk generalforsamling. Når dette ikke var mulig å gjennomføre av smittevernhensyn, ble spørsmålene derfor besvart i brev til alle medlemsbedrifter i tillegg til styrets årsberetning.

Hvordan ser veien videre ut?
– VVS Norge har som nevnt startet en meget spennende reise som hittil har gitt gode resultater. De planene vi nå har lagt for selskapet vil gi medlemmer gode og spennende framtidsutsikter, men vi må selvfølgelig gi det tid. Selv om bedringer i innkjøpsbetingelser har gitt en umiddelbar positiv effekt, forventer vi ytterligere bedring. Og i tillegg kommer de langsiktige, positive effektene fra nevnte tiltak slik som bedret driftsfokus, datavarehus, kvalitetssikringssystem, storkundeavtaler og kompetanseheving gjennom VVS Norge Akademiet.

– VVS Norge har i dag en forretningsmodell som er annerledes enn resten av bransjen, men samtidig utprøvd og svært vellykket i mange andre bransjer. Det er viktig å påpeke at det er medlemsbedriftene som sammen eier VVS Norge. Derfor har vi også en styringsmodell med sterk involvering av styrer og råd som er representert med medlemsbedrifter.