Maitane Olabarria Uzquiano, Direktør for Small Business Standards (SBS) gratulerer Stig Rath med utnevnelsen som SBS Expert Refrigerating Systems.

Standardisering påvirker norske bedrifter positivt

Oppdateringer og nye standarder lanseres i 2020:

0

Studier har vist at det å følge og bruke standarder har positive effekter som bedre salg og enklere markedsadgang, og ofte resulterer i effektivitetsvekst. Etter hvert som den teknologiske utviklingen fører til innovative produkter, oppstår nye typer tilbakevendende problemer.

Det er slike problemer bruk av standarder er egnet til å løse. Både økonomiske resultater, kunders tilfredshet, og sikkerhet og miljø på arbeidsplassene tjener på bruk av standarder.

Representerer europeiske SMB-er i standardisering
Små – og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør 99% av europeisk næringsliv, men bare et fåtall av dem har ressurser til å delta i standardisering. På vegne av EUs og EFTAs medlemsstater utnevner Small Business Standards eksperter for 68 fagområder som skal representere interessene til SMB i standardiseringen. Stig Rath er SBS sin ekspert for kulde-, klima- og varmepumpe-installatører.

Han er også Standard Norge sin nasjonale ekspert innen brannfarlige kuldemedier, kuldeteknisk kompetanse, og sikkerhets- og miljøtiltak i tre arbeidsgrupper under den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Mer trykk på standarder i EU
Den nye presidenten for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, har kunngjort at kommisjonen vil anvende “One-In, One-Out” (OIOO) -prinsippet for å kutte byråkrati. Det betyr at ethvert nytt lovgivende forslag ikke skal vedtas uten at en samtidig avlaster mennesker og bedrifter for en tilsvarende byrde av byråkrati. Dette gjør det vanskeligere å få gjennom nye lover og forskrifter for sektorer i vekst og endring, slik som kulde- og varmepumpebransjen, og det blir mer trykk på å utvikle standarder for produkter til det indre markedet.

Thierry Breton, ansvarlig for det indre marked (som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen), er  tilhenger av vekst for små og mellomstore (SMB) bedrifter i Europa. Han er opptatt av at harmoniserte (tekniske krav samsvarer med regelverk i det indre markedet) standarder gjør markedet enklere for europeiske bedrifter og konkurransen vanskeligere for produsenter/produkter fra USA og Asia.

Tekniske spesifikasjoner for bruk av brannfarlige kuldemedier
Bruken av brannfarlige kuldemedier og spesielt hydrokarboner er et område standardiseringskomitéen CEN/TC 182/WG12 beskjeftiger seg med. Den er spesielt opptatt av å dekke hullene i myndighetenes regelverk og bransjens standarder. Dette har nå resultert i utkast til to tekniske spesifikasjoner, en for installasjon og en for drift, service, vedlikehold, reparasjon, og skroting av kulde- og varmepumpeanlegg. Fokuset er risikoreduserende tiltak, risikovurderinger og veiledning til beste praksis for installasjon og drift sett opp mot blant annet ATEX-produktforskriften og ATEX-brukerforskriften. Målgruppen er installatører og anleggseiere, og de som jobber for disse.

SN/K 033 samler kulde-, varmepumpe- og rørbransjen
Begge de tekniske spesifikasjonene for brannfarlige kuldemedier vil bli behandlet i SN/K 033 (forkortelse for Standard Norge Komite 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg). En konsekvens av overgangen til brannfarlige kuldemedier, er at anleggsløsningen blir indirekte med vannbårne systemer på hver side av varmepumpen eller kuldeanlegget.

-Det utrolig bra at SN/K 033 samler varmepumpe- og rørbransjen. Allerede har komitéen laget en kjempefin veiledning for gulvvarme. Nå vil man jobbe med brannfarlige kuldemedier, der ventilert kabinett seiler opp som den foretrukne tekniske løsningen, sier Stig Rath, komitéleder og representant for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny standard for kuldeteknisk kompetanse
Standard Norge vil i 2020 publisere en norsk oversettelse av standarden NS-EN ISO 22712 “Kuldeanlegg og varmepumper — Kompetanse for personell”. Standarden beskriver nødvendige ferdigheter hos personer som utfører alt fra design av kuldeanlegg til service, vedlikehold og demontering.

– Ved å følge standarden vil både prosjektledere og teknikere som arbeider med kuldeanlegg og varmepumper ha en mulighet til å dokumentere overfor arbeidsgiver eller myndigheter at vedkommende er kompetent, poengterer Rath.

Oppdatering av kuldestandarden
Standarden NS-EN 378, del 1 -4, omfatter sikkerhets- og miljøkrav for kuldeanlegg og varmepumper.

Siste utgave er fra 2016 og det arbeides hardt med å få klar en oppdatert utgave i 2021. Blant de viktigste endringene er nye tabeller og utregninger for fyllingsmengder med brannfarlige kuldemedier, tydelig avklaring på når splittanlegg kommer inn under forskrift om trykkpåkjent utstyr og krav om tredjeparts kontroll, og samsvar med revidert F-gassordning. I tillegg arbeides det på en ny del 5 med data for alle kuldemedier.