Illustrasjonsfoto

Korona: Utfordringer for lærlinger

Her er enkelte aktuelle problemstillinger:

0

NHO får mange henvendelser fra bedrifter som har ulike spørsmål som gjelder lærlinger og lærekandidater. NHO er i tett dialog med myndighetene for å finne løsninger på problemstillingene som har kommet opp i kjølvannet av koronakrisa.

Her er enkelte aktuelle problemstillinger:

Lærlinger imøtekommer ikke minstekrav til dagpenger ved permittering:
NHO er glad for krisetiltaket om at alle lærlinger som mister læreplassen sin og lærlinger som blir permittert får lønnskompensasjon tilsvarende lærlinglønnen.

Flere lærlinger imøtekommer ikke NAVs minstekrav for opptjeningsrett til dagpenger, selv ikke etter at kravet er senket (ned til 0.75G) med regjeringens krisepakke. Årsaken er kort opptjeningstid og lav inntekt (lærlinglønn). Mange vil dermed ikke ha krav på dagpenger. NHO mener at det bør vurderes om lærlinger skal få fritak fra minstekravet for opptjeningsrett til dagpenger under corona-situasjonen.

Status per 29.3.20: Dette er spilt inn til myndighetene, og er i prosess.

Lærlinger får ikke avviklet fag- eller svenneprøven eller tverrfaglig eksamen:

NHO har registrert regjeringens melding om at alle eksamener i grunnopplæringen er avlyst, men at de samtidig understreker at det skal etterstrebes å finne gode løsninger for privatister og lærlinger.

I flere av lærefagene må elevene gå opp til tverrfaglig eksamen på Vg2. Noen av lærefagene har tverrfaglig eksamen på Vg3 før lærlingene kan gå opp til fag- eller svenneprøven. Utfordringene med å gjennomføre eksamen setter privatister og lærlinger i en særlig sårbar situasjon. Fag- og svenneprøven kan ikke erstattes med standpunktkarakterer, da dette er en avsluttende prøve som må avlegges for at lærlingene kan oppnå yrkestittel som fagarbeider og oppnå sluttkompetanse.

NHO har spilt inn følgende til myndighetene:

 • Det offentlige stiller krav om at bedriftene må tilstrebe seg å ikke permittere lærlinger selv om faglig leder er permittert. Bedriftene må søke andre løsninger fremfor permittering som likevel sikrer en forsvarlig opplæring. Her kan opplæringskontorene spille en viktig rolle.
 • Fylkeskommunen får dispensasjon fra forskrift til opplæringsloven om tidspunkt for avvikling av fag- eller svenneprøven slik at denne kan avvikles etter at lærekontrakten er over.
 • Fylkeskommunen, sammen med lærebedriften og opplæringskontor, bør vurdere om lærlinger kan få gå opp til fag- eller svenneprøven tidligere enn planlagt, og utstedte fag- eller svennebrev før læretiden har utløpt.
 • Fylkeskommunen, sammen med y-nemnden og lokalt næringsliv, må samarbeide om å lage et opplegg som gjør at lærlingen kan avvikle fag- eller svenneprøven, gjerne med bruk av digitale løsninger og/eller prøvestasjon og samarbeid med fagskolene.
 • Fylkeskommunen arrangerer tverrfaglig eksamen flere ganger i 2020, og vurdere digitale løsninger.
 • Lærebedriftene aksepterer lenger læretid, lærekontrakten forlenges, og lærebedriften mottar lærlingtilskudd frem til fag- eller svenneprøven kan avvikles. Statlige myndigheter må garantere for utbetaling av lærlingtilskudd for lærlinger som må utsette avvikling av fag- eller svenneprøven grunnet corona-situasjonen.
 • Lærebedrifter oppfordres til å forlenge lærlingens arbeidskontrakt, som da jobber som ufaglært/assistent frem til avvikling av fag- eller svenneprøven.
 • Fylkene må ta i bruk beredskapsplaner.

Status per 29.3.20: Dette er spilt inn til myndighetene, og er i prosess.

Lærlinger mister læreplassen og utdanningsløpet avbrytes eller utsettes:

Lærlingene har en lovfestet rett til å fullføre utdanningsløpet.  Bedriften skal derfor strekke seg langt for å unngå at lærlingen permitteres, så lenge bedriften kan drive forsvarlig opplæring. En permittering innebærer at utdanningsløpet til lærlingen utsettes. Opplæringskontorer og lærebedrifter har imidlertid ikke plikt til å forskyve læretiden.

Flere bedrifter vil også måtte avvikle virksomhetene grunnet corona-situasjonen. Fylkeskommunen er da forpliktet til å tilby alternativ opplæring. Det innebærer at fylkeskommunene må forvente en stor pågang av lærlinger som har krav på opplæring i skole (Vg3 i skole).

 • Lærlinger må få forlenget læretiden tilsvarende tiden de permitteres, dette må gjelde for alle lærlingene.
 • Fylkeskommunene må få dispensasjon fra forskrift til opplæringsloven som forplikter dem å tilby Vg3 i skole for lærlinger uten læreplass innen 1. september.
 • Ekstra tilskudd til Vg3 i skole for å kunne gi mest mulig praksis ute i bedrifter der dette lar seg gjøre.

Status per 29.3.20: Dette er spilt inn til myndighetene, og er i prosess.

Dersom avvikling av fag- eller svenneprøve utsettes, kan dette hindre videre utdanning:

Etter avvikling av fag- eller svenneprøve, er det flere som har planlagt å ta videre utdanning fra høsten 2020. Det kan være snakk om Vg4 påbygg til studiekompetanse eller høyere utdanning gjennom bruk av yrkesveien (Y-veien) hos høyere utdanningsinstitusjoner som tar inn studenter på bakgrunn av fag- eller svennebrev.

 • Staten gir dispensasjon fra opplæringsloven slik at elever kan starte på Vg4 påbygg til studiekompetanse i påvente av avvikling av fag- eller svenneprøve som er utsatt grunnet corona-situasjonen, også for de som vil fylle 24 år.
 • Institusjoner som tilbyr Y-veien, må vurdere at studenter kan starte utdanningen i påvente av avlagt fag- eller svenneprøve som har blitt utsatt grunnet corona-situasjonen.

Status per 29.3.20: Dette er spilt inn til myndighetene, og er i prosess.

Privatister:

Avlyste eksamener setter privatister i en særlig vanskelig situasjon, da denne gruppen er avheng av eksamen for å få mulighet til å dokumentere sin kompetanse og være forberedt for videre studier fra høsten. Se mer i punktet ovenfor.

Status per 31.3.20: Utdanningsetaten i Oslo avlyser alle privatisteksamener som er satt opp mellom 14. og 30. april på ubestemt tid. Dette gjelder i første omgang kun Oslo, og vi avventer fortsatt svar fra Kunnskapsdepartementet om privatisteksamen.

Vedlegg:
NHO og LO har i fellesskap sendt dette brevet til Arbeids- og sosialministeren
NHO har sendt dette notatet til bl.a. Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Stortinget

Andre relevante artikler:

Artikkel om at lærlinger og lærekandidater sikres inntekt hvis de blir permittert

Utdanningsdirektoratet har også opprettet en informasjonsside om korona-situasjonen