Adm.direktør Thor Lexow i VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og energi.

Energivurdering ved et veiskille

Kronikk av Thor Lexow, adm. dir. VKE

0

I disse dager er forslag til endringer i energiloven ute på høring fra Olje- og energidepartementet. Høringsforslaget er med på å legge til rette for gjennomføring av bygningsenergidirektiv II fra 2010 som omfatter bl.a. energikrav i byggereglene, energiattest for bygninger og energivurdering av tekniske installasjoner. Samtidig legger endringen opp til implementering av energieffektiviseringsdirektivet fra 2012.

Loven er overordnet og nødvendige detaljerte bestemmelsene vil gis i forskrifter. Departementet gir forskrifter om utformingen av, innholdet i, beregningsmåter for og utstedelse av energiattesten og bruk av den i markedsføring. Dette vil også omfatte detaljerte bestemmelser om energivurdering og kvalifikasjonskrav for den som utfører energiattestering og energivurdering.

» Energieffektivisering må aldri gå på bekostning av inneklima og folkehelse.
Thor Lexow, adm. dir. VKE»

De foreslåtte endringene i energiloven adresserer viktige aspekter for å nå energi- og klimamål knyttet til bygningsmassen. Det er samtidig meget viktig at tiltakene bidra til å sikre et godt inneklima for brukerne.

Hovedformålet med energibruk i bygninger er å oppnå ønsket komfort i form av godt inneklima og varmtvann. Krav til forsvarlig inneklima bør derfor nevnes spesielt i lovteksten slik det er gjort i bygningsdirektivet artikkel 1. Europakommisjonen i Brussel har åpenbart skjønt hvor viktig inneklima er i forbindelse med bygningers energiytelse. Det er beregnet at sykdomsbyrden knyttet til dårlig inneluftkvalitet i EU tilsvarer at 2 millioner leveår med god helse går tapt årlig. Det er enorme samfunnskostnader knyttet til redusert folkehelse knyttet til dårlig inneklima.

Energiattest og inneklima
Hovedformålet med energibruk i bygninger er å oppnå ønsket komfort i form av godt inneklima og varmtvann. Inneklima bør derfor inn som et kriterium i energiattesten. Energiattesten skal inneholde en anbefalt energitiltaksliste. Tiltakslisten må få frem relasjonen mellom energieffektivisering og inneklima. Vi kan ikke ende opp med en energiattest som bedømmer bygninger med en god energikarakter, men som totalt mangler funksjonelle ventilasjonssystemer som yter etter fastsatte minstekrav.

Energivurdering av tekniske installasjoner – ikke kast ut babyen med badevannet
Lovpålagt energivurdering av klimaanlegg hvert fjerde år har vært operativt siden forskriften ble gjort gjeldende fra 2010. Klimaanlegg omfatter ventilasjonsanlegg, rene kjøleanlegg eller varmepumper. Formålet med energivurdering av varme- og klimaanlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene. Det er nedslående at NVEs tilsyn viser at svært få byggeiere gjennomfører den lovpålagte energivurderingen. En kontroll av 19 bygninger NVE gjennomførte i 2017 viste at av 15 ventilasjonsanlegg som hadde plikt om energivurdering var det bare 6 anlegg som hadde energivurdering med kun mindre avvik. Samtlige energivurderinger som NVE kontrollerte hadde avvik og flere ble ikke godkjent. Det er anslått at det er ca. 140 000 yrkesbygninger i Norge hvorav det er registrert ca 21 000 energivurderinger av ventilasjonsanlegg i perioden 2010 til 2017. Etterslepet og energieffektiviseringspotensialet er stort. Dette kan skyldes mange forhold, men det er åpenbart at byggeiere ikke ser det økonomiske potensialet i å få en energivurdering som en del av FDV-dokumentasjonen og planleggingen av utvikling av bygning. Her har ikke myndighetene lykkes å få frem en ordning som gir byggeierne en merverdi. Det betyr ikke at dagens periodiske ordning må skrotes, men at energivurderingen må videreutvikles for å bli et praktiske og nyttige ordningen som utløser tiltak.

Intensjonen med ordningen har vært god og nytten for byggherren skal være å få forslag til lønnsomme og gode energieffektiviseringstiltak som vil slå ut positivt på driften av bygningen og et miljøregnskap. Kun 1 % av kostnadene kontorbedrifter har går til energi, 9 % er leiekostnader og de resterende 90 % går til lønn og ytelser. Det er da klart at inneklimatiltak som vil øke produktiviteten og redusere sykefravær må med i tiltakslisten. Inneklimavurdering må inn som en del energivurderingen av varme- og klimaanlegg i yrkesbygg.

Byggautomasjon og sentral driftskontroll (ITB) er ikke et alternativ
Byggautomasjon og sentral driftskontroll (ITB) er viktig for god drift. Dette er systemer som kan avdekke driftsavvik, feil og mangler. Men ITB vil per i dag ikke kunne erstatte en faglig gjennomgang av anleggets dimensjonering, funksjon og ytelse sett opp mot evnen til å opprettholde ønsket inneklima og energibruk. Hensikten er å sikre helse og miljø. Tilsvarende vil aldri periodisk kjøretøykontroll kunne erstattes av bilens elektroniske overvåkings- og varslingssystemer.

Byggautomasjon er viktig for å få til et godt inneklima med behovsstyring og energieffektivisering, men integrerte tekniske bygningssystemene (ITB) vil ikke kunne erstatte periodiske befaring på varme- og klimaanlegg av fagpersoner.

En viktig del av energivurderingen er å foreslå konkrete energitiltak for å bedre energieffektiviteten og inneklimaet for bygningens brukere. Per i dag finnes det ikke ekspertsystemer som kan foreslå konkrete kostnadsoptimale energitiltak eller tiltak for å bedre inneklima basert kun på automasjon. En fjerning av kravet om fysisk befaring betyr at et potensielt stort antall systemer som skal inspiseres i dag, ikke lenger vil bli inspisert regelmessig. Dette vil medføre tapt besparelse i kWh og CO2, ved at de mindre anlegg ikke får tilstrekkelig tilsyn og optimalisering.

Energivurdering av tekniske anlegg er meget viktig for å bidra til energieffektiv drift, godt inneklima og at energieffektiviseringstiltak gjennomføres. Det må settes relevante krav til fagkompetanse på dem som utfører energivurdering. Kontinuerlig elektronisk styring og overvåkning av varme- og klimaanlegg vil ikke kunne erstatte periodiske befaring på varme- og klimaanlegg av kompetente fagpersoner som ventilasjonstekniker e.l.

Veien videre
Det er viktig at bransjen engasjerer seg nå når energiloven endres og nye forskrifter skal utarbeides. Dette berører bransjens rammebetingelser og faktisk også folk flest. VKE engasjerer seg på vegne av medlemmene og er et talerør for klimabransjen.

Oppsummert mener VKE at

  • energivurdering av tekniske anlegg er meget viktig for å bidra til energieffektiv drift, godt inneklima og at energieffektiviseringstiltak gjennomføres.
  • kuldeanlegg og varmepumper til ventilasjon samt kuldeanlegg for datarom, kantine, dagligvare og industri må inkluderes i energivurdering av tekniske anlegg
  • byggautomasjon vil ikke kunne erstatte periodiske befaring på varme- og klimaanlegg av fagpersoner
  • energivurdering av klimaanlegg må gjennomføres ved en fysisk befaring av anlegget av kvalifiserte fagpersoner
  • inneklima må inn som et vurderingskriterium i ny ordning, både i energiattesten og energivurdering av tekniske anlegg