Erfaring fra blant annet Futurebuilt-prosjektene viser at utfordringen med klimakutt i bygg ikke er høye kostnader eller manglede teknologi, men primært mot til å tenke nytt. Foto av Bjørnsletta skole: Tove Lauluten/FutureBuilt

Anbefalinger til hva TEK-20 minimum bør inneholde 

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom:

0

Miljøkravene i TEK20 må være ambisiøse nok til å sette fart i næringen. Samtidig må de være fleksible nok til å gi rom for de nye løsningene vi trenger for å løse miljø- og klimautfordringen.

Dagens lovkrav til bygg er ikke tilpasset klima- og miljøutfordringene vi står overfor.

Regjeringen vil utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket og EU-direktiv.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal også vurdere om andre forhold enn energibehov skal inngå i videreutviklingen av energikrav. Det innebærer å se energibruk i drift og andre miljøkrav i bygg i sammenheng.

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har en rekke anbefalinger til hva TEK-20 minimum bør inneholde.

Les hele innspillet her.

Krev dokumentasjon av klimagassutslipp
Ett av innspillene er at det er på tide å kreve dokumentasjon av byggets totale klimagassutslipp. Allerede er det mange i næringen som dokumenterer utslipp, blant annet alle 50 FutureBuilt-prosjektene og mange BREEAM-prosjekter.

Mange er redde for at klimakutt i bygg koster for mye. Erfaring fra blant annet Futurebuilt-prosjektene viser at utfordringen ikke er høye kostnader eller manglede teknologi, men primært mot til å tenke nytt.

I 2020 mener vi også at tiden er moden for å vurdere makskrav til CO2-utslipp, uten at man skal veksle energieffektivitet med andre klimakutt. DiBk har selv et interessant forslag til dette.

Videre anbefaler vi at nullenergibygg-definisjonen utviklet av ZEB, som i flere år er benyttet av b.a. ZEB og FutureBuilt legges til grunn for TEK-kravet til nesten nullenergibygg.

Vi mener også at det er på tide å innføre komponentkrav i tråd med Klimaforliket og krav om at løsning for termisk energi bestemmes av lokalisering og behov.

Still egne og ufravikelige krav til eksisterende bygg
En ulempe med dagens TEK er at den er tilpasset nybygg. Det kan føre til at man tvinges til å velge løsninger som ikke er teknisk tilpasset eksisterende bygg, eller som ikke er de beste med hensyn til miljø og økonomi.

Vi mener det er behov for egne og ufravikelige krav til oppgradering av bygg. Tidligere har vi foreslått en egen rehab-TEK, men som et alternativ anbefaler vi at TEK-20 inneholder spesifiserte krav for disse ulike situasjonene skriver de i en pressemelding.

DiBK bør også trekke Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg inn i TEK-20. For at sektoren skal møte de nye kravene fra EU om 70 prosent av avfall fra bygge- og anleggsvirksomheten skal gjenvinnes, må TEK-20 dessuten legge til rette for å lukke materialkretsløpene før, under og etter byggeprosessen.

Lag rom for innovasjon og nye løsninger
Dagens preaksepterte løsninger er en barriere for bærekraftige løsninger. Disse er utformet i en tid der miljømål ikke var på agendaen. Det er på tide med en fullstendig vask av dagens preaksepterte løsninger, der man fjerner de som ikke leder til bærekraftige løsninger.

Til sist er det viktig at myndighetene er tidlig ute med å varsle kommende krav – slik at næringen kan omstille seg i riktig retning og med de riktige ambisjonene.

Veien mot 2050
Innspillene bygger primært på arbeidet med Eiendomssektorens veikart mot 2050, men også på rapportene Byggsektorens betydning for klimagassutslipp og 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder.

I tillegg har medlemmer i Grønn Byggallianse gitt innspill.

I Eiendomssektorens veikart mot 2050 beskriver Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom klart hvilke miljømål vi mener at sektoren må jobbe mot.

Blant tiltakene myndigheter og næring må gjøre for å nå nasjonale og internasjonale miljømål i 2030 og 2050, er å innen 2020:

  • Få TEK-krav til effektbruk
  • Få TEK-krav om å dokumentere byggs totale klimagassutslipp
  • Få TEK-krav om nesten nullenergibygg

I veikartet anbefaler vi blant annet å:

  • Etablere en rehab-TEK med funksjonskrav tilpasset eksisterende bygg
  • Etablere dokumentasjonskrav til eksisterende miljøkrav til materialer i TEK
  • Innføre komponentkrav i tråd med Klimaforliket
  • Innføre krav om å dokumentere klimagassutslipp fra bygg i TEK, inklusive utslipp fra energibruk og materialer
  • Innføre krav til energiløsning for termisk energi, basert på lokalisering og energibruk