Mads Mysen, sjefforsker ved avdeling for bygninger og installasjoner hos Sintef, holdt et innlegg om de nye planene på Furuset under ZEN-konferansen nylig.

Planlegger mikroenergisystem på Furuset

Mads Mysen: - Et spennende tiltak vil være sesonglagring av energi fra avfall

0

– Det er allerede bygget en ny skole og det planlegges flere hundre nye boenheter i området. Alle nye bygg må tilknytte seg til et eget nærvarmesystem, også kalt mikroenergisystem, sier Mads Mysen, sjefforsker ved avdeling for bygninger og installasjoner hos Sintef.

Fortum Oslo Varme har over flere år jobbet sammen med Oslo Kommune for å kunne realisere en så god energiløsning som mulig for Furuset.

Områdereguleringen og handlingsplanen for forbildeområdet Furuset ble vedtatt i bystyret 16. november 2016. Området planlegges nå som et pilotprosjekt for mikroenergisystemer.

Det eksisterer omtrent 330.000 kvm bebygget areal på forbildeområdet Furuset. Omtrent 100.000 kvm av dette skal fornyes mot 2030. I tillegg er det planlagt omtrent 250.00 kvm med nybygg på området. Nytt og fornyet areal planlegges tilkoblet mikroenergisystemet.

– På sikt håper vi også at mange velger å tilknytte sine eksisterende bygg til mikroenergisystemet, sier han.

Prosjektet med å koble sammen et så stort område på et nærvarmenett byr på mange utfordringer.

– Poenget er at dette ikke er tradisjonell fjernvarme, men skal ha lavere temperaturnivåer for å utnytte overskuddsvarmen fra området. Ved lavere temperaturnivåer må man blant annet tilpasse byggene for å dekke effektbehovet og man må kanskje sikre varmtvannsberedning mot legionella på andre måter enn med høy temperatur i varmtvannsberederen, sier han.

Må være lønnsomt
Hensikten er å utnytte infrastrukturen best mulig uten å overbelaste nettet.

– Mikroenergisystemet vil avlaste strømnettet fordi varmbehovet dekkes av termisk energi fra avfallsforbrenning. Det innebærer at man frigjør elektrisk kapasitet i nettet når eksisterende bygninger tilknytter seg. I tillegg bli nettbelastningen mindre for nye bygg siden oppvarmingsenergien hentes fra mikroenergisystemet, sier Mysen.

– Dette skal være en pilot med overføringsverdi for andre regioner. Investering i et nærvarmesystem forutsetter et at det kommer opp mange nybygg med tilknytningsplikt i nær fremtid, sier han.

En av de mest spennende tiltakene vil være sesonglagring av energi fra avfall.

– Vi kommer ikke bort fra at et samfunn genererer mye avfall som ikke kan lagres og må brennes. I sommerhalvåret forsvinner denne energien opp gjennom pipa, og tanken er å sesonglagre denne varmen i borehull sommertid og hente varmen igjen når vi har oppvarmingsbehov. En slik løsning vil være relevant for mange byer og tettsteder i hele landet, avslutter Mysen.

Jobbet i flere år med energiløsning for Furuset
Fortum Oslo Varme har over flere år jobbet sammen med Oslo Kommune for å kunne realisere en så god som mulig energiløsning for Furuset.
– Vi har nå konkretisert et meget godt konsept som vil vise hvordan eksisterende infrastruktur for fjernvarme kan spille sammen med nye lavtemperaturnett på en optimal måte. Ved å knytte mikronettet på Furuset til Fortum Oslo Varmes fjernvarmenett kan man utnytte de beste egenskapene ved termiske systemer – nemlig å flytte energi fra stedet det blir produsert til der behovet er, på en effektiv måte. Dette gjelder både transport av termisk energi basert på spillvarme fra avfallsforbrenning som flyttes blant annet fra Klemetsrud til Furuset, men også bruk av lokale kilder internt i det lavtempererte nettet på Furuset, sier Knut Inderhaug, direktør Strategi og Forretningsutvikling i Fortum Oslo Varme AS.

Det foreligger en investeringsbeslutning om å føre fjernvarmeledningen opp til Furuset, og  Fortum Oslo Varme er i forhandlinger med aktuelle kunder.

– Oslo har et luksusproblem. Vi har et overskudd av spillvarme fra avfallsenergi. Utfordringen er at overskuddet er på sommeren, og at vi enda ikke har utviklet et godt termisk batteri. Dette skal vi forsøke å løse på Furuset, da vi planlegger å bygge et sesonglager som er optimalisert i forhold til energibehovet i området, påpeker Inderhaug.
– Fortum Oslo Varmes samfunnsoppdrag er å sikre at byens termiske system blir benyttet til det beste for befolkningen ved at mest mulig av samfunnets tilgjengelige ressurser blir benyttet. Vårt mål er at Furuset skal bli et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres ved at man lagrer og utnytter spillvarme fra byens kretsløp hele året, samtidig som man utnytter de lokale kildene i området.