Tom Hauger, leder for prosjektavdelingen, og ansvarlig for effektivisering og forbedring i Flow Meisingset VVS AS, er positiv til at RørNorge tar tak i problemet rundt NS-kontrakter. Han håper de tenker på sine medlemmer og rørbransjen generelt med tanke på å bistå med sin tyngde og kompetanse i sitt arbeid opp mot EBA og BNL. Det trengs å stramme opp.

– Håper RørNorge endrer holdning og står opp for rørbransjens interesser

Tom Hauger i Flow Meisingset VVS AS er forundret over Rørentreprenørene Norges holdning til kontraktsinngåelser og NS-kontrakter. Spesielt ovenfor sine egne medlemmer, men ikke minst på vegne av hele rørbransjen. Han undres også om det blir for tette bånd med andre bransjeorganisasjoner i BNL-systemet.

0

Bakgrunnen for Haugers uttaleleser kommer i kjølevannet av VVSforum fokus på konfliktnivået i byggebransjen når det gjelder avvik i NS- og standardkontrakter, og da spesielt mellom hovedentreprenører og underentreprenører. Rørentreprenørene Norge kom uken før påske med et tilsvar på Jan Skaarderud, Oras AS, Tom Hauger, Flow Meisingset VVS AS, og Helge Ranheim i Østlandske VVS felles uttalelse hvor de forteller at avvik fra NS-kontrakter begynner å bli et stort og alvorlig problem i byggebransjen.

Du er kritisk til Rørentreprenørene Norge sin holdning når det gjelder deres syn på NS-kontrakter?

– Jeg synes Tor Backe i RørNorge kommer med en provoserende uttalelse som svar på våre bekymringer og argumenter angående kontraktsinngåelser mellom hovedentrprenører og underentrprenører. Jeg synes problemet bagatelliseres. Det skapes ikke bedre bygg av ubalanserte kontrakter. Vi har en relativ god juridisk kompetanse internt hos oss, og vi benytter i tillegg ekstern juridisk bistand ved behov. Vi forhandler i tillegg bort avvikene i så stor grad vi makter. Men det forandrer ikke det faktum at byggherrer og entreprenører i en viss grad forsøker å inngå ubalanserte kontrakter med en betydelig forskyvning av risiko over på underentreprenøren, utover det standardkontraktene legger opp til. Etter vår oppfatning er dette uheldig og noe RørNorge bør arbeide aktivt og betydelig mer synlig med, påpeker Tom Hauger, leder for prosjektavdelingen, og ansvarlig for effektivisering og forbedring i Flow Meisingset VVS.

Les også: – Rørentreprenørene Norge forenkler problemstillingen rundt NS-kontrakter

Tor Backe påpekte at de har gått gjennom kontraktene som brukes av de største entreprenørene i EBA sammen med deres konsernadvokater. Der ble det i følge han luket bort mye problemer. Din kommentar til det?

– Jeg opplever heller ikke standardkontraktene som blir presentert i tilbudsfasen som et stort problem, men de ser ofte svært annerledes ut etter avklaringene og kontraktsforhandlingene skal starte.

RørNorge mener at problemet er entreprenører utenfor EBA, men at de også har hatt konstruktive samtaler med blant annet Hent om kontrakter for underentrepriser, som har vært positive. Din reaksjon på det?

– I bransjesammenheng blir man fortsatt frarådet av mange å inngå kontrakter med enkelte entreprenører, da konfliktnivået er svært høyt. Jeg tolker Tor Backe og RørNorge som at de mener kulturen er endret, og at det nå ikke innebærer større risiko å inngå kontrakter med disse totalentreprenørene. Stemmer det er det ubetinget positivt.

Les også: RørNorge vil rydde opp i avvikene i NS-kontrakter

Uenig med RørNorge
– De formelle kravene er lette å følge så sant det ikke er vesentlige avvik. Hvis vi kommer tilbake til få eller ingen avvik, så kan man heller fokusere på å utføre en god jobb. Det vil alle parter tjene på, også byggherren. Jeg er uenig i Backe sin påstand om at rørleggere på generelt grunnlag ikke er opptatt av å følge kontraktens formelle krav, men at de er mer interessert i jobben. Det er jo nettopp fordi det er så komplekse kontrakter, altså kontrakter med mange avvik, at det blir utfordrende å følge kontraktene. Fokuset flyttes fra å utføre en god rørleggerjobb til å «sikre seg». Dette er ikke til prosjektets beste, mener Hauger.

For å hjelpe medlemsbedriftene med kontrakthåndtering har Rørentreprenørene inngått en kollektiv avtale med Help advokatforsikring. Hva er din mening om det?

– En kollektiv avtale med Help advokatforsikring om advokatbistand er vel og bra, og vi i Flow benytter også seg av dette. Hvis vi etter inngående riskanalyser og interne rutiner som vi må følge grunnet vår ISO 9001: 2015 sertifisering, fortsatt føler at vi ikke har oversikt, benytter vi oss av bistand i kontraheringsfasen. Vi kommer også til å benytte dette der vi føler det er nødvendig i forkant av sluttoppgjør. Men jeg synes ikke det er spesielt bra at RørNorge har startet i den enden av problemet. Man burde i heller i mye sterkere grad fokusere på totalentreprenørene, å påvirke de til å ville bli «den foretrukne» i markedet for oss tekniske entreprenører, samt fokusere på intern juridisk kompetanseheving hos den enkelte rørentreprenør, mot å tilby noe vi i utgangspunktet ikke skulle trenge hvis alle fulgte NS-standardene uten vesentlige avvik, påpeker Hauger.

– Jeg kan nevne at vi i vår største kontrakt på Munch Brygge, er kontrakten relativt balansert. Den har riktignok noen mindre vesentlige avvik, men under forhandlingene var det en rettferdighetssans som var iboende hos alle parter. Dette er avgjørende dersom man skal ha lite konflikter. I tillegg så vil man sannsynligvis ikke ha behov for advokater.

Les også: Avvik fra NS-kontrakter skaper konflikter mellom hoved- og rørentreprenører

– Kanskje alle kontraktspartnerne ler på veien til banken, hvis bransjen endrer seg, og ikke bare advokatene. Det er svært avgjørende for et lavt konfliktnivå at alle parter fra byggherre, totalentreprenør og totalunderentreprenører følger kontraktens strenge formelle spilleregler. Ønskes avvik på dette i ettertid må man passe på at man får det skriftlig, at man for eksempel skal avvike med en mindre streng varslingsplikt enn kontrakten og NS-standarden tilsier.

Må jobbe mot felles mål
Hauger mener Tor Backe gir en god beskrivelse av virkeligheten når han påpeker at det er viktig å holde seg unna de som presser avtalene for langt, og at nye aktører kan være svært tøffe i kontraktforhandlingene uten å føle et ønske om gjensidig respekt og lojalitet for hverandre.

Backe viser til flere eksempler på rent maktmisbruk hvor entreprenøren uten noen form for kontraktsgrunnlag holder penger igjen, og presser underentreprenøren til å gi etter, såkalt «viking-juss».

– Spørsmålet er hvordan vi kan arbeide for å minske disse problemene, og hva RørNorge kan bidra med i den sammenheng. Jeg tenker igjen at vår bransjeorganisasjon kan bidra med juridisk kompetanseheving til medlemsbedriftene, samt å arbeide aktivt for at det blir benyttet mest mulig balanserte standardkontrakter med færrest mulig avvik, sier Hauger.

Tor Backe sier at han har nær kontakt med advokatene til EBA og påpeker at de ser rørentreprenørenes problemer og lytter. Han mener medlemskapet i BNL, hvor man sitter rundt samme bord og er en del av ”familien, er stedet for å løse problemene. Er du enig i disse innspillene?

– Jeg tror mange av de store og vanskelige avvikene har grobunn fra kontrakten mellom byggherre og totalentreprenør. Det er derfor ubetinget positivt at vår bransjeorganisasjon jobber aktivt sammen med EBA. Men man må passe på at ikke «familie» båndene blir for tette selv om vi har felles interesser, når vi også i stor grad har særinteresser. Som interesseorganisasjon for en teknisk leverandør er det svært viktig. Er det betimelig å kritisere totalentreprenørene for å inngå ubalanserte kontrakter. Etter min oppfatning er det i så fall en risiko totalentreprenøren har påtatt seg, og som det vil være naturlig at han har kalkulert inn i sin pris. Vi som underentreprenør må i så fall gjøre de samme vurderingene og prise inn den økte risikoen, hvis totalentreprenøren krever en ubalansert kontrakt med oss, understreker Hauger.

Må være en misforståelse
RørNorge og Tor Backe mener problemene med avvik er størst blant små- og mellomstore bedrifter. Hva mener du om det?

– Dette kan ikke Tor Backe mene og jeg håper han er feilsitert. Avvik i kontraktene er et like stort problem hos større entreprenører, eller mener RørNorge at vi som er omtalt i artikkelen på VVSforum er små eller mellomstore. Hvor går grensen siden Oras har uttrykt at avvik i kontraktene også er et vedvarende problem også for dem. Flow Group stiller seg ved siden av Østlandske VVS og Oras, og mener dette er et altfor alvorlig problem til å la ligge mellom to permer. Det er nettopp derfor vi stiller opp sammen i VVSforum, påpeker Hauger.

Backe viser til at mange mindre rørleggerbedrifter ikke har samme juridisk kompetanse som de store underentreprenørene, og at det blir en utfordring å gå inn i avtaler de ikke forstår konsekvensene av.

– Jeg tror de små sjelden har dette problemet da deres kontraktspartnere og byggherrer har for liten taktisk kontraktskunnskap. I de mindre kontraktene er det ofte de avgjørende faktorene om hva som er rett og galt, og hva som fortsatt er gjengs. Jeg opplevde ikke dette som et problem før jeg kom inn i et større marked i 2008 med mitt første store prosjekt. Siden den gang har det vært og er fortsatt, et gjentagende problem, sier Hauger.

Endringer og samspill må til
Hauger mener at samspillkontrakter for å redusere konfliktnivået er bra. Kontrakter hvor man blir enige om en målpris, og hvor man deler uforutsette kostnader eller besparelser er selvfølgelig de beste. Her blir underentreprenørene trukket tidlig inn i byggeprosessen og får i større grad anledning til å påvirke prosjektet og tekniske løsninger.
– Problemet er bare at disse kontraktene er det dessverre for lite av. Ofte har byggeherre og totalentreprenør denne avtaleformen, men de blir ikke alltid videreført videre til
totalunderentreprenør, påpeker Hauger.

Hauger er positiv til at RørNorge i nærmeste fremtid skal sette seg ned sammen med EBA og NELFO for kartlegge omfanget av avvik, og at de sammen skal komme med forslag til å dempe motsetningene i byggebransjen.

EBA har nylig sendt en spørreundersøkelse til sine medlemmer for å kartlegge problemene med avvik. Dette skal nå evalueres.

– Dette er gode signaler vi som medlemmer av Rørentreprenørene Norge skal følge opp. Jeg håper Tor Backe tar initiativ til å bruke medlemsbedriftene til råds. Min vurdering er at det er store forskjeller på hvordan vi som totalunderentreprenører opplever situasjonen, enn hva RørNorge gjør sentralt. Vi må ikke la oss forføre av gode ord uten at det resulterer i handling, understreker Tom Hauger i Flow Meisingset VVS til slutt ovenfor VVSforum.