– Lav innendørs relativ luftfuktighet viste seg å være den viktigste driveren for pasientinfeksjoner, sier Stephanie Taylor om studien fra et nytt amerikansk sykehus. Blå linje viser gjennomsnittlig relativ luftfuktighet, røde søyler antall pasientinfeksjoner (Healthcare-associated infections).

– 40 til 60 % relativ fuktighet er «sweet spot»

Relativ luftfuktighet i sykehus, sykehjem og kontorbygg er gunstig for å unngå infeksjoner, stress og sove godt

0

Relativ luftfuktighet i området 40 – 60 % er gunstig for å redusere smitteevnen til flere typer virus. Og studier fra sykehus, sykehjem og kontorbygg antyder at det er gunstig for å unngå infeksjoner, stress og sove godt.

Sesongvariasjonen i influensa-epidemier har interessert forskere lenge. De siste årene har flere studier pekt på en sammenheng mellom luftfuktighet og spredning av influensavirus. På et seminar om tørr luft i regi av GK Inneklima og VVS-foreningen viste overlege Jan Vilhelm Bakke fra Arbeidstilsynet blant annet til en svensk studie fra 2016.

– Den viser en kraftig sesongvariasjon for influensaepidemier, fastslår Bakke. Om lag en uke etter kraftig fall i utendørs temperatur og damptrykk starter epidemiene. Flere andre studier viser at influensaepidemier korrelerer med lav absolutt luftfuktighet. Den amerikanske klimafysikeren Jeffrey Shaman var blant de første til å vise dette. (se referanser). Bakke nevnte også laboratoriestudie av smitteevnen til influensavirus, ledet av John D Noti fra arbeidsforskningsinstituttet i West Virginia.

– Det å holde relativ fuktighet over 40 % vil redusere smitteevnen til virus i dråpeform betydelig, konkluderer Noti & co i sin artikkel.

Kritisk for flimmerhår
Riktig luftfuktighet er kritisk for forsvarsmekanismene i luftveien våre, poengterte Stephanie Taylor, lege og arkitekt, på seminaret. Luftfuktighet er viktig for flimmerhårene som beskytter oss ved å bevege seg fram og tilbake, og transporterer patogener (sykdomsfremkallende mikroorganismer) til svelget. Der svelges de eller hostes ut.

– Når viskositeten i slimhinnene øker med 6 %, virker ikke flimmerhårene lenger. Med tørr luft skjer dette veldig raskt, understreker Taylor. Resultatet blir at patogener kan trenge seg gjennom epitelceller og starte infeksjon.

– Sweet spot er 40 – 60 %, det er virkelig bra for mennesker, sier Taylor.

Sykehus-infeksjoner
Hun presenterte flere forskningsstudier på seminaret hos GK Inneklima. Den ene var av et nytt LEED Silver-sertifisert sykehus i USA, med state of the art-utstyr på alle kanter. Studien pågikk over 12 måneder og fulgte pasienter på 10 pasientrom knyttet til to sengeposter gjennom en rekke målinger: Av CO2- og lux-nivå, temperatur, relativ og absolutt fuktighet, andel utendørsluft, trykkforhold i rommet, i hvilken grad ansatte og gjester vasket hendene, luftveksling og trafikk inn og ut av rommene.

– Totalt hadde vi 8 millioner datapunkter, og alt ble koblet til pasient-utfall, forteller Taylor.

Lav luftfuktighet viktigste driver for infeksjoner hos sykehuspasienter
I løpet av året var 300 pasienter innlagt på rommene, og 15 % av dem fikk nye infeksjoner.

– Lav innendørs relativ luftfuktighet viste seg å være den viktigste driveren for pasientinfeksjoner, opplyser Taylor. Relativ fuktighet varierte riktignok bare mellom 32 og 42 %.

– Det er ikke mye, men likevel ga det stor forskjell i infeksjonsrater, sier Taylor. Hun presiserer at dataene er statistisk signifikante, og at forskerne har analysert mulige forvekslingsfaktorer uten å finne andre mulige forklaringer på variasjonene.

Lav innendørs luftfuktighet øker sykdom og kognitiv svikt hos eldre
Barn og eldre er spesielt sårbare for uheldige konsekvenser av lav luftfuktighet

Eldre har svakere tørst-følelse, ifølge Norsk Helseinformatikk, og både kognitiv svikt og dårlige bein kan hindre dem i å drikke nok. Taylor viser til en studie som fulgte opp eldre ved en institusjon tilpasset eldre med Alzheimers, demens eller andre hukommelsesproblemer. (Assisted living and memory care facility). Innetemperatur, relativ og absolutt luftfuktighet ble overvåket i fire år. Dette ble koblet til data om helse og kognitive funksjoner hos eldre, for eksempel infeksjoner, fall og behov for antipsykotiske medikamenter. Også her avslørte dataene en sterk korrelasjon mellom lav relativ fuktighet og helse.

– Vi fant primært to infeksjoner relatert til hvor tørr lufta var: Luftveisinfeksjoner og tarminfeksjoner. Mellom 40 % og 60 % relativ luftfuktighet var forekomsten lavest for disse infeksjonene, opplyser Taylor.

Riktig luftfuktighet hemmet vanskelig bakterie
En av tarminfeksjonene som oppsto sjeldnere er clostridium difficile, en av de vanligste årsakene til diaré som følge av antibiotikabehandling i helseinstitusjoner. Bakterien er notorisk vanskelig å bli kvitt. Den danner sporer som er svært robuste, og kan overleve i lang tid på gjenstander på sykehus, ifølge Folkehelseinstituttet. Utenfor 40 til 60 %-intervallet hadde pasientene dessuten behov for mer antipsykotiske medikamenter – og endte oftere i krangler.

– Det å balansere innendørs luftfuktighet er en kritisk, men ofte oversett strategi for å bedre menneskers helse, kognitiv funksjon og de økonomiske fordelene knyttet til dette, mener Taylor.

Mindre stress og bedre søvn for ansatte i kontorbygning
Hva med kontorbygninger? Taylor presenterte funn fra en studie som skal publiseres på Indoor Air 2018. Forskere har sett på hvordan relativ luftfuktighet påvirker ansatte i et offentlig kontorbygg. De utstyrte ansatte med en rekke sensorer som blant annet målte hjertepuls og søvnmønster. Også denne studien viser best resultater for intervallet 40 til 60 % RF, i form av variasjon i puls. Utenfor dette intervallet øker stress, også ut fra fysiologiske målinger.

– Ut fra dataene konkluderer forskerne med at 45 % relativ fuktighet er optimalt, forteller Taylor. Utgangspunktet for denne studien var høyt stressnivå, høyt sykefravær og lav produktivitet blant de ansatte. Dataene avslørte også en annen og overraskende sammenheng.

– Når du går hjem fra et kontor med optimalt fuktighetsnivå, sover du bedre, forteller Taylor.

REFERANSER
Arundel, AV et al: Indirect health effects of relative humidity in indoor environments. Environmental Health Perspectives 1986. Her ble Scofield-Sterling-diagrammet publisert for første gang, med optimal luftfuktighet mellom 40 og 60 %RF.

Sundell N et al: A four year seasonal survey of the relationship between outdoor climate and epidemiology of viral respiratory tract infections in a temperate climate (Sammendrag)