Administrerende direktør, Tor Backe forlater snart RørNorge-skuta etter å ha sittet i stillingen siden 1981. – Det er litt vemodig, innrømmer Backe.

Er RørNorge på kollisjonskurs med sin egen bransje?

CoBuilder - GoBIM:

1

Den nye tjenesten GoBIM har skapt sterke reaksjoner i VVS-bransjen på grunn av økte kostnader. Likevel anbefaler Rørentreprenørene Norge medlemmene å gå for CoBuilder sine løsninger helt og fullt. VVSforum har i den anledning stilt bransjeorganisasjonen noen spørsmål om GoBIM, men svarene er svært flytende.

Bakgrunnen for VVSforums søkelys på innføringen av CoBuilders nye GoBIM løsning kommer etter tips fra det utførende leddet i VVS-bransjen. Flere rørentreprenører har i den senere tid fått ekstra store regninger fra CoBuilder på grunn av at man har endret prisstruktur for de som mangler GoBIM avtale. Det skrev VVSforum om sist uke.

Les: Ny tjeneste fra CoBuilder skaper reaksjoner
Les: CoBuilder: – Noen må betale
Les: Bransjen fortjener klare spilleregler

VVSforum har fått tilgang til et skriv som ble sendt ut av Rørentreprenørene Norge til sine medlemmer rett før ferien. Der skriver foreningen at det er unaturlig at rørleggerbedriftene skal belastes de utgiftene som Cobuilder har for manuelt å skaffe tilveie all lovpålagt informasjon om det enkelte produkt. Denne plikten bør naturlig nok ligge på produsent/leverandør.  Cobuilder hevder at den nye prisstrukturen som rammer rørleggerne i første rekke skyldes et fåtall rørleverandører som ikke oppfyller de lovpålagte informasjonskravene. Disse vil naturlig nok ikke ha noe incentiv til å melde seg inn i GoBim uten at bransjen presser dem.- Vi mener at bedriftene bør videresende regningen fra CoBuilder til grossisten som i tilfelle får videresende den til sin leverandør. Vi viser her til Fl-VAJVVS 2016 pkt 5, skriver Rørentreprenørene.

I en artikkel på VVSforum mandag kom Terje Røising i NRF med kritiske innspill rundt CoBuilder og GoBIM. Røising mener VVS-bransjen fortjener klare spilleregler, og han er overrasket over at CoBuilder og Lars Christian Fredenlund ikke benyttet anledningen i VVS Forum`s artikkel forleden til å klargjøre sine nye tjenester og forklare og rettferdiggjøre den nye prisstrukturen. VVSforum sitter på enda flere kilder som kommer med kritiske innspill til den nye modellen.

Med bakgrunn i informasjonsbrevet fra Rørentreprenørene som vi bare har gjengitt deler av her, samt informasjon som har kommet frem i andre artikler VVSforum har skrevet om GoBIM, stilte vi adm.direktør Tor Backe i Rørentreprenørene Norge følgende fem spørsmål:

VVSforum har fått tilgang til et skriv dere har sendt ut til deres medlemmer vedrørende CoBuilders nye lansering GoBim. Etter det vi hører og ser av brevet blander Rørentreprenene Norge sammen lovpålagt informasjon med informasjon som er kjekt å ha . Det kan jo få store konsekvenser for deres medlemmer. Hva har dere å si til det ?

Hvis dere ikke helt forstår hva GoBIM egentlig går ut på, er det ikke litt farlig å gå ut å anbefale medlemmene å gå for CoBuilder sine løsninger helt og fullt.

Dere er klar over at den nye prisstrukturen vil medføre store ekstra kostnader for installatør, VVS-entreprenører og grossister ?

Slik Rørentreprenørene Norge håndterer dette, virker det som at dere blindt godtar utviklingen rundt fremtidens produktinformasjon kun skal styres av de store aktørene i byggebransjen. Dere anbefaler medlemmene å beholde avtalen med CoBuilder, og så skyve regningen over på grossist og leverandør. Hvorfor ?

Terje Røising i NRF sier at bransjen allerede har gode dokumentasjonsløsninger som er gratis for brukeren og som er godt innarbeidet. Han tenker i første rekke på de tre nasjonale samarbeidende varedatabasene til NRF, NOBB og EFO. Hvorfor støtter heller ikke RørNorge opp om disse, slik at de blir komplette og et godt verktøy for rørleggerne ?

Her har vi svaret vi fikk fra Tor Backe i mandag:
Rørentreprenørene Norge  har nå invitert grossistene og CoBuilder til et møte for å drøfte problematikken rundt GoBim og ProductXchange slik at vi får til en løsning på problemet som i dag tilsynelatende er fastlåst. Alle parter fremstår utad som at de står på sitt – selv om det åpenbart skjer forhandlinger internt mellom rørleggerforetak og deres grossistforbindelse som tilsynelatende skaper bevegelser i den oppståtte situasjon.

Uansett – skal vi ta inn over oss digitalisering og mest mulig rasjonell byggeprosess, må bruken av bl. a ProductXchange  og liknende systemer benyttes for å sikre bedriftene  elektronisk tilgang til produktdokumentasjon ved mottak av varen for dermed å sikre at BHs krav til lovpålagt og frivillig produktdokumentasjon oppfylles. Dersom man forventer at rørlegger fortsatt skal være ansvarlig for å fremskaffe slik informasjon på nettet hos de aktuelle produsenter som ikke deltar i GoBim, er det å gå et skritt tilbake i våre bestrebelser for å gjøre denne informasjonsflyten-/kontrollen heldigitalisert.

Fra vår side har vi ment at FL-VA/VVS 2016 gir grunnlag for å forvente av våre leverandører at all lovpålagt informasjon skal være tilgjengelig for rørlegger ved mottak av varen – ikke at han skal måtte søke på nettet i ettertid for å sikre at alle krav er oppfylt. Det er nettopp denne letejobben som CoBuilder i dag utfører som de  mener andre må betale for – og derfor har de fastsatt nye pris- og betalingsbetingelser som skal fange opp denne kostnaden. Ikke alle våre medlemmer er enig i disse nye, skjerpede betalingsvilkår og holder av den grunn betaling tilbake til Cobuilder  inntil de får kostnadene dekket av sin grossistforbindelse. Så vil vel grossisten igjen søke denne utgiften dekket av sine leverandørforbindelser. Og så får vi en låst situasjon.

Under henvisning til foranstående er det åpenbart behov for et avklarende møte mellom partene for å komme videre.