Ventilasjonsrengjøring, gjennomføring og dokumentasjon

-Det er vesentlig for inneklima og dermed alles helse at luften som kommer inn i rommet via ventilasjonsanlegget er ren. Det gjelder i så vel boliger som på arbeidsplasser. Men ventilasjonskanaler og aggregater blir ofte ”stemoderlig” behandlet når det gjelder rengjøring, fastslår daglig leder Atle Sandven i IKTAS.

0

Horten-selskapet har kunnskap og erfaring både til å undersøke tilstanden på ventilasjonsanlegg og rengjøre det etter behov.

-Forurensede ventilasjonsanlegg kan utgjøre en hygienisk risiko og gi redusert luftkvalitet. I tillegg kan en få en dårligere energiøkonomi, sier han til VVSforum. Dessuten er forurensede kanaler og aggregater en økt fare for brann og brannspredning.

-Gulv, vinduer, inventar etc. blir vanligvis regelmessig rengjort. Derimot blir ventilasjonsanlegget ofte ”stemoderlig” behandlet med hensyn til rengjøring. Og det til tross for at det er ventilasjonsanlegget som skal bringe tilstrekkelige mengder ren luft til lokalene og fjerne forurenset luft, påpeker Sandven.

Han viser til at et ventilasjonsanlegg kan ha et innvendig overflateareal på nærmere 10 prosent av gulvareal! i forbindelse
-Dette er bygningens store, skjulte og ofte glemte overflate! sier han.

-Det er viktig med ettersyn av kanaler og komponenter i et ventilasjonsanlegg, og god rengjøringsstandard og vedlikehold.

Han viser til at Byggforsk anbefaler følgende kontrollintervaller:

Type bygning Anbefalt kontrollintervall (år)
Skoler, barnehager, sykehus og lignende
Kontorer, salgslokaler og lignende
Boliger med mer enn to boenheter
En- og tomannsboliger
2
3
6
10

-Forurensing av kanalnettet oppstår ofte allerede før anlegget tas i bruk. I byggeperioden kan kanalene bli forurenset slik at det ved oppstart allerede har et fint støvlag på overflatene. Senere vil utettheter, mangelfullt vedlikehold i forbindelse med kontroll/utskifting av filtre øke forurensningen, sier Sandven.

Dessuten, påpeker han, kan akkumulert smuss i ventilasjonsanlegget kan gi grobunn for vekst av muggsopp og bakterier, spesielt i inntakskammeret.

Det er mange faktorer som spiller inn når behovet for rengjøring skal vurderes. I praksis (på anlegg i drift) er en visuell inspeksjon det enkleste og raskeste. Kanalene inspiseres via luker som enten finnes på kanalene, eller som settes inn i forbindelse med undersøkelsen. Kanalene kan inspiseres med inspeksjonskamera som føres inn eller visuelt.

-Tilsmussingsgrad kan måles i kanalnettet. Det finnes flere metoder for dette, men støvdekkemåling med en BM Dustdetector er det vanligste.

Dersom det er mistanke om mikrobiologisk vekst (mugg/bakterier) i anlegget må det tas prøver med MycoMeter®-metoden.
Ifølge Sandven er det flere rengjøringsmetoder, men disse bestemmes av anleggets størrelse, forurensingstype, tilgang og beskaffenhet. De mest brukte metoder er:

  • Manuelle metoder, støvsuging og avtørking
  • Rengjøring med børster tilpasset kanalens form og størrelse
  • Rengjøring med trykkluft
  • Blåserengjøring med tørris (karbondioksid CO2 i fast form) spesielt til fjerning av fett

Et viktig poeng han understreker er at rengjøringen må utføres på en slik måte at støv fra kanalene ikke kommer ut i lokalene der rengjøringen foregår.

Ofte vil en rengjøring av ventilasjonsaggregater bli utført med en kombinasjon av ovennevnte metoder, er hans erfaring.

Det vanligste er at overflatene skal være synlig rene uten løst smuss etter rengjøring. Dette kan dokumenteres med bilder eller video. I noen tilfeller, i kanaler uten fett eller andre klebrige smusstyper, kan det være aktuelt å dokumenter renheten med gel-teip og BM Dustdetector.

Anbefalte kvalitetskrav: (støvdekke i prosent)

  Sykehus, laboratorier og lignende Skoler, barnehager, kontorbygninger, boliger  
Tilluftskanal Avtrekkskanal Tilluftskanal Avtrekkskanal  
Kanaler uten skjæreolje (i anlegg som har vært i bruk) 3 7,5 5 7,5  
Kanaler med skjæreolje (i anlegg som har vært i bruk) 5 10 5 10  
Nye anlegg 1,5 1,5 3               3
           

-Erfaringsmessig vil det alltid være igjen en tynn smussfilm etter rengjøring. Derfor er det forskjellige krav til nye og rengjorte kanaler. I riktig gamle kanaler kan det, pga oksidering av overflatene, være umulig å oppnå ovennevnte krav. Derfor er det vanlig at kravene til renhet i de tilfellene settes til ”visuelt rene”.

Atle Sandven mener at avhengig av oppdragsgivers ønsker og krav, kan en sluttrapport inneholde informasjon om:

  • Hva som har blitt gjort
  • Resultatet av arbeidet
  • Anleggets tilstand
  • Eventuelle feil eller mangler oppdaget underveis
  • Eventuell innreguleringsrapport

-Det er også nødvendig at firmaet som skal foreta rengjøringen har utstyr, erfaring og kompetanse til å rengjøre de aller fleste typer
ventilasjonsanlegg, alt fra kompliserte anlegg på sykehus og næringsbygg, til boligblokker og eneboliger. Forutsetningen for ren luft og et sunt og godt inneklima er et rent ventilasjonsanlegg! avslutter daglig leder Atle Sandven i IKTAS.