Leginalladagen 2008 –

Smittespredning, kartlegging, tiltak, prosjekteringsansvar, utførelse

0

Siden utbruddet i Sarpsborg i 2005 har vi hatt en rekke tilløp, hvilket bekrefter at legionellsmitte må forventes å være et stadig tilbakevendende problem. Helsemyndighetene tar problemet meget alvorlig. Nye forskrifter er gjort gjeldene f. o. m. 1. jan. 08, og ny veileder foreligger. Fra høringsnotatet om tiltak mot spredning av legionella fremgår at det meldes inn ca 25 nye sykdomstilfeller årlig (pontiacfeber og legionellapneumoni), hvorav halvparten er smitte i Norge. Videre sier HOD at ”uten nye tiltak, antas det at kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjengelige boblebad vil forårsake ett utbrudd av legionærsyken hvert annet år, og uten nye tiltak må det forventes et snitt på 37,5 dødsfall årlig”. Foruten nevnte installasjoner, vet man i dag at det er stor risiko for bakterieoppblomstring i alle typer tappevannssystemer og biorenseanlegg, som under uheldige omstendigheter kan lede til sykdom. Videre vet man også at man ved optimal utforming av anleggene, vil kunne redusere risikoen vesentlig. Denne erkjennelsen stiller krav både til installasjonseiere og driftsansvarlige, og ikke minst blir det viktig for prosjekterende å sikre seg kunnskapsoppdatering på området.

Kursdeltakerne vil få innblikk i de nye kravene, og konsekvensene ved de lov- og forskriftsendringer som er iverksatt. Videre vil ulike tiltak mot legionella spredning bli belyst, og ikke minst vil vi få innblikk i hvordan risikoen for bakterieoppblomstring kan redusere gjennom riktig anleggsutforming og anleggsdrift.

Ny veileder som gir retningslinjer for arbeidet med å forebygge og kontrollere legionella i alle typer tekniske anlegg vil bli lagt ved kursdokumentene.

Målsetting:
Etter endt konferanse vil deltakeren:
– ha fått innblikk i de nye kravene og konsekvensene ved de lov- og forskriftsendringer som vil
komme
– ha blitt kjent med ulike tiltak mot legionellaspredning
– ha fått innblikk i hvordan risikoen for bakterieoppblomstring kan reduseres gjennom riktig
anleggsutforming og anleggsdrift.

Målgruppe:
Konferansen retter seg spesielt mot offentlige og private eiendomsforvaltere, driftsansvarlig/-personell, offentlige helse- og tilsynsmyndigheter, rådgivende ingeniører, leverandører og installatører.

Arrangementet går på : Scandic Hotel KNA, Oslo, 13. februar 2008 
Mer informasjon finner du på: www.nito.no