Et halvt hundre fjernvarmeprosjekter på gang

06.09.2007: I første halvår 2007 har Enova hatt sterk vekst i antall søknader om støtte til utbygging av ny fjernvarme og utvidelser i eksisterende fjernvarmenett.

0

Hittil i år har Enova gitt tilsagn om støtte på 130 millioner kroner til i alt 47 prosjekt fordelt over hele Norge. Dette tilsvarer 333 GWh varme og 125 GWh biobrensel.

– Vi ser nå en trend der flere mindre byer og tettsteder investerer i fjernvarme og lokale nærvarmeanlegg, sier Avdelingsdirektør for Energiproduksjon Ingunn Ettestøl i Enova.

– Kommunene har en viktig oppgave med å etterspørre miljøvennlige varmeløsninger både i kommunale bygg og hos de private utbyggerne, sier Ettestøl. Gjennom å utvikle kommunale energi- og miljøplaner vil den enkelte kommune kunne vurdere mulighetene for varmeutbygging lokalt.

Enova har utarbeidet et kart over varmeprosjekt i Norge som viser at varmemarkedet er i sterk fremgang. Kartet viser at Østlandsområdet har hatt en sterk vekst i etablering av fjernvarme i Norge, men at også andre regioner er viktige i etableringen av et norsk varmemarked.

– Jeg er glad for at Enova kan melde om sterk økning i antall søknader om støtte til utbygging av ny fjernvarme. Det viser at regjeringens satsing på mer varme til oppvarming faktisk virker, sier en fornøyd olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

– Vi har fått signaler om at en av barrierene for utbygging av fjernvarme har vært kostnader knyttet til infrastruktur for fjernvarme, jeg har derfor gitt Enova i oppdrag og utvikle et nytt støtteprogram for utbygging av slik infrastruktur, sier statsråd Enoksen.

Målet for Enova fram til 2010 er å bidra til 4 TWh vannbåren varmeproduksjon. Enova ligger godt an til å nå dette målet, og de 458 GWh som er kontraktsfestet hittil i år er et viktig bidrag. De viktigste fornybare energiressursene for oppvarming av fjernvarme i dag er foruten el, forbrenning av avfall og biomasse.

Tilgangen på biomasse øker også. Tre nye anlegg for produksjon av flis er gitt tilsagn om støtte fra Enova så langt i år.

Kart over varmeprosjekt i Norge som viser at varmemarkedet er i sterk fremgang.