Byggets eier har til enhver tid ansvaret for brannsikkerheten, men stoler ofte blindt på prosjekterende og utførende entreprenør. Hverken den kommunale saksbehandlingen eller brannvesenets inspeksjoner er i dag en sikkerhet for at alvorlige feil og mangler avdekkes.

Selv om det etter forskriften er byggets eier som har det det fulle ansvar og skal kjenne til at forskrifter for brannsikkerhet følges og er i orden viser erfaring at dette ikke alltid er slik.

Det vanligste er at byggets eier stoler på at prosjekterende og utførende entreprenør sørger for et funksjonelt og forskriftsmessig riktig anlegg for brannsikring, det være seg systemer for brannisolasjon, trykksetting av fluktveier, røykgassventilasjon eller sprinkleranlegg.

Varierende kvalitet
Når brannvesenet skal godkjenne bygget er det imidlertid svært varierende hvor mye dokumentasjon som legges fram. I praksis er det ofte ikke mulig for brannvesenets folk å forsikre seg om at installasjonene er utført riktig. Det hører også med til historien at brannvesenet ofte er usikre på hva man kan kreve av dokumentasjon. Her varierer derfor praksisen enormt fra sted til sted.

- For alt hva vi vet kan det være feil på funksjonaliteten av et sprinkeranlegg, selv om det er trykktestet. Hvis det legges fram en rapport fra en ekstern kontrollør sjekker vi at de avvikene som er påpekt er blitt utbedret. Hvis det er entreprenør selv som har tatt kontrollen må vi bare satse på at ting er i orden, men det er det ikke alltid, det har hendt at vi har satt foten ned, sier en branninspektør som foretrekker å være anonym.

Et gap
En av utfordringene med dagens situasjon er er at det har oppstått et gap etter at de kommunale byggesaksavdelingen har sluttet med å kontrollere byggene underveis. I gamle dager kom kommunen på besøk før vegger og flater ble lukket, for å sjekke om ting var i orden. I dag er det tredjeparts kontrollører som egentlig skal fylle denne rollen, men det er svært varierende praksis for slike kontroller. Det er også svært ulik premiering fra forsikringsselskapene for uavhengige kontroller.

- I avdelingene for byggesaker i norske kommuner er det i dag i praksis ingen som tar tegningene i øyensyn. Under det vanlige tidspresset stoler man på kvalifikasjonene som skal være sikret gjennom ansvarsretten som entreprenør besitter, avslutter branninspektøren.

Turid Kvaal, hos Gjensidige Forsikring.[/caption]

Jobber systematisk
- Vi opplever at det er utfordringer med ivaretakelsen av branntekniske forutsetninger i byggeprosesser. Dagens krav til kontroll av brannsikkerhet ligger på prosjektering, som skjer i en tidlig fase. De fleste andre fag må forholde seg til brannprosjekteringen i detaljprosjekterings- og byggefasen. Kommunene benytter i liten grad anledningen til å kreve uavhengig kontroll av utførelse på brann. Jeg mener at krav til kontroll av brannsikring bør gå som en rød tråd gjennom prosessen fra tidlig fase til ferdig bygg og gjerne med tettere involvering av myndighetene sier Turid Kvaal, hos Gjensidige Forsikring, som i en årrekke har jobbet systematisk med brann og skadeforebygging. Det er en forutsetning for forsikring at en virksomhet og bygning, henholdsvis drives og er bygget etter gjeldende regelverk.

Viktig ved endret bruk
Kvaal anbefaler å velge robuste løsninger og uavhengige kontroller, gjerne innenfor FG*-kontroll for gunstigere forsikringsavtale.

For bygninger er det viktig at de er planlagt og bygget med de riktige forutsetningene, for endret bruk er det viktig at nye forutsetninger ivaretas.

- Vårt mål er sammen med kunden å fokusere på brannsikringen i bygningen og på risikoreduserende tiltak, tekniske og organisatoriske. Ved våre gjennomganger fokuserer vi på virksomheten, bygningstekniske forutsetninger, som brannseksjonerende og branncellebegrensende konstruksjoner, automatiske slokkeanlegg, brannalarmanlegg, røykventilering m.m. Eiers og brukers systematiske sikkerhetsarbeid skal ivareta den totale sikkerheten i bygningen sier Kvaal.

Innvirkning på prisen
Kvaal peker på at ekstern kontroll, egenkontroll og service er viktige tiltak for å redusere risikoen for feil på installasjoner eller feil forutsetninger. Feil som går ut over brannsikkerheten og ved en eventuell brann kan føre til tap av liv og totalskade.

- Ved fastsettelse av pris på forsikring er det den totale risikoen som legges til grunn. Forsikring har egne sertifiserte uavhengige kontroller, for elektriske anlegg, brannalarm- og sprinkleranlegg. Kontrollene går utover myndighetskrav og verdsettes spesielt. For skadeutsatt virksomhet og ved høy risiko for skade, kreves disse kontrollene for å få forsikring, sier Turid Kvaal hos Gjensidige.

* Forsikringsbransjens Godkjenningsordning er inne i en overgangsfase til et nytt rapporteringssystem. FG-kontroll av sprinkleranlegg, de gamle ESS-rapportene med karakter fra 0 til topp 10 (godkjent anlegg, uten mangler) utgår og ny elektronisk rapporteringsmal tas i bruk, med standardiserte poengtrekk og anleggsvurdering fra 0 til 100. Nytt systemet gir mindre rom for skjønnsmessig vurdering og gir en bedre oversikt over anleggene.